22/9/64

Brick Factory, Red Brick, Korat (โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช)

 โรงงานอิฐมอญโคราช  โรงงานอิฐแดงโคราช  

เรื่องราวเกี่ยวกับ : โรงงานอิฐแดง โรงงานอิฐมอญในเมืองโคราช 

                        บทความนี้ จะกล่าวถึงโรงงานอิฐมอญหรืออิฐแดง ในจังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา หรือรู้จักในชื่อ โคราช เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยและมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ  อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่บนที่ราบสูงโคราช  ห่างจากกรุงเทพ 259 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 20,493.964 ตารางกิโลเมตร (12,808,728 ไร่)  เป็นพื้นที่ป่าไม้ 2,297,735 ไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทับลานร้อยละ 61.4  และเป็นแหล่งน้ำ 280,313 ไร่  ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ และขอนแก่น ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์  และทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสระบุรี ชัยภูมิ และลพบุรี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง 150-300 เมตร  มีเทือกเขาสันกำแพง และเทือกเขาพนมดงรัก เป็นแนวยาวทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก ส่วนบริเวณตอนล่างค่อนไปทางเหนือและ ตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม โดยมีลำตะคองและลำน้ำสาขาอื่น ๆ ไหลหล่อเลี้ยงบริเวณด้านเหนือของเมือง และ เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำสำคัญคือแม่น้ำมูลซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

       อุตสาหกรรมการก่อสร้างก็ มีการเจริญเติบโตตามความเจริญของชุมชนเมืองโคราช อิฐแดง อิฐมอญก็เป็นอีก 1 ทางเลือก ที่ดีในการเลือกใช้เป็นอิฐก่อผนัง   ในเมืองโคราชนั้น อุตสาหกรรม อิฐแดง อิฐมอญ ก็มีการแข่งขันกันสูง ทั่งจากโรงงานอิฐมอญ อิฐแดง ในพื้นที่โคราช เอง และก็มีการเข้ามาแข่งขันการตลาดสำหรับ อิฐแดงที่มาจากท้องถิ่นอื่นๆ เช่น อิฐแดงหรืออิฐมอญที่จัดส่งมาจากอยุธยา หรือแถวโรงงานอิฐแดง  อิฐมอญแถวทางภาคกลาง อ่างทอง เป็นต้น ที่เอามาส่งให้ลูกค้าในเมืองโคราช ทำให้โรงงานอิฐมอญ หรืออิฐแดงในเมองโคราชต้องมีคู่แข่งทางการตลาดจากต่างถิ่น   และเจ้าของกิจการ โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงในโคราช ต้องปรับกลยุทธในการทำการตลาดและการวางแผนเรื่องต้นทุนการผลิต เพื่อจะให้สู้กับ โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงที่มาจากต่างถิ่น


โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช
โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช

การแข่งขันทางการตลาดของโรงงานอิฐมอญ โรงงานอิฐแดงในเมืองโคราช  

            จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ว่าในปัจจุบันตลาดการแข็งขันในเมืองโคราชนั้น มีค่อนข้างสูงเพราะในหลายๆปีที่มา ในจังหวัดนครราชสีมามีการใช้อิฐมอญ อิฐแดง จากโรงงานในตัวจังหวัดนคราชสีมา ซะส่วนใหญ่  ในในปัจจุบันนี้ มีโรงงานอิฐมอญ อิฐแดงที่มาจากจังหวัดอื่น แล้วมาส่งให้ชาวโคราชได้ใช้กัน ทำให้โรงงานอิฐมอญ อิฐแดง ในเมืองโคราชต้องปรับแผนการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของคุณภาพ และต้นทุนการผลิตโดยรวม ให้สามารถสู้กับโรงงานอิฐมอฐ อิฐแดงที่มาจากต่างถิ่นได้


โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช
โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช


อุตสาหกรรมอิฐมอญ อิฐแดง ในเมืองโคราช 

การเจริญเติบโตของการท่องเทียว ในเมืองโคราช นั้น ทำให้อุตสากรรมการผลิต  อิฐแดง อิฐมอญ ในพื้นที่โคราช และพื้นที่ไกล้เคียงกันมีการแข่งขันขยายฐานผลิต เพื่อสนองความต้องการใช้งาน ของอิฐมอญ อิฐแดงในพื้นที่จังหวัด โคราช      พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่ ใช้อิฐมอญดิฐแดง   จากโรงงานผลิตจังหวัดนครราชสีมา  หรือไม่ก็โรงงานผลิตอิฐมอญ  อิฐแดงในจังหวัดใกล้เคียง โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช
โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช


