9/3/65

brick-factory-red-brick babangkok (โรงงานอิฐแดง อิฐมอญกรุงเทพ)

 โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงในกรุงเทพฯ มีไหม ??

โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ
โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ

เคยสงสัยไหม ว่าไซด์งานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเขา สั่งซื้ออิฐมอญ อิฐ แดงได้จากที่ไหน??  ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 7000 ตารางกิโลเมตร  มีแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน  มีประชากรภูมิลำเนาจดทะเบียนตามหลักฐานทะเบียนราษรวมกันประมาณ 10.6  ล้านคน  เป็นข้อมูลปี 2555 และมีประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นภูมิลำเนาอีกจำนวนมาก  กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นเศรษฐกิจที่มีความเจริญที่สุดของประเทศและเป็นศูนย์กลางการปกครอง  การบริหารราชการพาณิชยกรรมและรวมการเงินของประเทศ  กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหมายความถึงจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร แล้วจังหวัดสมุทรปราการ  

 

โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ
โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ


อุตสาหกรรมการก่อสร้างในกรุงเทพ 

และปริมลฑล  จากการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ทำให้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัย ที่เกิดขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก  ในกรุงเทพมหานครมีการก่อสร้างของภาครัฐภาครัฐ เป็นจำนวนมากมีการก่อสร้าง ระบบสาธารณรณูปโภคพื้นฐาน ขนาดใหญ่ เช่นโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ถนนหนทางสะพาน ส่วนงานก่อสร้างของภาคเอกชนจะกระจุกตัวอยู่ตามที่อยู่อาศัยรองลงมาจะเป็นอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและห้างสรรพสินค้า ซึ่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการขยายอุตสาหกรรมการก่อสร้างของงานอาคารที่หัวใช้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ในตัวกรุงเทพชั้นในก็จะเป็นงานของอาคารสูง ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึงอยู่รอบนอก ขึ้นโครงการก่อสร้างหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการเติบโตเป็นยังมากของอุตสาหกรรมการก่อสร้างของกรุงเทพและปริมณฑลนั้น  จึงทำให้ความต้องการใช้อิฐมอญ หรืออิฐแดง ในกรุงเทพมีความต้องการเป็นจำนวนมาก 

โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ
โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ

โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ
โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ

โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ
โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ

ความต้องการใช้งานอิฐแดงอิฐมอญ ในกรุงเทพ

มหานครและปริมณฑล  จากเหตุผลที่กล่าวมาในข้างต้นเมื่อ อุตสาหกรรมงานก่อสร้าง มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ใหม่ที่จะมาแทนผนังก่ออิฐ  ถึงกระนั้นก็ตาม ผู้บริโภคจำนวนมากที่ยังคงนิยมใช้อิฐแดงอิฐมอญนำมาทำผนัง อาคารพักอาศัย และยังมีความเชื่อว่าอิฐแดงอิฐมอฐ จะมีความคงทนถาวรกว่าอีกประเภทอื่นๆ  จากข้อมูลของสมาคมค้าวัสดุก่อสร้าง ได้ให้ข้อมูลว่าเมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความต้องการใช้อิฐมอญ หรือ อิฐแดง ขนาดต่างๆรวมกัน มากถึง 100 ล้าน ก้อน เลยทีเดียว จะเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความต้องการใช้อิฐมอญ อิฐแดง เป็นจำนวนมาก 

 การผลิตอิฐมอญหรืออิฐแดงในพื้น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล    การผลิตอิฐมอญหรืออิฐแดงนั้น จะต้องผลิตในพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องของดินที่มีความเหมาะสม และมีความแข็งแรง ปั้นขึ้นรูปแล้วง่าย และสามารถรับน้ำหนักได้   ซึ่งดินที่เหมาะสมในการทำอิฐมอญ เป็นดินที่ติดกับแม่น้ำ มีเนื้อละเอียดปนทรายซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษคือ เนื้อไม่เหนียวมากเกินไป  ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา ดินลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นเป็นดินที่เหมาะสมแก่การทำอิฐมอญหรืออิฐแดง เป็นอย่างมาก แต่เนื่องด้วยความไม่คุ้มทุน หรือการไม่คุ้มค่าทั้งด้านเศรษฐกิจ ในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล ไม่นิยมที่จะทำอิฐแดงเพราะไม่คุ้มสามารถนำพื้นที่มาทำธุรกิจอย่างอื่นหรือมาทำอย่างอื่นจะได้ประโยชน์มากกว่าการ นำมาทำอิฐมอญ  และอีกอย่างริมแม่น้ำเจ้าพระยาในฝั่งกรุงเทพและปริมณฑลนั้นมีข้อกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถนำดินดังกล่าวขึ้นมาทำอิฐมอญหรืออิฐแดงได้ ซึ่งอาชีพในการทำอิฐมอญ หรืออิฐแดงนั้น จะค่อยค่อยมานิยมทำกันแถวภาคกลางบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา 

