22/9/64

Brick Factory, Red Brick, Korat (โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช)

 โรงงานอิฐมอญโคราช  โรงงานอิฐแดงโคราช  

เรื่องราวเกี่ยวกับ : โรงงานอิฐแดง โรงงานอิฐมอญในเมืองโคราช 

                        บทความนี้ จะกล่าวถึงโรงงานอิฐมอญหรืออิฐแดง ในจังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา หรือรู้จักในชื่อ โคราช เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยและมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ  อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่บนที่ราบสูงโคราช  ห่างจากกรุงเทพ 259 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 20,493.964 ตารางกิโลเมตร (12,808,728 ไร่)  เป็นพื้นที่ป่าไม้ 2,297,735 ไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทับลานร้อยละ 61.4  และเป็นแหล่งน้ำ 280,313 ไร่  ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ และขอนแก่น ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์  และทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสระบุรี ชัยภูมิ และลพบุรี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง 150-300 เมตร  มีเทือกเขาสันกำแพง และเทือกเขาพนมดงรัก เป็นแนวยาวทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก ส่วนบริเวณตอนล่างค่อนไปทางเหนือและ ตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม โดยมีลำตะคองและลำน้ำสาขาอื่น ๆ ไหลหล่อเลี้ยงบริเวณด้านเหนือของเมือง และ เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำสำคัญคือแม่น้ำมูลซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

       อุตสาหกรรมการก่อสร้างก็ มีการเจริญเติบโตตามความเจริญของชุมชนเมืองโคราช อิฐแดง อิฐมอญก็เป็นอีก 1 ทางเลือก ที่ดีในการเลือกใช้เป็นอิฐก่อผนัง   ในเมืองโคราชนั้น อุตสาหกรรม อิฐแดง อิฐมอญ ก็มีการแข่งขันกันสูง ทั่งจากโรงงานอิฐมอญ อิฐแดง ในพื้นที่โคราช เอง และก็มีการเข้ามาแข่งขันการตลาดสำหรับ อิฐแดงที่มาจากท้องถิ่นอื่นๆ เช่น อิฐแดงหรืออิฐมอญที่จัดส่งมาจากอยุธยา หรือแถวโรงงานอิฐแดง  อิฐมอญแถวทางภาคกลาง อ่างทอง เป็นต้น ที่เอามาส่งให้ลูกค้าในเมืองโคราช ทำให้โรงงานอิฐมอญ หรืออิฐแดงในเมองโคราชต้องมีคู่แข่งทางการตลาดจากต่างถิ่น   และเจ้าของกิจการ โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงในโคราช ต้องปรับกลยุทธในการทำการตลาดและการวางแผนเรื่องต้นทุนการผลิต เพื่อจะให้สู้กับ โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงที่มาจากต่างถิ่น


โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช
โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช

การแข่งขันทางการตลาดของโรงงานอิฐมอญ โรงงานอิฐแดงในเมืองโคราช  

            จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ว่าในปัจจุบันตลาดการแข็งขันในเมืองโคราชนั้น มีค่อนข้างสูงเพราะในหลายๆปีที่มา ในจังหวัดนครราชสีมามีการใช้อิฐมอญ อิฐแดง จากโรงงานในตัวจังหวัดนคราชสีมา ซะส่วนใหญ่  ในในปัจจุบันนี้ มีโรงงานอิฐมอญ อิฐแดงที่มาจากจังหวัดอื่น แล้วมาส่งให้ชาวโคราชได้ใช้กัน ทำให้โรงงานอิฐมอญ อิฐแดง ในเมืองโคราชต้องปรับแผนการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของคุณภาพ และต้นทุนการผลิตโดยรวม ให้สามารถสู้กับโรงงานอิฐมอฐ อิฐแดงที่มาจากต่างถิ่นได้


โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช
โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช


อุตสาหกรรมอิฐมอญ อิฐแดง ในเมืองโคราช 

การเจริญเติบโตของการท่องเทียว ในเมืองโคราช นั้น ทำให้อุตสากรรมการผลิต  อิฐแดง อิฐมอญ ในพื้นที่โคราช และพื้นที่ไกล้เคียงกันมีการแข่งขันขยายฐานผลิต เพื่อสนองความต้องการใช้งาน ของอิฐมอญ อิฐแดงในพื้นที่จังหวัด โคราช      พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่ ใช้อิฐมอญดิฐแดง   จากโรงงานผลิตจังหวัดนครราชสีมา  หรือไม่ก็โรงงานผลิตอิฐมอญ  อิฐแดงในจังหวัดใกล้เคียง โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช
โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช


ความต้องการงานใช้งานอิฐมอญ อิฐแดงในจังหวัดระยอง  

    ความต้องการใช้งานอิฐมอญ อิฐแดง ในจังหวัดโคราช นั้น มีความต้องการต้องใช้งานมากไม่น้อยกว่าจังหวัดอื่นในภูมิภาคตะวันออก เฉียงเหนือ  เพราะมีการสร้าง ขยายโรงงานในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัดโคราช   อิฐมอญ และอิฐแดง ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าต้องการใช้ มีทั้งอิฐมอญตันมือ  อิฐมอญแบบ 2 รูใหญ่  อิฐมอญ 4 รูใหญ่  เพื่อใช้เป็นอิฐก่อผนังเพื่อ ฉาบปูน  และก็แบบต้องการโชว์เปลือยเป็นอิฐมอญ อิฐแดงโชว์เปลือย เช่นพวกร้านกาแฟ งานโชว์ความดิบ ของอิฐแดง    ความต้องการใช้งานอิฐแดง อิฐมอญในจังหวัด โคราช ไม่แพ้ อิฐมวลเบาและอิฐบล็อกเลย


โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช
โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราชการจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดงเข้าไปส่งให้ลุกค้า ในพื้นที่เมืองโคราช 

        การจัดส่งอิฐแดง อิฐมอญเข้าในพื้นที่เมืองโคราช นั้น การบรรทุกสินค้า โรงงานของเรามี ทั้งรถ 10 ล้อ รถ6 ล้อ และรถกระบะ ในการจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดง เข้าไปในเมืองโคราช  แล้วแต่ว่าขนาดของอิฐมอญ อิฐแดง ว่าเป็นอิฐประเภทไหน   เช่นอิฐมอญ ตันมือ จะบรรทุกเต็มคันจำนวน 20,000 ก้อน  ถ้าเป็นอิฐมอญ 2 รูเล็ก  บรรทุกได้ 30,000 ก้อน/เที่ยว   หรือถ้าเป็นอิฐมอญ โบราณ จะบรรทุก ได้ 5,000 ก้อน/เที่ยว  หรือถ้าใช้งานจำนวนไม่เต็มเที่ยว ก็ต้องดูกันเป็น จำนวนครั้งต่อครั้งไป  


โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช

โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช


โครงการเลือกที่เลือกใช้อิฐมอญ อิฐแดง ในเมืองโคราช 

ขอขอบคุณ คุณมิลิลา  โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน เมืองโคราช ที่เลือกใช้อิฐมอญ  4 รูใหญ่  ขนาด 5*6*15    จำนวน   1 คันรถ  20,000 ก้อน   นอกจากนี้ โครงการในเมืองโคราช ในอำเภอ ต่างๆเราก็สามารถจัดส่งอิฐแดง อิฐได้ทุกอำเภอ 

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 094-335-5230, 089 079-5722,081-493-5452

