22/9/64

Brick Factory, Red Brick, Korat (โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช)

 โรงงานอิฐมอญโคราช  โรงงานอิฐแดงโคราช  

เรื่องราวเกี่ยวกับ : โรงงานอิฐแดง โรงงานอิฐมอญในเมืองโคราช 

                        บทความนี้ จะกล่าวถึงโรงงานอิฐมอญหรืออิฐแดง ในจังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา หรือรู้จักในชื่อ โคราช เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยและมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ  อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่บนที่ราบสูงโคราช  ห่างจากกรุงเทพ 259 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 20,493.964 ตารางกิโลเมตร (12,808,728 ไร่)  เป็นพื้นที่ป่าไม้ 2,297,735 ไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทับลานร้อยละ 61.4  และเป็นแหล่งน้ำ 280,313 ไร่  ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ และขอนแก่น ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์  และทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสระบุรี ชัยภูมิ และลพบุรี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง 150-300 เมตร  มีเทือกเขาสันกำแพง และเทือกเขาพนมดงรัก เป็นแนวยาวทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก ส่วนบริเวณตอนล่างค่อนไปทางเหนือและ ตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม โดยมีลำตะคองและลำน้ำสาขาอื่น ๆ ไหลหล่อเลี้ยงบริเวณด้านเหนือของเมือง และ เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำสำคัญคือแม่น้ำมูลซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

       อุตสาหกรรมการก่อสร้างก็ มีการเจริญเติบโตตามความเจริญของชุมชนเมืองโคราช อิฐแดง อิฐมอญก็เป็นอีก 1 ทางเลือก ที่ดีในการเลือกใช้เป็นอิฐก่อผนัง   ในเมืองโคราชนั้น อุตสาหกรรม อิฐแดง อิฐมอญ ก็มีการแข่งขันกันสูง ทั่งจากโรงงานอิฐมอญ อิฐแดง ในพื้นที่โคราช เอง และก็มีการเข้ามาแข่งขันการตลาดสำหรับ อิฐแดงที่มาจากท้องถิ่นอื่นๆ เช่น อิฐแดงหรืออิฐมอญที่จัดส่งมาจากอยุธยา หรือแถวโรงงานอิฐแดง  อิฐมอญแถวทางภาคกลาง อ่างทอง เป็นต้น ที่เอามาส่งให้ลูกค้าในเมืองโคราช ทำให้โรงงานอิฐมอญ หรืออิฐแดงในเมองโคราชต้องมีคู่แข่งทางการตลาดจากต่างถิ่น   และเจ้าของกิจการ โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงในโคราช ต้องปรับกลยุทธในการทำการตลาดและการวางแผนเรื่องต้นทุนการผลิต เพื่อจะให้สู้กับ โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงที่มาจากต่างถิ่น


โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช
โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช

การแข่งขันทางการตลาดของโรงงานอิฐมอญ โรงงานอิฐแดงในเมืองโคราช  

            จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ว่าในปัจจุบันตลาดการแข็งขันในเมืองโคราชนั้น มีค่อนข้างสูงเพราะในหลายๆปีที่มา ในจังหวัดนครราชสีมามีการใช้อิฐมอญ อิฐแดง จากโรงงานในตัวจังหวัดนคราชสีมา ซะส่วนใหญ่  ในในปัจจุบันนี้ มีโรงงานอิฐมอญ อิฐแดงที่มาจากจังหวัดอื่น แล้วมาส่งให้ชาวโคราชได้ใช้กัน ทำให้โรงงานอิฐมอญ อิฐแดง ในเมืองโคราชต้องปรับแผนการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของคุณภาพ และต้นทุนการผลิตโดยรวม ให้สามารถสู้กับโรงงานอิฐมอฐ อิฐแดงที่มาจากต่างถิ่นได้


โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช
โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช


อุตสาหกรรมอิฐมอญ อิฐแดง ในเมืองโคราช 

การเจริญเติบโตของการท่องเทียว ในเมืองโคราช นั้น ทำให้อุตสากรรมการผลิต  อิฐแดง อิฐมอญ ในพื้นที่โคราช และพื้นที่ไกล้เคียงกันมีการแข่งขันขยายฐานผลิต เพื่อสนองความต้องการใช้งาน ของอิฐมอญ อิฐแดงในพื้นที่จังหวัด โคราช      พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่ ใช้อิฐมอญดิฐแดง   จากโรงงานผลิตจังหวัดนครราชสีมา  หรือไม่ก็โรงงานผลิตอิฐมอญ  อิฐแดงในจังหวัดใกล้เคียง โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช
โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช


ความต้องการงานใช้งานอิฐมอญ อิฐแดงในจังหวัดระยอง  

    ความต้องการใช้งานอิฐมอญ อิฐแดง ในจังหวัดโคราช นั้น มีความต้องการต้องใช้งานมากไม่น้อยกว่าจังหวัดอื่นในภูมิภาคตะวันออก เฉียงเหนือ  เพราะมีการสร้าง ขยายโรงงานในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัดโคราช   อิฐมอญ และอิฐแดง ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าต้องการใช้ มีทั้งอิฐมอญตันมือ  อิฐมอญแบบ 2 รูใหญ่  อิฐมอญ 4 รูใหญ่  เพื่อใช้เป็นอิฐก่อผนังเพื่อ ฉาบปูน  และก็แบบต้องการโชว์เปลือยเป็นอิฐมอญ อิฐแดงโชว์เปลือย เช่นพวกร้านกาแฟ งานโชว์ความดิบ ของอิฐแดง    ความต้องการใช้งานอิฐแดง อิฐมอญในจังหวัด โคราช ไม่แพ้ อิฐมวลเบาและอิฐบล็อกเลย


โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช
โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราชการจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดงเข้าไปส่งให้ลุกค้า ในพื้นที่เมืองโคราช 

        การจัดส่งอิฐแดง อิฐมอญเข้าในพื้นที่เมืองโคราช นั้น การบรรทุกสินค้า โรงงานของเรามี ทั้งรถ 10 ล้อ รถ6 ล้อ และรถกระบะ ในการจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดง เข้าไปในเมืองโคราช  แล้วแต่ว่าขนาดของอิฐมอญ อิฐแดง ว่าเป็นอิฐประเภทไหน   เช่นอิฐมอญ ตันมือ จะบรรทุกเต็มคันจำนวน 20,000 ก้อน  ถ้าเป็นอิฐมอญ 2 รูเล็ก  บรรทุกได้ 30,000 ก้อน/เที่ยว   หรือถ้าเป็นอิฐมอญ โบราณ จะบรรทุก ได้ 5,000 ก้อน/เที่ยว  หรือถ้าใช้งานจำนวนไม่เต็มเที่ยว ก็ต้องดูกันเป็น จำนวนครั้งต่อครั้งไป  


โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช

โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช


โครงการเลือกที่เลือกใช้อิฐมอญ อิฐแดง ในเมืองโคราช 

ขอขอบคุณ คุณมิลิลา  โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน เมืองโคราช ที่เลือกใช้อิฐมอญ  4 รูใหญ่  ขนาด 5*6*15    จำนวน   1 คันรถ  20,000 ก้อน   นอกจากนี้ โครงการในเมืองโคราช ในอำเภอ ต่างๆเราก็สามารถจัดส่งอิฐแดง อิฐได้ทุกอำเภอ 

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 094-335-5230, 089 079-5722,081-493-5452

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐมอญราคาถูก,อิฐแดงราคาถูก

https://www.xn--e3cf5c4bc3b.com/

https://web.facebook.com/brickAyutthaya/


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐแดงราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559,094-335-5230,  089 0795722

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)

11/9/64

brick red Rayong Province (อิฐมอญระยอง อิฐแดงระยอง)

 อิฐมอญระยอง  อิฐแดงระยอง  

ระยอง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีรายได้ประชากรต่อหัวสูงที่สุดในประเทศ และผลิตภัณฑ์รวมจังหวัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของประเทศไทย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย และเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการเกษตรกรรม  แน่นอนพอมีแหล่งท่อเทียวก็ต้องสร้างที่พัก ก็ต้องสร้างแหล่ง พักอาศัย ในพื้นที่ชุมชนเมือง อุตสาหกรรมการก่อสร้างก็ มีการ เจริญเติบโตตามความเจริญของชุมชนเมือง อิฐแดง อิฐมอญก็เป็นอีก 1 ทางเลือก ที่ดีในการเลือกใช้เป็นอิฐก่อผนัง 

อุตสาหกรรมอิฐมอญ อิฐแดง ในจังหวัดระยอง  

        การเจริญเติบโตของการท่องเทียว ในจังหวัดระยองนั้น ทำให้อุตสากรรมการผลิต  อิฐแดง อิฐมอญ ในพื้นที่ระยอง และพื้นที่ไกล้เคียงกัน มีการแข่งขันขยายฐานผลิต เพื่อสนองความต้องการใช้งาน ของอิฐมอญ อิฐแดงในพื้นที่จังหวัดระยอง       พื้นที่จังหวัดระยองส่วนใหญ่ ใช้ อิฐมอญ อิฐแดง   จากโรงงานผลิตอิฐมอญ อยุธยา  หรือไม่ก็โรงงานผลิตอิฐมอญพานทอง