แถวจังหวัดอยุธยา อ่างทอง เป็นต้น ที่กล่าวมาก็จะเป็นพื้นที่ภาคกลาง  ส่วนพื้นที่การทำโรงงานอิฐมอญอิสแดงในภาคตะวันออกนั้น ก็จะมีพื้นที่ของอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีที่มีดินเป็นชนิดพิเศษสามารถทำอิฐมอญอิฐ แดงได้เป็นอย่างดี  ส่วนพื้นที่แถวภาคอีสานดินที่เหมาะสมในการทำอิฐมอญอิฐ แดง ที่เห็นมีอุตสาหกรรมการทำอิฐมอญอิฐ แดงขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา ก็คือโรงงานอิฐมอญอิสแดงแถวอำเภอโชคชัย  ตำบลด่านเกรียน จังหวัดนครราชศรีมา  


โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ
โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ

โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ
โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ

โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ
โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพธุรกิจก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร  ซื้ออิฐมอญอิฐ แดงจากที่ไหนเป็นส่วนใหญ่  จากความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ผู้เขียนยังมองว่าใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่น เพราะยิ่งใกล้ก็ยิ่งถูก  สำหรับประชากรหรือผู้บริโภคที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้เขียนคิดว่าส่วนใหญ่จะหันมาซื้ออิฐมอญหรืออิฐแดงจากพื้นที่ภาคกลาง เช่นจังหวัดอยุธยาหรืออ่างทองเป็นต้น   เพราะโรงงานอิฐมอญอิฐแดงที่อยู่ในจังหวัดอยุธยา  ระยะทางจากโรงงานอิฐมอญ อิฐแดง ก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก  

ทำให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องของต้นทุน ค่าขนส่งก็มีน้อยถ้าเทียบกับอิฐแดงพานทอง  หรืออิฐแดง

โคราช จึง จึงทำให้ต้นทุนต่อก้อนโดยรวมมีความถูกกว่า อิฐแดงที่อื่นๆ   ซึ่งจากข้อมูลและเหตุผลที่กล่าวมาในข้างต้น  ผู้เขียนให้ความเห็นว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนใหญ่แล้วจะเลือกซื้ออิฐมอนที่มาจากภาคกลางคืออยุธยาอ่างทอง  ซึ่งเป็นคำตอบของบทความนี้

เยี่ยมชมโรงงานอิฐมอญของเราได้ คลิกเลยย 

ยกตัวอย่างโครงการก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร


 ที่เลือกใช้อิฐมอญอิฐแดงในจังหวัดอยุธยา  
โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย2 ของคุณมานพ ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ที่เลือกใช้ เป็นอิฐมอนตันมือขนาด 3 × 6 × 14 ทั้งโครงการ  เป็นจำนวน หลายหมื่น ก้อน  และโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ของคุณ มุธิตาในเขตมีนบุรี   ใช้อิฐมอญสี่รูใหญ่ขนาด 5 × 6 × 15 จำนวน หลายหมื่น ก้อน เช่นกัน  สามารถขอราคาโครงการหรือราคาพิเศษกับพนักงานขายได้อีกครั้งหากต้องการใช้เป็นจำนวนมาก

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559,081-549-5666,081-493-5569,081-4935452,081-466-5665

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐแดงราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559,081-549-5666

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเมืองปทุมธานี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก

#อิฐแดงอำเภอเมืองสระบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอแก่งคอย #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแค #อิฐมอญอิฐแดง#อำเภอวิหารแดง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแซง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอบ้านหมอ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอดอนพุด #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองโดน #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอพุทธบาท #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเสาไห้ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอมวกเหล็ก #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอวังม่วง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

#อ.บ้านนา #อ.เมืองนครนายก #อำเภอองครักษ์ #อำเภอปากพลี

#อำเภอเมืองชลบุรี #อำเภอบ้านบึง #อำเภอหนองใหญ่ #อำเภอบางละมุง #อำเภอพานทอง #อำเภอพนัสนิคม #อำเภอศรีราชา #อำเภอเกาะสีชัง #อำเภอสัตหีบ #อำเภอบ่อทอง #อำเภอเกาะจันทร์ #อิฐมอญฉะเชิงเรา #อิฐแดงฉะเชิงเทรา #จัดส่งอิฐมอญลาดกระบัง #ราคาอิฐมอญนครปฐม #อิฐแดงสมุทรสาคร