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐมอญราคาถูก,อิฐแดงราคาถูก

https://www.xn--e3cf5c4bc3b.com/

https://web.facebook.com/brickAyutthaya/


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐแดงราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559,094-335-5230,  089 0795722

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)

11/9/64

brick red Rayong Province (อิฐมอญระยอง อิฐแดงระยอง)

 อิฐมอญระยอง  อิฐแดงระยอง  

ระยอง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีรายได้ประชากรต่อหัวสูงที่สุดในประเทศ และผลิตภัณฑ์รวมจังหวัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของประเทศไทย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย และเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการเกษตรกรรม  แน่นอนพอมีแหล่งท่อเทียวก็ต้องสร้างที่พัก ก็ต้องสร้างแหล่ง พักอาศัย ในพื้นที่ชุมชนเมือง อุตสาหกรรมการก่อสร้างก็ มีการ เจริญเติบโตตามความเจริญของชุมชนเมือง อิฐแดง อิฐมอญก็เป็นอีก 1 ทางเลือก ที่ดีในการเลือกใช้เป็นอิฐก่อผนัง 

อุตสาหกรรมอิฐมอญ อิฐแดง ในจังหวัดระยอง  

        การเจริญเติบโตของการท่องเทียว ในจังหวัดระยองนั้น ทำให้อุตสากรรมการผลิต  อิฐแดง อิฐมอญ ในพื้นที่ระยอง และพื้นที่ไกล้เคียงกัน มีการแข่งขันขยายฐานผลิต เพื่อสนองความต้องการใช้งาน ของอิฐมอญ อิฐแดงในพื้นที่จังหวัดระยอง       พื้นที่จังหวัดระยองส่วนใหญ่ ใช้ อิฐมอญ อิฐแดง   จากโรงงานผลิตอิฐมอญ อยุธยา  หรือไม่ก็โรงงานผลิตอิฐมอญพานทอง


อิฐมอญ อิฐแดง ระยอง
อิฐมอญ อิฐแดง ระยอง 

ความต้องการงานใช้งานอิฐมอญ อิฐแดงในจังหวัดระยอง  

ความต้องการใช้งานอิฐมอญ อิฐแดง ในจังหวัดระยองนั้น มีความต้องการต้องใช้งานมากไม่น้อยกว่าจังหวัดอื่นในภูมิภาคตะวันออก  เพราะมีการสร้าง ขยายโรงงานในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัดระยอง  อิฐมอญ และอิฐแดง ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าต้องการใช้ มีทั้งอิฐมอญ ตันมือ อิฐมอญแบบ 2 รูใหญ่  อิฐมอญ 4 รูใหญ่  เพื่อใช้เป็นอิฐก่อผนังเพื่อ ฉาบปูน  และก็แบบต้องการโชว์เปลือยเป็นอิฐมอญ อิฐแดงโชว์เปลือย เช่นพวกร้านกาแฟ งานโชว์ความดิบ ของอิฐแดง    ความต้องการใช้งานอิฐแดง อิฐมอญในจังหวัด ระยองไม่แพ้ อิฐมวลเบาและอิฐบล็อกเลย


อิฐมอญ อิฐแดง ระยอง
อิฐมอญ อิฐแดง ระยอง การจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดงเข้าไปส่งให้ลุกค้า ในพื้นที่จังหวัดระยอง  

        การจัดส่งอิฐแดง อิฐมอญเข้าในพื้นที่จังหวัดระยอง นั้น การบรรทุกสินค้า โรงงานของเรามี ทั้งรถ 10 ล้อ รถ6 ล้อ และรถกระบะ ในการจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดง เข้าไปในจังหวัดระยอง  แล้วแต่ว่าขนาดของอิฐมอญ อิฐแดง ว่าเป็นอิฐประเภทไหน   เช่นอิฐมอญ ตันมือ จะบรรทุกเต็มคันจำนวน 20,000 ก้อน  ถ้าเป็นอิฐมอญ 2 รูเล็ก  บรรทุกได้ 30,000 ก้อน/เที่ยว   หรือถ้าเป็นอิฐมอญ โบราณ จะบรรทุก ได้ 5,000 ก้อน/เที่ยว  หรือถ้าใช้งานจำนวนไม่เต็มเที่ยว ก็ต้องดูกันเป็น จำนวนครั้งต่อครั้งไป  


อิฐมอญ อิฐแดง ระยอง
อิฐมอญ อิฐแดง ระยอง โครงการเลือกที่เลือกใช้อิฐมอญ อิฐแดง ในจังหวัดระยอง 

ขอขอบคุณ คุณอัน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ. ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ที่เลือกใช้อิฐมอญ โบราณ  ขนาด 5*10*20   จำนวน   1 คันรถ 5,000 ก้อน   นอกจากนี้ โครงการในจังหวัดระยอง ในอำเภอ  อำเภอเมืองระยอง  อำเภอบ้านฉาง อำเภอแกลง อำเภอวังจันทร์ อำเภอบ้านค่าย อำเภอปลวกแดง  อำเภอเขาชะเมา อำเภอนิคมพัฒนา   ทุกๆอำเภอ ที่กล่าวมาข้างต้น โรงงานอิฐแดง อิฐมอญได้จัดส่งอิฐมอญ อิฐแดง ไปให้ลูกค้าในทุกๆอำเภอ ในจังหวัดระยอง อิฐมอญ อิฐแดง ระยอง
อิฐมอญ อิฐแดง ระยอง 


ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 094-335-5230, 089 079-5722,081-493-5452

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐมอญราคาถูก,อิฐแดงราคาถูก


https://www.xn--e3cf5c4bc3b.com/

https://web.facebook.com/brickAyutthaya/


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐแดงราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559,094-335-5230,  089 0795722

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)


28/8/64

red brick price (ราคาอิฐมอญ อิฐแดง)

ราคาอิฐมอญอิฐแดง 

ราคาอิฐมอญอิฐแดงในช่วงสถานการณ์โควิด  

ผ่านไป 2กว่าแล้วที่สถานการณ์ระบาดของโควิด ยังไม่มีทีถ้าว่าจะลดลง ปริมาณผู้ติดเชื้อมีเพิ่มสูงขึ้น และ และผู้เสียชีวิตก็สูงขึ้นเช่นเดียวกัน  อุตสาหกรรมการก่อสร้างก็ต้องหยุดชะงักไป 1 เดือนเต็มๆทำให้ปรเทศเสียหายไปหลายหมื่นล้านบาท การก่อสร้างต่างก็หยุดชะงัก นายทุนก็ลังเลว่าลงทุนก่อสร้างดีไหม เศรษฐกิจในภาพรวมถือว่าแย่มาก ก็ต้องประคองช่วยกันไปก่อนในช่วงยากลำบาก ขนาดนี้ ซึ่งมันส่งผลต่ออุตสาหกรรม การผลิตอิฐมอญ อิฐแดงเป็นอย่างมาก ยอดการซื้อขายในช่วงตั้งแต่ต้นปี 2564 ที่ผ่านมา น้อยกว่าปีที่ผ่านมาหลายเท่าตัว ปัจจัยที่ยอดขายตกต่ำหลายเท่าตัวเป็นเพราะงานก่อสร้างหลายๆโครงการต่างชลอการก่อสร้างออกไป จนกว่าโควิดจะหายไปจากประเทศไทย ตอนนี้ทำให้ราคาอิฐมอญ อิฐแดงจำเป็นต้องปรับลดลงมา 5-10 สตางค์ จากเดิม 

