9/3/65

brick-factory-red-brick babangkok (โรงงานอิฐแดง อิฐมอญกรุงเทพ)

 โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงในกรุงเทพฯ มีไหม ??

โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ
โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ

เคยสงสัยไหม ว่าไซด์งานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเขา สั่งซื้ออิฐมอญ อิฐ แดงได้จากที่ไหน??  ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 7000 ตารางกิโลเมตร  มีแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน  มีประชากรภูมิลำเนาจดทะเบียนตามหลักฐานทะเบียนราษรวมกันประมาณ 10.6  ล้านคน  เป็นข้อมูลปี 2555 และมีประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นภูมิลำเนาอีกจำนวนมาก  กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นเศรษฐกิจที่มีความเจริญที่สุดของประเทศและเป็นศูนย์กลางการปกครอง  การบริหารราชการพาณิชยกรรมและรวมการเงินของประเทศ  กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหมายความถึงจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร แล้วจังหวัดสมุทรปราการ  

 

โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ
โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ


อุตสาหกรรมการก่อสร้างในกรุงเทพ 

และปริมลฑล  จากการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ทำให้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัย ที่เกิดขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก  ในกรุงเทพมหานครมีการก่อสร้างของภาครัฐภาครัฐ เป็นจำนวนมากมีการก่อสร้าง ระบบสาธารณรณูปโภคพื้นฐาน ขนาดใหญ่ เช่นโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ถนนหนทางสะพาน ส่วนงานก่อสร้างของภาคเอกชนจะกระจุกตัวอยู่ตามที่อยู่อาศัยรองลงมาจะเป็นอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและห้างสรรพสินค้า ซึ่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการขยายอุตสาหกรรมการก่อสร้างของงานอาคารที่หัวใช้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ในตัวกรุงเทพชั้นในก็จะเป็นงานของอาคารสูง ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึงอยู่รอบนอก ขึ้นโครงการก่อสร้างหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการเติบโตเป็นยังมากของอุตสาหกรรมการก่อสร้างของกรุงเทพและปริมณฑลนั้น  จึงทำให้ความต้องการใช้อิฐมอญ หรืออิฐแดง ในกรุงเทพมีความต้องการเป็นจำนวนมาก 

โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ
โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ

โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ
โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ

โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ
โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ

ความต้องการใช้งานอิฐแดงอิฐมอญ ในกรุงเทพ

มหานครและปริมณฑล  จากเหตุผลที่กล่าวมาในข้างต้นเมื่อ อุตสาหกรรมงานก่อสร้าง มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ใหม่ที่จะมาแทนผนังก่ออิฐ  ถึงกระนั้นก็ตาม ผู้บริโภคจำนวนมากที่ยังคงนิยมใช้อิฐแดงอิฐมอญนำมาทำผนัง อาคารพักอาศัย และยังมีความเชื่อว่าอิฐแดงอิฐมอฐ จะมีความคงทนถาวรกว่าอีกประเภทอื่นๆ  จากข้อมูลของสมาคมค้าวัสดุก่อสร้าง ได้ให้ข้อมูลว่าเมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความต้องการใช้อิฐมอญ หรือ อิฐแดง ขนาดต่างๆรวมกัน มากถึง 100 ล้าน ก้อน เลยทีเดียว จะเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความต้องการใช้อิฐมอญ อิฐแดง เป็นจำนวนมาก 

 การผลิตอิฐมอญหรืออิฐแดงในพื้น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล    การผลิตอิฐมอญหรืออิฐแดงนั้น จะต้องผลิตในพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องของดินที่มีความเหมาะสม และมีความแข็งแรง ปั้นขึ้นรูปแล้วง่าย และสามารถรับน้ำหนักได้   ซึ่งดินที่เหมาะสมในการทำอิฐมอญ เป็นดินที่ติดกับแม่น้ำ มีเนื้อละเอียดปนทรายซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษคือ เนื้อไม่เหนียวมากเกินไป  ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา ดินลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นเป็นดินที่เหมาะสมแก่การทำอิฐมอญหรืออิฐแดง เป็นอย่างมาก แต่เนื่องด้วยความไม่คุ้มทุน หรือการไม่คุ้มค่าทั้งด้านเศรษฐกิจ ในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล ไม่นิยมที่จะทำอิฐแดงเพราะไม่คุ้มสามารถนำพื้นที่มาทำธุรกิจอย่างอื่นหรือมาทำอย่างอื่นจะได้ประโยชน์มากกว่าการ นำมาทำอิฐมอญ  และอีกอย่างริมแม่น้ำเจ้าพระยาในฝั่งกรุงเทพและปริมณฑลนั้นมีข้อกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถนำดินดังกล่าวขึ้นมาทำอิฐมอญหรืออิฐแดงได้ ซึ่งอาชีพในการทำอิฐมอญ หรืออิฐแดงนั้น จะค่อยค่อยมานิยมทำกันแถวภาคกลางบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา 