จัดส่ง #อิฐมอญมีนบุรี #อิฐมอญหนองจอก #อิฐมอญคลองสามวา #อิฐมอญรามอินทรา #อิฐมอญลำลูกกา #อิฐมอญปทุมธานี #อิฐมอญรังสิต #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญ #อิฐมอญวังน้อย #อิฐมอญอยุธยา #อิฐมอญบางประอิน #อิฐมอญกรุงเทพ #อิฐมอญสมุทรปราการ #อิฐมอญสมุทรสาคร #อิฐมอญพระราม2 #อิฐมอญเสรีไทย #อิฐมอญพระราม3 #อิฐมอญพระราม 4 #อิฐมอญพระราม 5 #อิฐมอญนนทบุรี #อิฐมอญบางใหญ่ #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญบางเขน #อิฐมอญลาดกระบัง #อิฐมอญฉะเชิงเทรา #อิฐมอญบางน้ำเปรียว #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญศรีนครินทร์ #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญบาง #อิฐมอญบ้านโพธิ์

#อิฐมอญสุขุมวิท #อิฐมอญคลองเตย #อิฐมอญสามเสน #อิฐมอญสายไหม #อิฐมอญบางเขน #อิฐมอญคลองสาวา #อิฐแดงบางบ่อ #อิฐมอญบางบ่อ #อิฐแดงบางพลี #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญพระประแดง #อิฐแดงพระประแดง #อิฐมอญพระสมุทรเจดีย์ #อิฐแดงพระสมุทรเจดีย์ #อิฐมอฐบางเสาธง #อิฐแดงบางเสาธง #อิฐมอญเมืองสมุทรปราการ #อิฐแดงเมืองสมุทรปราการ #อำเภอเมืองลพบุรี #อำเภอเมืองพัฒนานิคม #อำเภอโคกสำโรง #อำเภอโชคสำโรง #อำเภอชัยบาดาล #อิฐแดงอำเภอท่าวุ้ง #อิฐมอญอำเภอท่าหมี่ #อิฐมอญอำเภอท่าหลวง #อิฐมอญอำเภอสระโบสถ์

อำเภอโคกเจริญ #อิฐแดงอำเภอลำสานธิ #อิฐมอญอำเภอหนองม่วง #อำเภอเมืองสุพรรณบุรี #อิฐมอญอำเภอบางปลาม้า #อิฐมอญอำเภอศรีประจันต์ #อิฐมอญอำเภอดอนเจดีย์ #อิฐมอญอำเภอเดิมบางนางบวช

#อิฐมอญอำเภออู่ทอง #อิฐมอญอำเภอสามชุก #อิฐมอญอำเภอหนองหญ้าไซ #อิฐมอญอำเภอสองพี่น้อง #อิฐมอญอำเภอด่านช้าง

#อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ #อิฐมอญอำเภอสามโก้

#อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ #อิฐมอญอำเภอสามโก้ #อิฐมอญอำเภอเมืองระยอง

#อิฐมอญอำเภอบ้านฉาง #อิฐมอญอำเภอแกลง #อิฐมอญอำเภอวังจันทร์ #อิฐมอญอำเภอบ้านค่าย #อิฐมอญอำเภอปลวกแดง #อิฐมอญอำเภอเขาชะเมา

#อิฐมอญอำเภอนิคมพัฒนา


.................................................


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)

จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม

สงวนลิขสิทธิ์บทความ ห้ามนำไปเผยแพร่

ก่อนได้รับอนุญาตจาก ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์

และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

.................................................

2/2/65

Red brick Chachoengsao (อิฐมอญ อิฐแดง จังหวัดฉะเชิงเทรา)

โรงงานอิฐแดง อิฐมอญ จังหวัดฉะเชิงเทรา

บทความนี้จะกล่าวถึงอุตสาหกรรมของ อิฐแดงหรืออิฐมอญที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนอื่นจะพาเพื่อนเพื่อนไปรู้จักกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย  ภูมิประเทศของจังหวัดจะเชิงเทราแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ส่วนตะวันตกของจังหวัดตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกง   ส่วนตะวันออกของจังหวัดมีลักษณะเป็นเนินเขาดึกความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 100 เมตรจังหวัดฉะเชิงเทรามีเกาะจำนวนหนึ่งเกาะคือเกาะกลางที่บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง   จังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 93 ตำบล 859 หมู่บ้าน   มีประชากรประมาณ 700,000 กว่าคน  สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในจังหวัดฉะเชิงเทราก็คือวัดหลวงพ่อโสธร  

อิฐมอญ อิฐแดง ฉะเชิงเทรา
อิฐมอญ อิฐแดง ฉะเชิงเทรา


ความต้องการใช้อิฐแดงหรืออิฐมอญ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

เดิมจังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นฐานทางด้านการเกษตรเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันสังคมเมืองก็เข้าไปมีบทบาทเป็นอย่างมากในจังหวัดฉะเชิงเทราเพราะคนในกรุงเทพมหานครเริ่มทยอยหันไปหาพื้นที่อยู่อาศัยนอกชานเมืองพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ติดกับกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก  ฉะนั้นจึงทำให้เกิดการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ขึ้นในจังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างรวดเร็ว  อิฐแดง อิฐมอญ เป็นอีกที่คนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ใช้ ลำดับต้นๆ และนิยมในการนำมาก่อผนังบ้าน  อาคาร หมู่บ้านต่างๆ  ในจังหวัดฉะเชิงเทรามีความต้องการใช้ อิฐแดง  อิฐมอญ แต่ละเดือนจำนวนกว่า 10 ล้านก้อน   อัตราการใช้งานโดยเฉลี่ยที่มากที่สุดก็คือโครงการหมู่บ้าน สมัยใหม่    


อิฐมอญ อิฐแดง ฉะเชิงเทรา
อิฐมอญ อิฐแดง ฉะเชิงเทรา


การผลิตอิฐมอญหรืออิฐแดงในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จาก ข้อมูลไม่มีโรงงานที่ผลิต อิฐมอญแดง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เลย ผลก็เป็นเพราะว่าในจังหวัดฉะเชิงเทราไม่มีทรัพยากรในเรื่องของวัตถุดิบที่เหมาะสมต่อการทำอิฐแดง อิฐมอญเลย  จึงจำเป็นต้องสั่งซื้อหรือจัดหาอิฐมอญ อิฐแดง  มาจากจังหวัดอื่นเช่นจังหวัดอยุธยาหรือจังหวัดชลบุรีเป็นต้น   ซึ่งดินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราไม่เหมาะสมต่อการปั้นหรือขึ้นรูปอิฐมอญ อิฐแดง

อิฐมอญ อิฐแดง ฉะเชิงเทรา
อิฐมอญ อิฐแดง ฉะเชิงเทรา ราคาอิฐมอญหรืออิฐแดงในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

อิฐมอญหรืออิฐแดงที่จัดส่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา   ก็ขึ้นอยู่กับว่าใช้โรงงานมาจากทางชลบุรีฝั่งภาคตะวันออกหรือสั่งมาจากทางฝั่งของอยุธยา   ราคาของอิฐมอญหรืออิฐแดงที่ไปในพื้นที่ฉะเชิงเทรามอิฐมอญอิฐ แดง2 รูเล็กขนาด 3 × 6 × 14 เซนติเมตร  ราคา 0.80 บ/ก้อน    จัดส่ง 30,000 ก้อน/เที่ยว อิฐมอญ อิฐแดง  2 รูใหญ่ ขนาด 5x6x15 ซม. ราคา 0.98 บ/ก้อน จัดส่ง20,000 ก้อนต่อเที่ยว   ซึ่งราคา ที่แจ้งเป็นราคา จัดส่งอิฐแดงอิฐมอญ เต็มเที่ยว เท่านั้น ถ้าจำนวนไม่ใช้จำนวนนี้ ต้องตรวจสอบกับพนักงานขายอึกครั้ง 


อิฐมอญ อิฐแดง ฉะเชิงเทรา
อิฐมอญ อิฐแดง ฉะเชิงเทรา


 พื้นที่ที่สามารถจัดส่งอิฐแดงในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเราสามารถจัดส่งอิฐมอญอิฐแดงเข้าไปได้ทุกอำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  อำเภอบางค้า  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  อำเภอบางปะกง อำเภอบ้านโพธิ์ 

อำเภอพนมสารคาม อำเภอราชสาส์น อำเภอสนามชัยเขต  อำเภอแปลงยาว  อำเภอท่าตะเกียบ และอำเภอคลองเขื่อน  ทุกๆอำเภอที่กล่าวมาเราสามารถจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดง  ไปในพื้นที่ต่างๆได้อย่างคล่องตัว ซึ่งเป็นการจัดสวนด้วยรถ 6 ล้อและรถ 10 ล้อ อิฐมอญ อิฐแดง ฉะเชิงเทรา
อิฐมอญ อิฐแดง ฉะเชิงเทรา


ยกตัวอย่างโครงการที่ใช้อิฐมอญอิฐแดงในจังหวัดฉะเชิงเทรา


โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยสามชั้นของคุณ รุ่ง เมือง ฉะเชิงเทรา ใช้เป็นอิฐมอนตันมือขนาด 3 × 6 × 14 ทั้งโครงการ  เป็นจำนวน 100,000 ก้อน 

และโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ของคุณวาที อ. บางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้อิฐมอนสี่รูใหญ่ขนาด 5 × 6 × 15 จำนวน 60,000 ก้อน  สามารถขอราคาโครงการหรือราคาพิเศษกับพนักงานขายได้อีกครั้งหากต้องการใช้เป็นจำนวนมาก