ราคาอิฐมอฐ อิฐแดงงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาด 

ราคาอิฐมอญ อิฐแดง ขนาดเล็กสุด  ก็จะเป็น อิฐ 2 รูเล็ก ขนาด 3*6*14 ซม.   ราคา 0.65 บ/ก้อน รับหน้าโรงงานอิฐ มอญตันมือ  ขนาด 3*6*14 ซม.   ราคา 0.70 บ/ก้อน รับหน้าโรงงาน  อิฐ 2รูใหญ่ ขนาด 5*6*15 ซม.ราคา 0.88 บาท/ก้อน  อิฐ 4 รูใหญ่ขนาด 5*6*15 ซม ราคา 0.88  รับหน้าโรงงาน 

ราคาอิฐมอญ อิฐแดง ราคาขึ้นกับระยะทางการจัดส่ง

ราคาอิฐมอญ อิฐแดงส่งถึงหน้าไซงานนั้น ราคาจะขึ้นอยู่กับระยะทางในการจัดส่งจากโรงงานจนถึงหน้างานลูกค้าว่ามีความใกล้ไกล แค่ไหจะต้องเช็คราคา ครั้ง/ครั้ง 

ปัจจัยที่ผลต่อราคาอิฐมอญอิฐแดง 

 ปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อราคาอิฐมอญอิฐแดง   คือ  ค่าขนส่ง แรงงานขนส่ง รวมถึงค่าเชื้อเพลิง ในการจัดส่ง ในช่วงหน้าฝน ราคาอิฐมอญอิฐแดงจะขยับขึ้นไปทุกปี เพราะ กระบวนการเผาไม่สารมารถทำได้ จึงทำให้อิฐมอญขาดตลาดในช่าง
หน้าฝน อย่างหลีกเลียงไม่ได้เลย 


ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 094-335-5230, 089 079-5722,081-493-5452
 
เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่
ผลิตภัณฑ์ อิฐมอญราคาถูก,อิฐแดงราคาถูก


ราคาอิฐมอญอิฐแดง

ราคาอิฐมอญอิฐแดง 25/8/64

ร้านขายอิฐมอญอิฐแดง จังหวัดอ่างทอง

 ร้านขายอิฐมอญอิฐแดง จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทองเป็นพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอค่ายบางระจัน อำเภอพรหมบุรี และอำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดอ่างทอง ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอผักไห่และอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางปะหัน อำเภอมหาราช และอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอศรีประจันต์ อำเภอสามชุก และอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  

จังหวัดอ่างทอง มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะคล้ายอ่าง ไม่มีภูเขา ดินเป็นดินเหนียวปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การปลูกข้าว ทำไร่ ทำนาและทำสวน และมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน 2 สาย

 คือแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายแขนงที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาทจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง ซึ่งไหลผ่านอำเภอไชโย อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอป่าโมก รวมระยะทางที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองประมาณ 40 กิโลเมตร   อุตสาหกรรมการก่อสร้างในจังหวัดอ่างทองนั้น กำลังเติบโต อย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับธุรกิจการเกษตร แบบตั้งเดิม

 โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงจังหวัดอ่างทอง

  โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงของเราได้เข้าไปทำการตาดในจังหวัดอ่างทอง โดยการเข้าไปประสานงานกับร้านค้าอิฐมอฐอิฐแดง ของคนในพื้นที่โดยนำตัวอย่างอิฐแดง อิฐมอญเข้าไปเป็นตัวอย่างในการก่อผนังและมีช่างของบริษัทฯเข้าไปสาธิต ถึงวิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง ว่าการก่ออิฐมอญ หรืออิฐแดงที่นิยมใช้กันทั่วไปมีเทคนิคการก่อ การฉาบอย่างไรให้ผนังออกมาได้อย่างสวยงามไม่มีรอยแตกร้าว  จังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจาก โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงของเรา ทำ ค่าใช้จ่ายต่อก้อนของอิฐมอญ ก็ไม่แพง ราคาย่อมเยา ร้านค้าวัสดุก่อสร้างในจังหวัดอ่างทองก็ขายอิฐมอญกันแบบราคาพี่น้อง  

ส่งอิฐมอญ อิฐแดงจังหวัดอ่างทอง

อิฐมอญ อิฐแดงที่เราจัดส่งในจังหวัดอ่างทองได้ทุกอำเภอ เช่น อิฐมอญ #อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง   #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง 

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ   #อิฐมอญอำเภอสามโก้

ขอบคุณคุณ มาลัย   ที่สังซื้ออิฐมอญ  จากบริษัทของเราไปครับ  

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 094-335-5230, 089 079-5722,081-493-5452

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐมอญราคาถูก,อิฐแดงราคาถูก

https://www.xn-e3cf5c4bc3b.com/


https://web.facebook.com/brickAyutthaya/


ร้านขายอิฐมอญอิฐแดง จังหวัดอ่างทอง
 ร้านขายอิฐมอญอิฐแดง จังหวัดอ่างทอง17/8/64

อิฐมอญชลบุรี อิฐแดงชลบุรี

 อิฐมอญชลบุรี อิฐแดงชลบุรี

จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดท่องเที่ยว ที่สำคัญทางภาคตะวันออกของประเทศไทย ในแต่ละปีมีรายได้จากการท่องเที่ยง หลายพันล้านบาท  ฉะนั้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตัวจังหวัดชลบุรี นั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมงานอิฐมอญ อิฐแดง ก่อผนัง เป็นที่น่าสนใจในตลาดการสร้างบ้านในจังหวัดชลบุรี   อิฐมอญหรืออิฐแดง สำหรับงานก่อผนังในพื้นที่ภาค ตะวันออก 

โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี ถือว่าเป็นจังหวัดที่ที่ เลือกใช้อิฐมอญหรืออิฐแดง มากที่สุดในภาคตะวันออกเลยทีเดียว  ทีมงานอิฐมอญแดง ได้เข้าไปทำการตลาด ในพื้นที่ชลบุรี ได้ข้อมมูลมาว่า การเลือกใช้อิฐมอญ ก่อผนัง ที่ชลบุรี 50% ยังคงนิยมอิฐมอญ หรืออิฐแดงแบบดั้งเดิม อาจจะเป็นเพราะความ เคยชิน หรือมั่นใจในความแข็งแรงของอิฐมอญ แบบตั้งเดิม หรือความรู้สึกเป็นแบบว่า อิฐมอญหรืออิฐแดงจะมีความแข็งแรงกว่าอิฐมวลเบา หรืออิฐบล็อก ทั่วไป ในจังหวัดชลบุรีก็มีแหล่งผลิตอิฐมอญหรืออิฐแดง ที่ขึ้นชื่อ ไม่ว่าจะเป็นอิฐมอญพานทอง อิฐแดงพานทองเป็นต้น 

ส่งอิฐมอญ อิฐแดงจังหวัดชลบุรี

 จังหวัดชลบุรี ก็อยู่ไม่ไกลจากโรงงานอิฐมอญ อยุธยาของเรา เราสามารถนำอิฐมอญขนาดต่างๆ ไปส่งให้ลูกค้าได้ทุกๆพื้นที่ในจังหวัดชลบุรี ไม่ว่าจะเป็นอำเภอ  อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอพนัสนิคม อำเภอพานทอง อำเภอบ้านบึง อำเภอศรีราชา อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอบ่อทอง อำเภอหนองใหญ่ อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ ยกเว้นอิฐมอญที่เกาะสีชัง  ที่เราส่งไม่ถึงครับ  นอกนั้น เราสามารถส่งอิฐมอญ หรืออิฐแดงได้ทุกอำเภอในจังหวัดชลบุรีครับ 