ความต้องการงานใช้งานอิฐมอญ อิฐแดงในจังหวัดระยอง  

    ความต้องการใช้งานอิฐมอญ อิฐแดง ในจังหวัดโคราช นั้น มีความต้องการต้องใช้งานมากไม่น้อยกว่าจังหวัดอื่นในภูมิภาคตะวันออก เฉียงเหนือ  เพราะมีการสร้าง ขยายโรงงานในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัดโคราช   อิฐมอญ และอิฐแดง ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าต้องการใช้ มีทั้งอิฐมอญตันมือ  อิฐมอญแบบ 2 รูใหญ่  อิฐมอญ 4 รูใหญ่  เพื่อใช้เป็นอิฐก่อผนังเพื่อ ฉาบปูน  และก็แบบต้องการโชว์เปลือยเป็นอิฐมอญ อิฐแดงโชว์เปลือย เช่นพวกร้านกาแฟ งานโชว์ความดิบ ของอิฐแดง    ความต้องการใช้งานอิฐแดง อิฐมอญในจังหวัด โคราช ไม่แพ้ อิฐมวลเบาและอิฐบล็อกเลย


โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช
โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราชการจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดงเข้าไปส่งให้ลุกค้า ในพื้นที่เมืองโคราช 

        การจัดส่งอิฐแดง อิฐมอญเข้าในพื้นที่เมืองโคราช นั้น การบรรทุกสินค้า โรงงานของเรามี ทั้งรถ 10 ล้อ รถ6 ล้อ และรถกระบะ ในการจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดง เข้าไปในเมืองโคราช  แล้วแต่ว่าขนาดของอิฐมอญ อิฐแดง ว่าเป็นอิฐประเภทไหน   เช่นอิฐมอญ ตันมือ จะบรรทุกเต็มคันจำนวน 20,000 ก้อน  ถ้าเป็นอิฐมอญ 2 รูเล็ก  บรรทุกได้ 30,000 ก้อน/เที่ยว   หรือถ้าเป็นอิฐมอญ โบราณ จะบรรทุก ได้ 5,000 ก้อน/เที่ยว  หรือถ้าใช้งานจำนวนไม่เต็มเที่ยว ก็ต้องดูกันเป็น จำนวนครั้งต่อครั้งไป  


โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช

โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช


โครงการเลือกที่เลือกใช้อิฐมอญ อิฐแดง ในเมืองโคราช 

ขอขอบคุณ คุณมิลิลา  โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน เมืองโคราช ที่เลือกใช้อิฐมอญ  4 รูใหญ่  ขนาด 5*6*15    จำนวน   1 คันรถ  20,000 ก้อน   นอกจากนี้ โครงการในเมืองโคราช ในอำเภอ ต่างๆเราก็สามารถจัดส่งอิฐแดง อิฐได้ทุกอำเภอ 

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 094-335-5230, 089 079-5722,081-493-5452

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐมอญราคาถูก,อิฐแดงราคาถูก

https://www.xn--e3cf5c4bc3b.com/

https://web.facebook.com/brickAyutthaya/


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐแดงราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559,094-335-5230,  089 0795722

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)


"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา" 

 #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง   #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี

 #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว  

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเมืองปทุมธานี   #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง   #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก

#อิฐแดงอำเภอเมืองสระบุรี   #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอแก่งคอย   #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแค #อิฐมอญอิฐแดง#อำเภอวิหารแดง  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแซง  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอบ้านหมอ  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอดอนพุด  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองโดน  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอพุทธบาท  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเสาไห้ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอมวกเหล็ก #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอวังม่วง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

#อ.บ้านนา  #อ.เมืองนครนายก  #อำเภอองครักษ์  #อำเภอปากพลี     

#อำเภอเมืองชลบุรี  #อำเภอบ้านบึง #อำเภอหนองใหญ่ #อำเภอบางละมุง  #อำเภอพานทอง #อำเภอพนัสนิคม #อำเภอศรีราชา #อำเภอเกาะสีชัง  #อำเภอสัตหีบ #อำเภอบ่อทอง #อำเภอเกาะจันทร์  #อิฐมอญฉะเชิงเรา #อิฐแดงฉะเชิงเทรา #จัดส่งอิฐมอญลาดกระบัง #ราคาอิฐมอญนครปฐม  #อิฐแดงสมุทรสาคร 