ราคาอิฐมอญ  ราคาอิฐแดง 2 รูใหญ่

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559,081-549-5666,081-493-5569,081-4935452,081-466-5665


เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐแดงราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559,094-335-5230, 089 0795722

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)


"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเมืองปทุมธานี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก

#อิฐแดงอำเภอเมืองสระบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอแก่งคอย #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแค #อิฐมอญอิฐแดง#อำเภอวิหารแดง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแซง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอบ้านหมอ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอดอนพุด #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองโดน #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอพุทธบาท #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเสาไห้ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอมวกเหล็ก #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอวังม่วง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

#อ.บ้านนา #อ.เมืองนครนายก #อำเภอองครักษ์ #อำเภอปากพลี

#อำเภอเมืองชลบุรี #อำเภอบ้านบึง #อำเภอหนองใหญ่ #อำเภอบางละมุง #อำเภอพานทอง #อำเภอพนัสนิคม #อำเภอศรีราชา #อำเภอเกาะสีชัง #อำเภอสัตหีบ #อำเภอบ่อทอง #อำเภอเกาะจันทร์ #อิฐมอญฉะเชิงเรา #อิฐแดงฉะเชิงเทรา #จัดส่งอิฐมอญลาดกระบัง #ราคาอิฐมอญนครปฐม #อิฐแดงสมุทรสาคร

จัดส่ง #อิฐมอญมีนบุรี #อิฐมอญหนองจอก #อิฐมอญคลองสามวา #อิฐมอญรามอินทรา #อิฐมอญลำลูกกา #อิฐมอญปทุมธานี #อิฐมอญรังสิต #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญ #อิฐมอญวังน้อย #อิฐมอญอยุธยา #อิฐมอญบางประอิน #อิฐมอญกรุงเทพ #อิฐมอญสมุทรปราการ #อิฐมอญสมุทรสาคร #อิฐมอญพระราม2 #อิฐมอญเสรีไทย #อิฐมอญพระราม3 #อิฐมอญพระราม 4 #อิฐมอญพระราม 5 #อิฐมอญนนทบุรี #อิฐมอญบางใหญ่ #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญบางเขน #อิฐมอญลาดกระบัง #อิฐมอญฉะเชิงเทรา #อิฐมอญบางน้ำเปรียว #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญศรีนครินทร์ #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญบาง #อิฐมอญบ้านโพธิ์

#อิฐมอญสุขุมวิท #อิฐมอญคลองเตย #อิฐมอญสามเสน #อิฐมอญสายไหม #อิฐมอญบางเขน #อิฐมอญคลองสาวา #อิฐแดงบางบ่อ #อิฐมอญบางบ่อ #อิฐแดงบางพลี #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญพระประแดง #อิฐแดงพระประแดง #อิฐมอญพระสมุทรเจดีย์ #อิฐแดงพระสมุทรเจดีย์ #อิฐมอฐบางเสาธง #อิฐแดงบางเสาธง #อิฐมอญเมืองสมุทรปราการ #อิฐแดงเมืองสมุทรปราการ #อำเภอเมืองลพบุรี #อำเภอเมืองพัฒนานิคม #อำเภอโคกสำโรง #อำเภอโชคสำโรง #อำเภอชัยบาดาล #อิฐแดงอำเภอท่าวุ้ง #อิฐมอญอำเภอท่าหมี่ #อิฐมอญอำเภอท่าหลวง #อิฐมอญอำเภอสระโบสถ์

อำเภอโคกเจริญ #อิฐแดงอำเภอลำสานธิ #อิฐมอญอำเภอหนองม่วง #อำเภอเมืองสุพรรณบุรี #อิฐมอญอำเภอบางปลาม้า #อิฐมอญอำเภอศรีประจันต์ #อิฐมอญอำเภอดอนเจดีย์ #อิฐมอญอำเภอเดิมบางนางบวช

#อิฐมอญอำเภออู่ทอง #อิฐมอญอำเภอสามชุก #อิฐมอญอำเภอหนองหญ้าไซ #อิฐมอญอำเภอสองพี่น้อง #อิฐมอญอำเภอด่านช้าง

#อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ #อิฐมอญอำเภอสามโก้

#อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ #อิฐมอญอำเภอสามโก้ #อิฐมอญอำเภอเมืองระยอง

#อิฐมอญอำเภอบ้านฉาง #อิฐมอญอำเภอแกลง #อิฐมอญอำเภอวังจันทร์ #อิฐมอญอำเภอบ้านค่าย #อิฐมอญอำเภอปลวกแดง #อิฐมอญอำเภอเขาชะเมา

#อิฐมอญอำเภอนิคมพัฒนา


.................................................