ขอบคุณคุณ วันดี  ที่สังซื้ออิฐมอญตัน โครงการก่อสร้างปั้มน้ำมันชลบุรี จากบริษัทของเราไปครับ  

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 094-335-5230, 089 079-5722,081-493-5452

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐมอญราคาถูก,อิฐแดงราคาถูก

https://www.xn--e3cf5c4bc3b.com/


https://web.facebook.com/brickAyutthaya/


อิฐมอญชลบุรี อิฐแดงชลบุรี
 อิฐมอญชลบุรี อิฐแดงชลบุรี
8/8/64

อิฐแดงคลองหลวง ปทุมธานี

 อิฐมอญ อิฐแดงคลองหลวง ปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดใหญ่อีกจังหวัดหนึ่ง เป็นจังหวัดเก่าแก่ของไทยอีกจังหวัดที่มีวัฒนธรรม มายาวนาน  พื้นที่จังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่เก่าแก้ดั้งเดิม อุตสาหกรรมการก่อสร้างในจังหวัดปทุมธานี ยังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สวนกระแสโควิด 19   นายทุนโยกการลงทุนจาก เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพ เริ่มเข้ามาลงทุนงานอสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดปทุมธานีทำให้ความต้องการใช้อิฐแดง อิฐแดงในการก่อผนังยังคงมาความต้องการใช้งานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  เป็นอย่างมาก  อิฐมอญหรืออิฐแดงที่ใช้กับงานก่อผนัง โรงงานของเราจัดส่งให้ลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี ทุกอำเภอ เพราะจังหวัด ปทุมธานีอยู่ไม่ไกล จากโรงงานอิญแดง อิฐมอญของเรามากนัก ทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการและการขนส่งอิฐมอญ อิฐแดงไปถึง มือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงปทุมธานี

 ตอนนี้พื้นที่ จังหวัดปทุมธานี นั้นมีทีมงาน ฝ่ายขายอิฐมอญ อิฐแดงของโรงงานเราได้เข้าไปทำ การตลาดเพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนการใช้งานที่ถูกต้องของ ผนังก่อโดยอิฐมอญ และอิฐแดง  ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี    อิฐมอญหรืออิฐแดงที่คนนิยมใช้กันมากเป็น อิฐมอญตันมือ ขนาด 3*6*14  และอิฐมอญสองรู ขนาด 5*6*15 ซม. และอิฐมอญ4รูใหญ่ ขนาด 5*6*15 ซม. ในจังหวัดปทุมธานี  เราสามารถจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดงได้ทุกอำเภอ  ไม่ว่าจะเป็นอิฐมอญอิฐแดงอำเภอเมืองปทุมธานี อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง   อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ  อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว  อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา  อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก  เป็นต้น 

จัดส่งอิฐมอญ อิฐแดงจังหวัดปทุมธานี 

 ในการจัดส่งอิฐมอญอิฐแดงไปปทุมธานี นั้นเป็นการจัดส่งได้หลายขนาดคละกันไปได้ 

 ส่วนเรื่องของราคาอิฐมอญอิฐแดงนั้นลูกค้าต้องเช็คอีกทีว่า ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

 นั้น เป็นพื้นที่ในอำเภออะไร  ราคาค่าขนส่งก็จะแตกต่างกันไปตาม ระยะทางคะ  

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 094-335-5230, 089 079-5722,081-493-5452

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐมอญราคาถูก,อิฐแดงราคาถูก

https://www.xn--e3cf5c4bc3b.com/


https://web.facebook.com/brickAyutthaya/

อิฐแดงคลองหลวง ปทุมธานี
 อิฐแดงคลองหลวง ปทุมธานี


2/8/64

อิฐแดงสุพรรณบุรี อิฐมอญสุพรรณบุรี

 อิฐแดงสุพรรณบุรี อิฐมอญสุพรรณบุรี 

      จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดใหญ่อีกจังหวัดหนึ่ง เป็นจังหวัดเก่าแก่ของไทยอีกจังหวัดที่มีวัฒนธรรม มายาวนาน พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพื้นที่เก่าแก้ดั้งเดิม อุตสาหกรรมการก่อสร้างในจังหวัดสุพรรณบุรี ยังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สวนกระแสโควิด 19   นายทุนโยกการลงทุนจาก เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพ เริ่มเข้ามาลงทุนงานอสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ทำให้ความต้องการใช้อิฐแดง อิฐแดงในการก่อผนังยังคงมาความต้องการใช้งานในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอย่างมาก อิฐมอญหรืออิฐแดงที่ใช้กับงานก่อผนัง โรงงานของเราจัดส่งให้ลูกค้าในจังหวัดสุพรรณบุรี ทุกอำเภอ เพราะสุพรรณบุรี อยู่ไม่ไกล จากโรงงานอิฐแดง อิฐมอญของเรามากนัก ทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการและการขนส่งอิฐมอญ อิฐแดงไปถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ตอนนี้พื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรีนั้นมีทีมงาน ฝ่ายขายอิฐมอญ อิฐแดงของโรงงานเราได้เข้าไปทำการตลาดเพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนการใช้งานที่ถูกต้องของ ผนังก่อโดยอิฐมอญ และอิฐแดง  ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงงงานอิฐมอญ อิฐแดงสุพรรณบุรี 

อิฐมอญหรืออิฐแดงที่คนนิยมใช้กันมากเป็น อิฐมอญตันมือ ขนาด 3*6*14  และอิฐมอญสองรู ขนาด 5*6*15 ซม.และอิฐมอญ4รูใหญ่ ขนาด 5*6*15 ซม. ในจังหวัดสุพรรณบุรี เราสามารถให้บริการจัดส่งอิฐมอญได้ทุกอำเภอ ไม่ว่าจะเป็นอำเภอ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า อำเภอศรีประจันต์ อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภออู่ทอง อำเภอสามชุก อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอสองพี่น้อง อำเภอด่านช้าง ทุกๆอำเภอที่กล่าวมาข้างต้น

ส่งอิฐมอญ อิฐแดง ทุกอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี

ทีมงาน อิฐมอญราคาถูก ของเรามาวิ่งจัดส่งได้ทุดอำเภอเลยทีเดียว 

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 094-335-5230, 089 079-5722,081-493-5452

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่


ผลิตภัณฑ์ อิฐมอญราคาถูก,อิฐแดงราคาถูก

https://www.xn--e3cf5c4bc3b.com/


https://web.facebook.com/brickAyutthaya/


อิฐมอญสุพรรณบุรี
อิฐมอญสุพรรณบุรี 

อิฐมอญสุพรรณบุรี
อิฐมอญสุพรรณบุรี 

อิฐมอญสุพรรณบุรี
อิฐมอญสุพรรณบุรี 

อิฐมอญสุพรรณบุรี
อิฐมอญสุพรรณบุรี 

อิฐมอญสุพรรณบุรี
อิฐแดงสุพรรณบุรี 

อิฐมอญสุพรรณบุรี
อิฐแดงสุพรรณบุรี 


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐแดงราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559,094-335-5230,  089 0795722

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)