แถวจังหวัดอยุธยา อ่างทอง เป็นต้น ที่กล่าวมาก็จะเป็นพื้นที่ภาคกลาง  ส่วนพื้นที่การทำโรงงานอิฐมอญอิสแดงในภาคตะวันออกนั้น ก็จะมีพื้นที่ของอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีที่มีดินเป็นชนิดพิเศษสามารถทำอิฐมอญอิฐ แดงได้เป็นอย่างดี  ส่วนพื้นที่แถวภาคอีสานดินที่เหมาะสมในการทำอิฐมอญอิฐ แดง ที่เห็นมีอุตสาหกรรมการทำอิฐมอญอิฐ แดงขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา ก็คือโรงงานอิฐมอญอิสแดงแถวอำเภอโชคชัย  ตำบลด่านเกรียน จังหวัดนครราชศรีมา  


โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ
โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ

โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ
โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ

โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ
โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพธุรกิจก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร  ซื้ออิฐมอญอิฐ แดงจากที่ไหนเป็นส่วนใหญ่  จากความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ผู้เขียนยังมองว่าใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่น เพราะยิ่งใกล้ก็ยิ่งถูก  สำหรับประชากรหรือผู้บริโภคที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้เขียนคิดว่าส่วนใหญ่จะหันมาซื้ออิฐมอญหรืออิฐแดงจากพื้นที่ภาคกลาง เช่นจังหวัดอยุธยาหรืออ่างทองเป็นต้น   เพราะโรงงานอิฐมอญอิฐแดงที่อยู่ในจังหวัดอยุธยา  ระยะทางจากโรงงานอิฐมอญ อิฐแดง ก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก  

ทำให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องของต้นทุน ค่าขนส่งก็มีน้อยถ้าเทียบกับอิฐแดงพานทอง  หรืออิฐแดง

โคราช จึง จึงทำให้ต้นทุนต่อก้อนโดยรวมมีความถูกกว่า อิฐแดงที่อื่นๆ   ซึ่งจากข้อมูลและเหตุผลที่กล่าวมาในข้างต้น  ผู้เขียนให้ความเห็นว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนใหญ่แล้วจะเลือกซื้ออิฐมอนที่มาจากภาคกลางคืออยุธยาอ่างทอง  ซึ่งเป็นคำตอบของบทความนี้

เยี่ยมชมโรงงานอิฐมอญของเราได้ คลิกเลยย 

ยกตัวอย่างโครงการก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร


 ที่เลือกใช้อิฐมอญอิฐแดงในจังหวัดอยุธยา  
โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย2 ของคุณมานพ ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ที่เลือกใช้ เป็นอิฐมอนตันมือขนาด 3 × 6 × 14 ทั้งโครงการ  เป็นจำนวน หลายหมื่น ก้อน  และโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ของคุณ มุธิตาในเขตมีนบุรี   ใช้อิฐมอญสี่รูใหญ่ขนาด 5 × 6 × 15 จำนวน หลายหมื่น ก้อน เช่นกัน  สามารถขอราคาโครงการหรือราคาพิเศษกับพนักงานขายได้อีกครั้งหากต้องการใช้เป็นจำนวนมาก

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559,081-549-5666,081-493-5569,081-4935452,081-466-5665

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐแดงราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559,081-549-5666

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเมืองปทุมธานี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก

#อิฐแดงอำเภอเมืองสระบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอแก่งคอย #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแค #อิฐมอญอิฐแดง#อำเภอวิหารแดง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแซง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอบ้านหมอ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอดอนพุด #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองโดน #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอพุทธบาท #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเสาไห้ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอมวกเหล็ก #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอวังม่วง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