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)

จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม

สงวนลิขสิทธิ์บทความ ห้ามนำไปเผยแพร่

ก่อนได้รับอนุญาตจาก ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์

และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

..............................................

10/1/65

brick price (ราคาอิฐมอญ อิฐแดง 2565)

 ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง 2565

            ก่อนอื่น ขอสวัสดีปีใหม่ ทุกท่าน  ปี 2565 นี้ขอให้ลูกค้า ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญทำ  ทำการอันใดขอให้ประสบความสำเร็จกันทุกท่าน นะครับ  ต้นปี 2565 นี้สถานการณ์โควิดกลับมาเริ่มที่จะรุนแรงอีกครั้งสำหรับโควิด โอเมครอน ปีนี้หลายหลายท่านคงได้รับข่าวสารเกี่ยวกับราคาสินค้า   ค่าวัตถุดิบต่างๆ  ราคาน้ำมัน  ซึ่งต่างก็ปรับราคาขึ้นกันอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้วัสดุก่อสร้าง ได้หลายตัวก็ปรับราคาขึ้นตามต้นทุนของวัสดุเช่นกัน   อิฐมอญหรืออิฐแดง ของเรานั้นจำเป็นที่จะขยับตามต้นทุนในเรื่องของค่าน้ำมันที่ต้องใช้ในการขนส่ง   ต้องขอกราบขออภัย ลูกค้าทุกๆท่านซึ่งราคาดังกล่าวถ้าเราไม่ขยับขึ้นโรงงานของเราก็จะไม่ สามารถผลิตอิฐแดง   อิฐมอญ ที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการใช้งานของท่านท่านได้

ราคาอิฐมอญ อิฐแดงปี 2565 นี้การปรับราคาขึ้นจากปี 2564 ประมาณ 2-5 % บทความนี้จะกล่าวถึงราคาของอิฐมอญ อิฐแดง ตัวหลักๆเพราะอิฐมอญ หรืออิฐแดงที่นำมาใช้ในการก่อสร้างมีเยอะมากมายหลายขนาดหลายชนิดหลายแบบ

  ในบทความนี้จะกล่าวถึงราคาอิฐมอญตัวหลักๆที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างทั่วๆไป   เรามาดู ราคาอิฐมอญ 2 รูเล็ก  

ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง  2 รูเล็ก

ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง 2565
ราคาอิฐมอญ อิฐแดง 2565


    อิฐมอญหรืออิฐแดง สองรูเล็กเป็นอิฐมอญ อิฐแดงที่ทำด้วยเครื่อง  เครื่องในการผลิตอิฐมอญสองรูเล็กจะมีแกนสองแกนซึ่งอิฐมอญ อิฐแดงตัวนี้ จะมีลักษณะเป็นรูสองรู  จะมีขนาด 3 × 6 × 14 เซนติเมตร  อิฐมอญ อิฐแดงตัวนี้  ใช้ก่อผนังหนึ่งตารางเมตรใช้อิฐประมาณ 140 ก้อน  ก้อนประมาณ 0.31 กิโลกรัม   ในการขนส่งถ้าสงด้วยรถหกล้อจากบรรทุก 25,000 ถึง 30,000 ก้อนต่อเที่ยว   ราคาอิฐมอญก่อผนังตัวนี้ เมื่อปีที่ผ่านมา  ราคาที่จัดส่งในกรุงเทพและปริมณฑลอยู่ที่ 75 สตางค์ต่อก้อน   แต่ตอนนี้ราคาอิฐมอญอิฐแดง สองรูเล็กอยู่ที่ 90 สตางค์ต่อก่อน ราคาอิฐมอญ อิฐแดง ดังกล่าว  หาที่จัดส่งในกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งจำนวนอยู่ที่ 25,000 ถึง 30,000 ก้อน ต่อเที่ยวถ้าไม่ใช่พื้นที่ดังกล่าวและจำนวนไม่ได้เท่านี้ ก็ขอให้ลูกค้าเช็คเป็นกรณีๆไป  

   ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง ตันมือ

                อิฐมอญ อิฐแดง ตัวต่อมา เป็นอิฐแดงตันมือ ซึ่งชื่อก็บอกว่าเป็นอิฐแดงตันมือ  หมายความว่าอิฐแดงไม่มีรูเป็นตัวซึ่งอิฐมอญ ตัวนี้ใช้มือในการผลิตไม่ได้ใช้เครื่องจักรในการปั้นขึ้นรูป 


ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง 2565
ราคาอิฐมอญ อิฐแดง 2565


ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง 2565
ราคาอิฐมอญ อิฐแดง 2565