20/7/64

อิฐมอญ ราคาอิฐแดง สาทร - เจริญกรุง

 อิฐมอญ ราคาอิฐแดง สาทร - เจริญกรุง

เขต สาทร บางรัก ถนนจันทร์ เป็นพื้นที่ชุมชนเมืองแออัด การก่อสร้างหรือการส่งวัสดุก่อสร้าง เป็นโซนที่คนไม่อยากจะเข้าไปเลย เพราะรถติด แออัด รถใหญ่ไม่อนุญาตให้เข้าที่พื้นที่ ยิ่งเวลาเร่งด่วนแล้ว การจราจร บนท้องถนนอย่างกับนรกชัดๆ  แต่โรงงานอิฐแดง อิฐมอญ ของโรงเรานั้น หนักก็เอา เบาก็สู้ไปหมด ไม่เคยเลือกลูกค้า ง่ายหรือยากไปสามารถจัดส่งอิฐแดง อิฐมอญได้ไหม ในพื้นที่ สาทร บางรัก ถ้ารถ 6 ล้อส่งอิฐมอญเข้าได้ไม่ได้  เราก็จะจัดรถ กระบะ ไปส่งอิฐแดงหรืออิฐมอญ ให้  ซึ่งบางพื้นที่ที่จัดวางอิฐมอญ อิฐแดง ไม่มีติดถนน ไม่ได้อยู่ข้างรถเวลาลง   เราก็มีบริการการขนอิฐมอญ อิฐแดง เข้าไปในโครงการให้ โดยการหาบ  แต่มีข้อแม้ว่า ถ้าอิฐแดงหรืออิฐมอญ เข้าไม่ถึงจะต้องหาบอิฐมอญ อิฐแดง เข้าไปข้างใน  ต้องแจ้งเราล่วงหน้า เพราะเราจะต้องเตรียมเครื่องมือในกาขนอิฐมอญ อิฐแดง เข้าไปวางในโครงการ   เขตสาทร เจริญกรุง ถนนจันทร์ พื้นที่ชุมชนเมือง เราก็จัดส่งอิฐแดง อิฐมอญให้  อย่างไม่มีข้อแม้เลย  ยินดีให้บริการส่งอิฐแดง อิฐมอญ ส่งในพื้นที่เขตสาทร บางรัก เจริญกรุง  

ส่งอิฐมอญ อิฐแดงสาทร เจริญกรุง

 ขอบพระคุณคุณ ยุทธ   ลูกค้าอิฐแดง อิฐมอญ โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย  สาทร -เจริญกรุง ที่ใช้ อิฐมอญ ตันมือ ขนาด 3*6*14  จำนวน 20,000 ก้อน งานก่อผนังอิฐแดง อิฐมอญ เป็นอย่างสูงที่ใช้บริการสินค้าจากบริษัทฯเราคะ

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 094-335-5230, 089 079-5722,081-493-5452อิฐมอญ ราคาอิฐแดง สาทร - เจริญกรุง
 อิฐมอญ ราคาอิฐแดง สาทร - เจริญกรุง

อิฐมอญ ราคาอิฐแดง สาทร - เจริญกรุง
 อิฐมอญ ราคาอิฐแดง สาทร - เจริญกรุง

อิฐมอญ ราคาอิฐแดง สาทร - เจริญกรุง
 อิฐมอญ ราคาอิฐแดง สาทร - เจริญกรุง


เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐมอญราคาถูก,อิฐแดงราคาถูก

https://www.xn--e3cf5c4bc3b.com/

https://web.facebook.com/brickAyutthaya/

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐแดงราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559,094-335-5230,  089 0795722

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)

6/7/64

ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง 2564

 ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง  2564

ราคาอิฐมอญหรือ ราคาอิฐแดง ดือน กรฎาคม 2564  นั้นราคาอิฐมอญตันมือมีราคาเพิ่มขึ้น มา 0.20 บาท สาเหตุเป็นเพราะ ในช่วงหน้าฝนนั้น กระบวนการเผา อิฐมอญ อิฐแดงนั้นจะมีกระบวนการที่ยุ่งยากกว่าปกติ เพราะความชื้นจากฝนจะทำให้วัตถุดิบ อย่างเช่นแกลบนั้นมีความชื้นเป็นอย่างมาก ทำให้เราไม่สามารถ วางแผน การเผาได้อย่างชัดเจนทำให้กระบวนการผลิตอิฐมอญ หรืออิฐแดงนั้นไม่สามารถส่งให้ลูกค้าได้ทันตามเวลา ทำให้มีผลต่อราคาตลาดเป็นอย่างมาก  ราคาอิฐมอญแดง หรืออิฐแดงแบบตัน ขนาด 3*6*14 ซม. ราคาในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมลฑล ราคาอิฐมอญหรือราคาอิฐแดง  ราคา 0.65 บาท ยังไม่รวมค่าขนส่ง  ราคาค่าขนส่ง ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ว่าอยู่เขตไหนเราจะคำนวณ ตามระยะทางจริงหน้างาน ในการสอบถาม

ราคาอิฐมอญ  อิฐแดง 

นั้นต้องแจ้งที่อยู่ของหน้างานด้วยนะครับเพราะทางเราจะได้เสนอราคารวมค่าขนส่งให้เรียบร้อยครับ  ราคาอิฐมอญ หรือราคาอิฐแดงนั้นจะมีแนวโน้มที่จะปรับลดลงมา หลังจากหน้าฝนไปแล้วราคาคาดว่า จะปรับลดราคาอิฐแดง มาเหมือนเดิม 

 ขอบพระคุณคุณ  คุณนโม   ลูกค้าอิฐแดงอิฐมอญ  เป็นอย่างสูงที่ใช้บริการสินค้าจากบริษัทฯเราคะ

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 094-335-5230, 089 079-5722,081-493-5452

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐมอญราคาถูก,อิฐแดงราคาถูก


https://www.xn--e3cf5c4bc3b.com/


https://web.facebook.com/brickAyutthaya/ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง
 ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง

ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง
 ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง

ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง
 ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง

23/6/64

อิฐมอญบางแค อิฐแดงบางแค

 อิฐมอญบางแค  อิฐแดงบางแค

เขตบางแคเป็นอีกพื้น ที่ทีมงาน อิฐมอญราคาถูก ของเราให้บริการอิฐมอญ   ในเขตบางแค ตลอดถนนเพชรเกษม   ถนนกาญจนาภิเษก ถนนกัลปพฤกษ์ ถนนบางแค ถนนบางแวก ถนนพุทธมฑลสาย 2  ถนนพุทธมฑลสาย 3 และแขวงอยู่3 แขวง คือ แขวงบางไผ่ แขวงบางแคเหนือ แขวางบางแค แขวงหลักสอง   ซึ่ง อยุ่ในความรับผิดชอบของเขตบางแค   เขตบางแค อยู่ไม่ห่างจากโรงงานอิฐมอญ อิฐแดงของเรา  มากนัก จึงเป็นเรื่องดีในการขนส่งอิฐมอญ อิฐแดง เข้าหน้างานของลูกค้า 

ในพื้นที่ชุมชนเขตบางแคเป็นชุมชนเมือง พื้นที่เป็นสีผังเมืองที่มีชุมชนอยู่หนาแน่น การก่อสร้างก็เกิดในพื้นนี้อยู่มากมาย โครงการที่ใช้อิฐแดงหรืออิฐมอญก็ยังมีอยู่มากมายหลายโครงการ  

อิฐมอญส่งบางแค 

  ตลาดอิฐแดง อิฐมอญก็ยังคงสามารถ ขยายได้ในพื้นที่ พื้นที่บางแค  ได้ให้บริการอย่างต่อเนื่องในพื้นที่นี้  เขตบางแคเป็นพื้นที่ให้บริการอิฐมอญ อิฐแดง อย่างดีเยี่ยมเพราะพื้นที่เขตบางแคทุกซอก ทุกซอย  เรามีความชำนาญถนนทุกซอยเรื่องทางเข้า ออก เรามีรถกระบะที่ขนส่งอิฐแดง อิฐมอญ  ในซอยแคบๆ มี 6 ล้อขนาดกลางก็มีขนส่งอิฐมอญ และอิฐแดง    รวมถึงรถ10 ล้อก็มีจัดส่งอิฐแดง อิฐมอญ  ให้ลูกค้าอย่างครอบคลุม ลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่อง รถขนส่งอิฐแดงหรืออิฐมอญ จะเข้าไม่ได้ 