จัดส่ง  #อิฐมอญมีนบุรี #อิฐมอญหนองจอก   #อิฐมอญคลองสามวา  #อิฐมอญรามอินทรา  #อิฐมอญลำลูกกา  #อิฐมอญปทุมธานี #อิฐมอญรังสิต #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญ  #อิฐมอญวังน้อย   #อิฐมอญอยุธยา  #อิฐมอญบางประอิน  #อิฐมอญกรุงเทพ  #อิฐมอญสมุทรปราการ  #อิฐมอญสมุทรสาคร  #อิฐมอญพระราม2 #อิฐมอญเสรีไทย #อิฐมอญพระราม3  #อิฐมอญพระราม 4  #อิฐมอญพระราม 5    #อิฐมอญนนทบุรี    #อิฐมอญบางใหญ่   #อิฐมอญบางพลี   #อิฐมอญบางเขน   #อิฐมอญลาดกระบัง  #อิฐมอญฉะเชิงเทรา    #อิฐมอญบางน้ำเปรียว  #อิฐมอญหลองหลวง   #อิฐมอญศรีนครินทร์   #อิฐมอญบางพลี     #อิฐมอญบาง  #อิฐมอญบ้านโพธิ์ 

#อิฐมอญสุขุมวิท   #อิฐมอญคลองเตย   #อิฐมอญสามเสน    #อิฐมอญสายไหม   #อิฐมอญบางเขน   #อิฐมอญคลองสาวา  #อิฐแดงบางบ่อ #อิฐมอญบางบ่อ  #อิฐแดงบางพลี #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญพระประแดง #อิฐแดงพระประแดง  #อิฐมอญพระสมุทรเจดีย์ #อิฐแดงพระสมุทรเจดีย์  #อิฐมอฐบางเสาธง #อิฐแดงบางเสาธง   #อิฐมอญเมืองสมุทรปราการ  #อิฐแดงเมืองสมุทรปราการ #อำเภอเมืองลพบุรี #อำเภอเมืองพัฒนานิคม #อำเภอโคกสำโรง #อำเภอโชคสำโรง #อำเภอชัยบาดาล  #อิฐแดงอำเภอท่าวุ้ง #อิฐมอญอำเภอท่าหมี่  #อิฐมอญอำเภอท่าหลวง   #อิฐมอญอำเภอสระโบสถ์ 

อำเภอโคกเจริญ #อิฐแดงอำเภอลำสานธิ  #อิฐมอญอำเภอหนองม่วง  #อำเภอเมืองสุพรรณบุรี #อิฐมอญอำเภอบางปลาม้า #อิฐมอญอำเภอศรีประจันต์ #อิฐมอญอำเภอดอนเจดีย์ #อิฐมอญอำเภอเดิมบางนางบวช 

#อิฐมอญอำเภออู่ทอง #อิฐมอญอำเภอสามชุก #อิฐมอญอำเภอหนองหญ้าไซ #อิฐมอญอำเภอสองพี่น้อง #อิฐมอญอำเภอด่านช้าง 

  #อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง   #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง 

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ   #อิฐมอญอำเภอสามโก้  

 #อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง   #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง 

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ   #อิฐมอญอำเภอสามโก้  #อิฐมอญอำเภอเมืองระยอง  

 #อิฐมอญอำเภอบ้านฉาง #อิฐมอญอำเภอแกลง #อิฐมอญอำเภอวังจันทร์  #อิฐมอญอำเภอบ้านค่าย #อิฐมอญอำเภอปลวกแดง  #อิฐมอญอำเภอเขาชะเมา

#อิฐมอญอำเภอนิคมพัฒนา

.................................................


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)

จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม

 สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่

 ก่อนได้รับอนุญาตจาก ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์

 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์

และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

.................................................


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Red brick chanthaburi (อิฐมอญ อิฐแดงจันทบุรี )

อิฐมอญ อิฐแดงจันทบุรี  บทความนี้จะกล่าวถึง :   อิฐมอญ อิฐแดงจันทบุรี ในหลายๆแง่มุม   ก่อนที่เราจะพาเพื่อนๆไปศึกษาและสำรวจเกี่ยวกับการใช้ อิฐ...