#อ.บ้านนา #อ.เมืองนครนายก #อำเภอองครักษ์ #อำเภอปากพลี

#อำเภอเมืองชลบุรี #อำเภอบ้านบึง #อำเภอหนองใหญ่ #อำเภอบางละมุง #อำเภอพานทอง #อำเภอพนัสนิคม #อำเภอศรีราชา #อำเภอเกาะสีชัง #อำเภอสัตหีบ #อำเภอบ่อทอง #อำเภอเกาะจันทร์ #อิฐมอญฉะเชิงเรา #อิฐแดงฉะเชิงเทรา #จัดส่งอิฐมอญลาดกระบัง #ราคาอิฐมอญนครปฐม #อิฐแดงสมุทรสาคร

จัดส่ง #อิฐมอญมีนบุรี #อิฐมอญหนองจอก #อิฐมอญคลองสามวา #อิฐมอญรามอินทรา #อิฐมอญลำลูกกา #อิฐมอญปทุมธานี #อิฐมอญรังสิต #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญ #อิฐมอญวังน้อย #อิฐมอญอยุธยา #อิฐมอญบางประอิน #อิฐมอญกรุงเทพ #อิฐมอญสมุทรปราการ #อิฐมอญสมุทรสาคร #อิฐมอญพระราม2 #อิฐมอญเสรีไทย #อิฐมอญพระราม3 #อิฐมอญพระราม 4 #อิฐมอญพระราม 5 #อิฐมอญนนทบุรี #อิฐมอญบางใหญ่ #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญบางเขน #อิฐมอญลาดกระบัง #อิฐมอญฉะเชิงเทรา #อิฐมอญบางน้ำเปรียว #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญศรีนครินทร์ #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญบาง #อิฐมอญบ้านโพธิ์

#อิฐมอญสุขุมวิท #อิฐมอญคลองเตย #อิฐมอญสามเสน #อิฐมอญสายไหม #อิฐมอญบางเขน #อิฐมอญคลองสาวา #อิฐแดงบางบ่อ #อิฐมอญบางบ่อ #อิฐแดงบางพลี #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญพระประแดง #อิฐแดงพระประแดง #อิฐมอญพระสมุทรเจดีย์ #อิฐแดงพระสมุทรเจดีย์ #อิฐมอฐบางเสาธง #อิฐแดงบางเสาธง #อิฐมอญเมืองสมุทรปราการ #อิฐแดงเมืองสมุทรปราการ #อำเภอเมืองลพบุรี #อำเภอเมืองพัฒนานิคม #อำเภอโคกสำโรง #อำเภอโชคสำโรง #อำเภอชัยบาดาล #อิฐแดงอำเภอท่าวุ้ง #อิฐมอญอำเภอท่าหมี่ #อิฐมอญอำเภอท่าหลวง #อิฐมอญอำเภอสระโบสถ์

อำเภอโคกเจริญ #อิฐแดงอำเภอลำสานธิ #อิฐมอญอำเภอหนองม่วง #อำเภอเมืองสุพรรณบุรี #อิฐมอญอำเภอบางปลาม้า #อิฐมอญอำเภอศรีประจันต์ #อิฐมอญอำเภอดอนเจดีย์ #อิฐมอญอำเภอเดิมบางนางบวช

#อิฐมอญอำเภออู่ทอง #อิฐมอญอำเภอสามชุก #อิฐมอญอำเภอหนองหญ้าไซ #อิฐมอญอำเภอสองพี่น้อง #อิฐมอญอำเภอด่านช้าง

#อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ #อิฐมอญอำเภอสามโก้

#อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ #อิฐมอญอำเภอสามโก้ #อิฐมอญอำเภอเมืองระยอง

#อิฐมอญอำเภอบ้านฉาง #อิฐมอญอำเภอแกลง #อิฐมอญอำเภอวังจันทร์ #อิฐมอญอำเภอบ้านค่าย #อิฐมอญอำเภอปลวกแดง #อิฐมอญอำเภอเขาชะเมา

#อิฐมอญอำเภอนิคมพัฒนา


.................................................


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)

จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม

สงวนลิขสิทธิ์บทความ ห้ามนำไปเผยแพร่

ก่อนได้รับอนุญาตจาก ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์

และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

.................................................

Red brick chanthaburi (อิฐมอญ อิฐแดงจันทบุรี )

อิฐมอญ อิฐแดงจันทบุรี  บทความนี้จะกล่าวถึง :   อิฐมอญ อิฐแดงจันทบุรี ในหลายๆแง่มุม   ก่อนที่เราจะพาเพื่อนๆไปศึกษาและสำรวจเกี่ยวกับการใช้ อิฐ...