  จัดส่งอิฐมอญ อิฐแดงบางแค

          บริษัทของเรามี  อิฐแดงหรืออิฐมอญ ราคาถูกหลายๆตัว ที่นำเสนอให้บริการลูกค้าในเขตบางแค ทั้งอิฐมอญ อิฐแดงสองรูเล็ก อิฐมอญอิฐแดง 2รูใหญ่  อิฐมอญอิฐแดง 4 รูใหญ่ อิฐมอญโบราณ อิฐมอญก้อนใหญ่  อิฐมอญ 2 รูเล็กของเรามีขนาด 3*6*14 ซม. อิฐมอญ4 รูใหญ่ ขนาด 5*6*15 ซม.  ส่วนราคาอิฐมอญหรืออิฐแดง แต่ละชนิดนั้นมีราคาที่แตกต่างกันต้องทำการตรวจสอบอีกครั้งถ้าต้องการจะใช้งาน ครับ   ในการจัดส่งอิฐมอญอิฐแดงไปบางแค นั้นเป็นการจัดส่งได้หลายขนาดคละกันไปได้  ส่วนเรื่องของราคาอิฐมอญอิฐแดงนั้นลูกค้าต้องเช็คอีกทีว่า ว่าราคาปัจจุบันราคาอิฐมอญ อิฐแดงแต่ละชนิดราคาเท่าไหร่ครับ 

    สถาณการณ์ ตอนนี้ขอให้ลูกค้ามีสุขภาพแข็งแรงขอให้ปลอดภัยจากโควิดกันนะครับ

 ขอบพระคุณคุณ  นาเดียร์  ลูกค้าอิฐแดงอิฐมอญจากบางแค เป็นอย่างสูงที่ใช้บริการสินค้าจากบริษัทฯเราคะ

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 094-335-5230, 089 079-5722,081-493-5452

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐมอญ ราคาถูก,อิฐแดงราคาถูก

https://www.xn--e3cf5c4bc3b.com/


https://web.facebook.com/brickAyutthaya/


อิฐมอญบางแค  อิฐแดงบางแค
อิฐมอญบางแค  อิฐแดงบางแค

อิฐมอญบางแค  อิฐแดงบางแค
อิฐมอญบางแค  อิฐแดงบางแค

17/6/64

ราคาอิฐมอญรามอินทรา ราคาอิฐแดงรามอินทรา

 ราคาอิฐมอญรามอินทรา   ราคาอิฐแดงรามอินทรา

พื้นที่ถนนรามอินทรา     เป็นอีกบริเวณหนึ่งที่ ทีมงาน อิฐมอญ อิฐแดง ของเราได้นำ อิฐมอญ อิฐแดง ไปส่งให้ลูกค้าตามโครงการต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้าง โครงการหมู่บ้านจัดสรร อิฐมอญหรืออิฐแดง ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการเลือกใช้ อิฐแดง หรือ อิฐมอญ ในการ ก่อสร้าง พื้นที่ถน รามอินทรา ตั้งแต่เขตมีนบุรี เขตยานาวา จนไปถึงเขตบางเขน  เป็นพื้นที่ชุมชนอยู่อาศัยหนาแน่น มีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านตลอดทั้งสาย ตอนนี้อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับตลาดที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ ถ.รามอินทรา  บริเวณถนน รามอินทรา   ไม่ไกลจาก อยุธยามากนัก  

การจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดงรามอินทรา

การขนส่ง อิฐมอญ อิฐแดง ค่อนข้างที่จะรวดเร็วทันใจ อิฐมอญ อิฐแดง ที่จัดส่งไปรามอินทรา   เที่ยวขนส่ง 20000-30000 ก้อนแล้วแต่ขนาดของ อิฐมอญ อิฐแดง ถ้าอิฐ มอญอิฐแดง ก้อนเล็กก็จะจัดส่ง 30,000 ก้อน/เที่ยว  ถ้า อิฐมอญ อิฐแดง ก้อนใหญ่หน่อยก็จะจัดส่ง20,000 เราสามารถจัดส่ง อิฐมอญ อิฐแดง ในพื้นที่ รามอินทรา และ ได้ทุกเขตทุกพื้นที่ไม่กรุงเทพ และบริมลฑล    โดยเฉพาะพื้นที่ รามอินทรา 

โรงงานอิฐแดง อิฐมอญ ส่งรามอินทรา

    เรามีความคุ้นเคยกับเส้นทางและสถานที่ อยู่แล้ว  บ้านเรือนชุมชน เราก็เข้าถูกหมดทุกซอกทุกซอย  โดยเฉพาะงานก่อสร้างที่ต้องการใช้ อิฐแดง หรือ อิฐมอญ โทรหาเราไม่เลย ล่วงหน้าประมาณ1-2 วัน  ส่วนราคาของ อิฐแดง หรือ อิฐมอญ นั้นต้องเช็คกันไปตามขนาดของ อิฐมอญ หรืออิฐแดงนั้นๆครับ 


 ขอบพระคุณ คุณ เนย  ลูกค้า อิฐแดง อิฐมอญ โครงการรามอินทรา  เป็นอย่างสูงที่ใช้บริการสินค้าจากบริษัทฯเราคะ

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 094-335-5230, 089 079-5722,081-493-5452


เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐมอญราคาถูก,อิฐแดงราคาถูก


https://www.xn--e3cf5c4bc3b.com/


https://web.facebook.com/brickAyutthaya/


ราคาอิฐมอญรามอินทรา   ราคาอิฐแดงรามอินทรา
 ราคาอิฐมอญรามอินทรา   ราคาอิฐแดงรามอินทรา

ราคาอิฐมอญรามอินทรา   ราคาอิฐแดงรามอินทรา
 ราคาอิฐมอญรามอินทรา   ราคาอิฐแดงรามอินทรา

ราคาอิฐมอญรามอินทรา   ราคาอิฐแดงรามอินทรา
 ราคาอิฐมอญรามอินทรา   ราคาอิฐแดงรามอินทรา

ราคาอิฐมอญรามอินทรา   ราคาอิฐแดงรามอินทรา
 ราคาอิฐมอญรามอินทรา   ราคาอิฐแดงรามอินทรา

ราคาอิฐมอญรามอินทรา   ราคาอิฐแดงรามอินทรา
 ราคาอิฐมอญรามอินทรา   ราคาอิฐแดงรามอินทรา15/6/64

ราคาอิฐมอญพระประแดง ราคาอิฐแดงพระประแดง

 ราคาอิฐมอญพระประแดง   ราคาอิฐแดงพระประแดง 

อ.พระประแดง     เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่ ทีมงานอิฐมอญแดง ของเราได้นำ อิฐมอญแดง ไปส่งให้ลูกค้าตามโครงการต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้าง โครงการหมู่บ้านจัดสรร อิฐมอญหรืออิฐแดง ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการเลือกใช้ อิฐแดง หรือ อิฐมอญในการ ก่อสร้าง อำเภอพระประแดง  เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัด สมุทรปราการ ไม่ไกลจาก อยุธยามากนัก  การขนส่ง อิฐมอญแดง ค่อนข้างที่จะรวดเร็วทันใจ อิฐมอญอิฐแดงที่จัดส่งไปพระประแดง     เที่ยวขนส่ง 20000-30000 ก้อนแล้วแต่ขนาดของอิฐมอญ อิฐแดง ถ้า อิฐมอญอิฐแดง ก้อนเล็กก็จะจัดส่ง 30,000 ก้อน/เที่ยว  ถ้า อิฐมอญอิฐแดง ก้อนใหญ่หน่อยก็จะจัดส่ง20,000 ก้อน