อิฐมอญ อิฐแดง ระยอง
อิฐมอญ อิฐแดง ระยอง 

ความต้องการงานใช้งานอิฐมอญ อิฐแดงในจังหวัดระยอง  

ความต้องการใช้งานอิฐมอญ อิฐแดง ในจังหวัดระยองนั้น มีความต้องการต้องใช้งานมากไม่น้อยกว่าจังหวัดอื่นในภูมิภาคตะวันออก  เพราะมีการสร้าง ขยายโรงงานในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัดระยอง  อิฐมอญ และอิฐแดง ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าต้องการใช้ มีทั้งอิฐมอญ ตันมือ อิฐมอญแบบ 2 รูใหญ่  อิฐมอญ 4 รูใหญ่  เพื่อใช้เป็นอิฐก่อผนังเพื่อ ฉาบปูน  และก็แบบต้องการโชว์เปลือยเป็นอิฐมอญ อิฐแดงโชว์เปลือย เช่นพวกร้านกาแฟ งานโชว์ความดิบ ของอิฐแดง    ความต้องการใช้งานอิฐแดง อิฐมอญในจังหวัด ระยองไม่แพ้ อิฐมวลเบาและอิฐบล็อกเลย


อิฐมอญ อิฐแดง ระยอง
อิฐมอญ อิฐแดง ระยอง การจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดงเข้าไปส่งให้ลุกค้า ในพื้นที่จังหวัดระยอง  

        การจัดส่งอิฐแดง อิฐมอญเข้าในพื้นที่จังหวัดระยอง นั้น การบรรทุกสินค้า โรงงานของเรามี ทั้งรถ 10 ล้อ รถ6 ล้อ และรถกระบะ ในการจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดง เข้าไปในจังหวัดระยอง  แล้วแต่ว่าขนาดของอิฐมอญ อิฐแดง ว่าเป็นอิฐประเภทไหน   เช่นอิฐมอญ ตันมือ จะบรรทุกเต็มคันจำนวน 20,000 ก้อน  ถ้าเป็นอิฐมอญ 2 รูเล็ก  บรรทุกได้ 30,000 ก้อน/เที่ยว   หรือถ้าเป็นอิฐมอญ โบราณ จะบรรทุก ได้ 5,000 ก้อน/เที่ยว  หรือถ้าใช้งานจำนวนไม่เต็มเที่ยว ก็ต้องดูกันเป็น จำนวนครั้งต่อครั้งไป  


อิฐมอญ อิฐแดง ระยอง
อิฐมอญ อิฐแดง ระยอง โครงการเลือกที่เลือกใช้อิฐมอญ อิฐแดง ในจังหวัดระยอง 

ขอขอบคุณ คุณอัน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ. ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ที่เลือกใช้อิฐมอญ โบราณ  ขนาด 5*10*20   จำนวน   1 คันรถ 5,000 ก้อน   นอกจากนี้ โครงการในจังหวัดระยอง ในอำเภอ  อำเภอเมืองระยอง  อำเภอบ้านฉาง อำเภอแกลง อำเภอวังจันทร์ อำเภอบ้านค่าย อำเภอปลวกแดง  อำเภอเขาชะเมา อำเภอนิคมพัฒนา   ทุกๆอำเภอ ที่กล่าวมาข้างต้น โรงงานอิฐแดง อิฐมอญได้จัดส่งอิฐมอญ อิฐแดง ไปให้ลูกค้าในทุกๆอำเภอ ในจังหวัดระยอง อิฐมอญ อิฐแดง ระยอง
อิฐมอญ อิฐแดง ระยอง 


ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 094-335-5230, 089 079-5722,081-493-5452

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐมอญราคาถูก,อิฐแดงราคาถูก


https://www.xn--e3cf5c4bc3b.com/

https://web.facebook.com/brickAyutthaya/


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐแดงราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559,094-335-5230,  089 0795722

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)


Red brick chanthaburi (อิฐมอญ อิฐแดงจันทบุรี )

อิฐมอญ อิฐแดงจันทบุรี  บทความนี้จะกล่าวถึง :   อิฐมอญ อิฐแดงจันทบุรี ในหลายๆแง่มุม   ก่อนที่เราจะพาเพื่อนๆไปศึกษาและสำรวจเกี่ยวกับการใช้ อิฐ...