จัดส่งอิญมอญ อิฐแดงพระประแดง

     พื้นที่ที่จัด อิฐมอญอิฐแดง ในเมืองพระประแดง    นั้น เราสามารถจัดส่ง อิฐแดง อิฐมอญงได้ทุกอำเภอ ไม่ว่าจะป็น #อำเภอเมืองสมุทรปราการ #อำเภอบางบ่อ  #อำเภอบางพลี #อำเภอพระประแดง #อำเภอสมุทรเจดีย์  #อิฐแดงบางเสาธง       เป็นต้น   ในการจัดส่ง อิฐมอญอิฐแดงไปพระประดง นั้นเป็นการจัดส่งได้หลายขนาดคละกันไปได้  ส่วนเรื่องของราคาอิฐมอญอิฐแดงนั้นลูกค้าต้องเช็คอีกทีว่า ว่าราคาปัจจุบันราคาอิฐมอญ อิฐแดงแต่ละชนิดราคาเท่าไหร่ครับ 

โครการที่ใช้อิฐมอญ อิฐแดงในพระประแดง

ขอบพระคุณคุณ  เบียร์   ลูกค้า อิฐแดงอิฐมอญ เมืองพระประแดง เป็นอย่างสูงที่ใช้บริการสินค้าจากบริษัทฯเราคะ

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 094-335-5230, 089 079-5722,081-493-5452

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐมอญราคาถูก,อิฐแดงราคาถูก


https://www.xn--e3cf5c4bc3b.com/


https://web.facebook.com/brickAyutthaya/


อิฐมอญพระประแดง
อิฐแดงพระประแดง 

อิฐแดงพระประแดง
อิฐแดงพระประแดง 


อิฐแดงพระประแดง
อิฐแดงพระประแดง 


อิฐแดงพระประแดง
อิฐแดงพระประแดง 

13/6/64

ราคาอิฐมอญลพบุรี ราคาอิฐแดงลพบุรี

 ราคาอิฐมอญลพบุรี   ราคาอิฐแดงลพบุรี

จังหวัดลพบุรี    เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ ทีมงานอิฐมอญแดง ของเราได้นำ อิฐมอญแดง ไปส่งให้ลูกค้าตามโครงการต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้าง โครงการหมู่บ้านจัดสรร อิฐมอญหรืออิฐแดง ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการเลือกใช้อิฐแดงหรืออิฐมอญในการ ก่อสร้าง จังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดไม่ไกลจาก อยุธยามากนัก 

การจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดงลพบุรี

 การขนส่งอิฐมอญแดงค่อนข้างที่จะรวดเร็วทันใจ อิฐมอญอิฐแดงที่จัดส่งไปจังหวัดลพบุรี    เที่ยวขนส่ง 20000-30000 ก้อนแล้วแต่ขนาดของ อิฐมอญ อิฐแดง ถ้าอิฐมอญอิฐแดง ก้อนเล็กก็จะจัดส่ง 30,000 ก้อน/เที่ยว  ถ้าอิฐมอญอิฐแดงก้อนใหญ่หน่อยก็จะจัดส่ง20000 ก้อน พื้นที่ที่จัดอิฐมอญอิฐแดง ในจังหวัดลพบุรี   นั้น เราสามารถจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดงได้ทุกอำเภอ ไม่ว่าจะป็น #อำเภอเมืองลพบุรี #อำเภอเมืองพัฒนานิคม #อำเภอโคกสำโรง #อำเภอโชคสำโรง #อำเภอชัยบาดาล  #อิฐแดงอำเภอท่าวุ้ง #อิฐมอญอำเภอท่าหมี่  #อิฐมอญอำเภอท่าหลวง   #อิฐมอญอำเภอสระโบสถ์ 

อำเภอโคกเจริญ #อิฐแดงอำเภอลำสานธิ  #อิฐมอญอำเภอหนองม่วง     เป็นต้น   ในการจัดส่งอิฐมอญอิฐแดงไปลพบุรี นั้นเป็นการจัดส่งได้หลายขนาดคละกันไปได้  ส่วนเรื่องของราคา อิฐมอญอิฐแดงนั้นลูกค้าต้องเช็คอีกทีว่า ว่าราคาปัจจุบันราคาอิฐมอญ อิฐแดงแต่ละชนิดราคาเท่าไหร่ครับ 


อิฐมอญ อิฐแดงราคาถูกส่งลพบุรี

 ราคาอิฐมอญลพบุรี   ราคาอิฐแดงลพบุรี

 ราคาอิฐมอญลพบุรี   ราคาอิฐแดงลพบุรี


โครงการที่ใช้อิฐมอญ อิฐแดงลพบุรี

 ขอบพระคุณคุณ  สุทิน  ลูกค้าอิฐแดงอิฐมอญจากจังหวัดลพบุรี เป็นอย่างสูงที่ใช้บริการสินค้าจากบริษัทฯเราคะ

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 094-335-5230, 089 079-5722,081-493-5452

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐมอญราคาถูก,อิฐแดงราคาถูก


https://www.xn--e3cf5c4bc3b.com/


https://web.facebook.com/brickAyutthaya/


 ราคาอิฐมอญลพบุรี   ราคาอิฐแดงลพบุรี

 ราคาอิฐมอญลพบุรี   ราคาอิฐแดงลพบุรี29/5/64

อิฐมอญนนทบุรี อิฐแดงนนทบุรี

 อิฐมอญนนทบุรี   อิฐแดงนนทบุรี

บทความนี้จะรีริวการ ส่งอิฐแดง อิฐมอญในจังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี   เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ ทีมงานอิฐมอญแดง ของเราได้นำอิฐมอญแดง ไปส่งให้ลูกค้าตามโครงการต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้าง โครงการหมู่บ้านจัดสรร อิฐมอญหรืออิฐแดง ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการเลือกใช้ อิฐแดง หรือ อิฐมอญ  ในการ ก่อสร้าง จังหวัดนนทบุรี

การส่งอิฐมอญ อิฐแดงในจังหวัดนนทบุรี

เป็นจังหวัดปริมลฑลไม่ไกลจาก อยุธยามากนัก  การขนส่งอิฐมอญแดงค่อนข้างที่จะรวดเร็วทันใจ อิฐมอญอิฐแดงที่จัดส่งไปจังหวัดนนทบุรี    เที่ยวขนส่ง 20000-30000 ก้อนแล้วแต่ขนาดของอิฐมอญ อิฐแดง ถ้า อิฐมอญอิฐแดง ก้อนเล็กก็จะจัดส่ง 30,000 ก้อน/เที่ยว  ถ้าอิฐมอญอิฐแดงก้อนใหญ่หน่อยก็จะจัดส่ง20000 ก้อน พื้นที่ที่จัดอิฐมอญอิฐแดง ในจังหวัดนนทบุรี   นั้น เราสามารถจัดส่ง อิฐมอญ อิฐแดงได้ทุกอำเภอ ไม่ว่าจะป็น #อำเภอเมืองนนทบุรี #อิฐแดงอำเภอบางกรวย  #อิฐมอญอำเภอบางบัวทอง  #อิฐมอญอำเภอไทรน้อย และก็  #อิฐมอญอำเภอปากเกร็ด   เป็นต้น   ในการจัดส่งอิฐมอญอิฐแดงไปนนทบุรี  นั้นเป็นการจัดส่งได้หลายขนาดคละกันไปได้  ส่วนเรื่องของราคาอิฐมอญอิฐแดงนั้นลูกค้าต้องเช็คอีกทีว่า ว่าราคาปัจจุบันราคา อิฐมอญ อิฐแดง แต่ละชนิดราคาเท่าไหร่ครับ 

โครงการที่ใช้เลือกใช้อิฐมอญ อิฐแดงในนนทบุรี

ขอบพระคุณคุณ ปรีดี  ลูกค้าอิฐแดงอิฐมอญจากจังหวัดนนทบุรี เป็นอย่างสูงที่ใช้บริการสินค้าจากบริษัทฯเราคะ #อิฐแดงอิฐมอญนนทบุรี 

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 094-335-5230, 089 079-5722,081-493-5452

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐมอญราคาถูก,อิฐแดงราคาถูก

https://www.xn--e3cf5c4bc3b.com/


https://web.facebook.com/brickAyutthaya/


อิฐแดง อิฐมอญนนทบุรีอิฐแดง อิฐมอญนนทบุรี

2/5/64

อิฐมอญปราจีนบุรี อิฐแดงปราจีนบุรี

 อิฐมอญปราจีนบุรี   อิฐแดงปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี  เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ ทีมงานอิฐมอญแดง ของเราได้นำอิฐมอญแดง ไปส่งให้ลูกค้าตามโครงการต่างๆ 

จัดส่งอิฐมอญ อิฐแดงจังหวัดปราจีนบุรี

ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้าง โครงการหมู่บ้านจัดสรร อิฐมอญหรืออิฐแดง ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการเลือกใช้อิฐแดงหรืออิฐมอญในการ ก่อสร้าง จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจาก อยุธยามากนัก  การขนส่งอิฐมอญแดงค่อนข้างที่จะรวดเร็วทันใจ อิฐมอญอิฐแดงที่จัดส่งไปจังหวัดปราจีนบุรี   เที่ยวขนส่ง 20000-30000 ก้อนแล้วแต่ขนาดของอิฐมอญ อิฐแดง ถ้าอิฐมอญอิฐแดง ก้อนเล็กก็จะจัดส่ง 30,000 ก้อน/เที่ยว  ถ้าอิฐมอญอิฐแดงก้อนใหญ่หน่อยก็จะจัดส่ง20000 ก้อน พื้นที่ที่จัดอิฐมอญอิฐแดง ในจังหวัดปราจีนบุรี  นั้น

ส่งอิฐมอญ อิฐแดงได้ทุกอำเภอในจังหวัดปราจีนบุรี

 เราสามารถจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดงได้ทุกอำเภอ ไม่ว่าจะเป็นอิฐมอญอิฐแดงอำเภอเมืองปราจีนบุรี    อิฐมอญอิฐแดงอำเภอกบินทร์บุรี    อิฐมอญอิฐแดงอำเภอนาดี  อิฐมอญอิฐแดงอำเภอบ้านสร้าง  อิฐมอญอิฐแดงอำเภอจันตคาม  อิฐมอญอิฐแดงอำเภอศรีมหาโพธิ  อิฐมอญอิฐแดงอำเภอศรีมโหสถ   เป็นต้น  ในการจัดส่งอิฐมอญอิฐแดงไปปราจีนบุรี  นั้นเป็นการจัดส่งได้หลายขนาดคละกันไปได้  ส่วนเรื่องของราคาอิฐมอญอิฐแดงนั้นลูกค้าต้องเช็คอีกทีว่า ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นั้น เป็นพื้นที่ในอำเภออะไร ราคาค่าขนส่งก็จะแตกต่างกันไปตาม ระยะทางคะ  


โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงปราจีนบุรี
 อิฐมอญปราจีนบุรี   อิฐแดงปราจีน

โครงการที่ใช้อิฐมอญ อิฐแดงปราจีนบรี

 ขอบพระคุณคุณ ปรีชา  ลูกค้าอิฐแดงอิฐมอญจากจังหวัดปราจีนบุรี เป็นอย่างสูงที่ใช้บริการสินค้าจากบริษัทฯเราคะ #อิฐแดงอิฐมอญปราจีนบุรี

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 094-335-5230, 089 079-5722,081-493-5452

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐมอญราคาถูก,อิฐแดงราคาถูก


https://www.xn--e3cf5c4bc3b.com/


https://web.facebook.com/brickAyutthaya/ อิฐมอญปราจีนบุรี   อิฐแดงปราจีน
 อิฐมอญปราจีนบุรี   อิฐแดงปราจีน
 อิฐมอญปราจีนบุรี   อิฐแดงปราจีน

 

17/4/64

อิฐแดงหรืออิฐมอญที่ดี เป็นแบบไหน ???

 อิฐแดงหรืออิฐมอญที่ดี เป็นแบบไหน ???

ผนังก่ออิฐฉาบปูน ที่นิยมใช้โดยทั่วๆไป จะมี 3 แบบใหญ่ คือ  อิฐมอญ อิฐบล็อก และอิฐมวลเบา

เราจะเลือกใช้แบบไหนดีนั้น ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้เอง โดยอิฐแต่ละแบบก็มีคุณสมบัติที่คล้ายและแตกต่างกันออกไป เรามาดูคุณสมบัติเคร่าของอิฐมอญ หรืออิฐแดง กันดีกว่า อิฐมอญ คุณภาพดีเป็นอย่างไร ??อิฐมอญเป็นวัสดุก่อผนังที่หาได้ง่าย มีเอกลักษณ์คือสีแดง เกิดจากการเผ่าดินเหนียว เพื่อให้ได้วัสดุที่คงรูป มีความแข็งแรง เป็นอิฐที่นิยมก่อสร้างกันมาหลายร้อยปี เพราะมีคุณสมบัตทนต่อความร้อน ทนแดด ทนฝน ได้ดี ช่างทั่วไปมีความคุ้นชินเป็นอย่างดี 

คุณสมบัติของอิฐแดงหรืออิฐมอญที่ดี

- รูปร่างของอิฐมอญจะเรียบ ตรง ไม่แอ่นได้มุมฉากเสนอมกัน

-อิฐมอญจะมีการเผ่าที่สุกกันสม่ำเสนอตลอดทั้งก้อน

-ไม่แตกง่ายๆ มีความเหนียวและความแกร่งในตัว

-มีขนาดของอิฐมอญที่เท่ากันทุกๆก้อน

-สังเกตุได้จากการที่อิฐมอญแตกหัก เนื้อภายในจะคล้ายหินและแน่นมาก

- สีของอิฐมอญจะสม่ำเสมอทั้งก้อน

-ไม่ดูดน้ำเกิน7-8% ของน้ำหนักอิฐแดง/อิฐมอญเมื่อแช่น้ำไว้ 24 ชม.

-เคาะฟังเสียงอิฐมอญ/อิฐแดงคล้ายกับเคาะโลหะ 

 

อิฐมอญที่ดีเป็นอย่างไร
อิฐมอญที่ดีเป็นอย่างไร
อิฐมอญที่ดีเป็นอย่าไรเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐมอญราคาถูก,อิฐแดงราคาถูก


https://www.xn--e3cf5c4bc3b.com/


https://web.facebook.com/brickAyutthaya/


Brick Factory, Red Brick, Korat (โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช)

  โรงงานอิฐมอญโคราช  โรงงานอิฐแดงโคราช   เรื่องราวเกี่ยวกับ : โรงงานอิฐแดง โรงงานอิฐมอญในเมืองโคราช                                บทความนี้...