อิฐแดงตันมือ มีขนาดทั่วไปคือ 3 × 6 × 14 เซนติเมตร  ใช้ก่อผนังหนึ่งตารางเมตรอยู่ที่ 140 ก้อนต่อตารางเมตร  มีน้ำหนักโดยเฉลี่ย 0.40กิโลกรัม/ก้อน การจัดส่งอิฐมอญตันมือ ส่งโดยรถหกล้อสามารถจัดส่งได้ 18,000-20,000 ก้อน   ราคากรุงเทพและปริมณฑลเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ 85 - 90 สตางค์  แต่ราคาอิฐมอญตันมืออิฐแดงตันมือปี 2565 นี้อยู่ที่ 1.05-1.10 บาท/ก้อน     แต่ถ้าหากอิฐมอญตันมือดังกล่าวไม่ได้ส่งในกรุงเทพและปริมณฑลและจำนวนไม่ได้อยู่ในอัตราดังกล่าวลูกค้าสามารถตรวจสอบเป็นกรณีกรณีไป  


ราคาอิฐมอญ  ราคาอิฐแดง 2 รูใหญ่

ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง 2565
ราคาอิฐมอญ อิฐแดง 2565

      อิฐมอญดังกล่าวจะมีขนาด 6 × 5 × 15 เซนติเมตร อิฐมอญ สองรูใหญ่ใช้ก่อผนังหนึ่งตารางเมตรใช้ 95 ก้อน  ของอิฐมอญสองรูใหญ่น้ำหนัก 0.55 กิโลกรัมต่อก้อน   จัดส่งอิฐมอญ 2 รูใหญ่จัดส่งด้วยรถหกล้อบรรทุกจำนวน 18,000 - 20,000 ก้อนต่อเที่ยว  ราคาของอิฐมอญสองรูใหญ่หรือ อิฐแดงสองรูใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลราคาจะอยู่ที่ 1.05 - 1.10 บาทต่อก้อน  หากอิฐมอญ สองรูใหญ่ดังกล่าวไม่ได้ส่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือจำนวนต่อก้อนไม่ใช่จำนวนดังกล่าว ลูกค้าสามารถเช็คราคาได้เพิ่มเติมจากเพื่อนพนักงานขาย


ราคาอิฐมอญ  ราคาอิฐแดง 4 รูใหญ่


ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง 2565
ราคาอิฐมอญ อิฐแดง 2565

        ราคาอิฐมอญ ตัวต่อไปเป็นราคาอิฐมอญ 4 รูใหญ่ อิฐมอญ 4 ใหญ่จะมีขนาดเท่ากับอิฐมอญสองรูใหญ่ซึ่งจะแตกต่างกันที่จำนวนรู  ส่วนคุณสมบัติอื่นๆก็คล้ายๆกัน ดังกล่าวจะมีขนาด 6 × 5 × 15 เซนติเมตร  อิฐมอญ 4 รูใหญ่นี้ใช้ก่อผนังหนึ่งตารางเมตรใช้อิฐมอญ 4 รูใหญ่ประมาณ95 ก้อน /ตรม.  น้ำหนักของอิฐมอญ4 รู ใหญ่อยู่ที่ 0.55 กิโลกรั/ก้อน  การจัดส่งอิฐมอญ 4 รูใหญ่นี้จัดส่งด้วยรถหกล้อจำนวนที่สามารถจัดส่งได้ในกรุงเทพและปริมณฑลอยู่ที่ 18,000 - 20,000 ก้อนต่อเที่ยว  ราคาของอิฐมอญหรืออิฐแดง 4 รูใหญ่ จะอยู่ที่ราคา 1.05 ถึง 1.10 บาท/ก้อน ถ้าพื้นที่ในการจัดส่งไม่ได้อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลหรือจำนวนไม่ใช่จำนวนที่แจ้งไว้ในข้างต้นลูกค้าสามารถเช็คราคากับพนักงานขายได้อีกครั้ง   


ในเบื้องต้นบทความนี้จะขอกล่าวถึงราคาของอิฐมอญแดงไว้เพียงแค่นี้ก่อนคราวหน้ายังจะมาพูดถึงราคาของอิฐมอญอิฐแดงประเภทต่างๆและขนาดต่างๆอีกมากมาย

    วันนี้ขอขอบคุณ ลูกค้าในกรุงเทพและปริมณฑล ที่ใช้บริการอิฐมอญของเราสินค้าจัดส่งเรียบร้อยแล้วขอบพระคุณอย่างสูง  โครงการนี้ลูกค้าใช้อิฐมอญ ตันมือ  ขนาด 3*6*14 ราคาอิฐมอญตันมือดังกล่าวลูกค้าใช้จำนวนที่เยอะหลาย หมื่นก้อน สามารถ ขอราคา โครงการได้จากพนักงานขาย ซึ่งจะเป็นราคาที่ถูกกว่าที่แจ้งในเบื้องต้น

ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง 2565
ราคาอิฐมอญ อิฐแดง 2565ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง 2565
ราคาอิฐมอญ อิฐแดง 2565


ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559,081-549-5666,081-493-5569,081-4935452,081-466-5665

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเมืองปทุมธานี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก

#อิฐแดงอำเภอเมืองสระบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอแก่งคอย #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแค #อิฐมอญอิฐแดง#อำเภอวิหารแดง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแซง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอบ้านหมอ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอดอนพุด #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองโดน #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอพุทธบาท #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเสาไห้ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอมวกเหล็ก #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอวังม่วง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

#อ.บ้านนา #อ.เมืองนครนายก #อำเภอองครักษ์ #อำเภอปากพลี

#อำเภอเมืองชลบุรี #อำเภอบ้านบึง #อำเภอหนองใหญ่ #อำเภอบางละมุง #อำเภอพานทอง #อำเภอพนัสนิคม #อำเภอศรีราชา #อำเภอเกาะสีชัง #อำเภอสัตหีบ #อำเภอบ่อทอง #อำเภอเกาะจันทร์ #อิฐมอญฉะเชิงเรา #อิฐแดงฉะเชิงเทรา #จัดส่งอิฐมอญลาดกระบัง #ราคาอิฐมอญนครปฐม #อิฐแดงสมุทรสาคร

จัดส่ง #อิฐมอญมีนบุรี #อิฐมอญหนองจอก #อิฐมอญคลองสามวา #อิฐมอญรามอินทรา #อิฐมอญลำลูกกา #อิฐมอญปทุมธานี #อิฐมอญรังสิต #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญ #อิฐมอญวังน้อย #อิฐมอญอยุธยา #อิฐมอญบางประอิน #อิฐมอญกรุงเทพ #อิฐมอญสมุทรปราการ #อิฐมอญสมุทรสาคร #อิฐมอญพระราม2 #อิฐมอญเสรีไทย #อิฐมอญพระราม3 #อิฐมอญพระราม 4 #อิฐมอญพระราม 5 #อิฐมอญนนทบุรี #อิฐมอญบางใหญ่ #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญบางเขน #อิฐมอญลาดกระบัง #อิฐมอญฉะเชิงเทรา #อิฐมอญบางน้ำเปรียว #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญศรีนครินทร์ #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญบาง #อิฐมอญบ้านโพธิ์

#อิฐมอญสุขุมวิท #อิฐมอญคลองเตย #อิฐมอญสามเสน #อิฐมอญสายไหม #อิฐมอญบางเขน #อิฐมอญคลองสาวา #อิฐแดงบางบ่อ #อิฐมอญบางบ่อ #อิฐแดงบางพลี #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญพระประแดง #อิฐแดงพระประแดง #อิฐมอญพระสมุทรเจดีย์ #อิฐแดงพระสมุทรเจดีย์ #อิฐมอฐบางเสาธง #อิฐแดงบางเสาธง #อิฐมอญเมืองสมุทรปราการ #อิฐแดงเมืองสมุทรปราการ #อำเภอเมืองลพบุรี #อำเภอเมืองพัฒนานิคม #อำเภอโคกสำโรง #อำเภอโชคสำโรง #อำเภอชัยบาดาล #อิฐแดงอำเภอท่าวุ้ง #อิฐมอญอำเภอท่าหมี่ #อิฐมอญอำเภอท่าหลวง #อิฐมอญอำเภอสระโบสถ์

อำเภอโคกเจริญ #อิฐแดงอำเภอลำสานธิ #อิฐมอญอำเภอหนองม่วง #อำเภอเมืองสุพรรณบุรี #อิฐมอญอำเภอบางปลาม้า #อิฐมอญอำเภอศรีประจันต์ #อิฐมอญอำเภอดอนเจดีย์ #อิฐมอญอำเภอเดิมบางนางบวช

#อิฐมอญอำเภออู่ทอง #อิฐมอญอำเภอสามชุก #อิฐมอญอำเภอหนองหญ้าไซ #อิฐมอญอำเภอสองพี่น้อง #อิฐมอญอำเภอด่านช้าง

#อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ #อิฐมอญอำเภอสามโก้

#อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ #อิฐมอญอำเภอสามโก้ #อิฐมอญอำเภอเมืองระยอง

#อิฐมอญอำเภอบ้านฉาง #อิฐมอญอำเภอแกลง #อิฐมอญอำเภอวังจันทร์ #อิฐมอญอำเภอบ้านค่าย #อิฐมอญอำเภอปลวกแดง #อิฐมอญอำเภอเขาชะเมา

#อิฐมอญอำเภอนิคมพัฒนา


.................................................


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)

จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม

สงวนลิขสิทธิ์บทความ ห้ามนำไปเผยแพร่

ก่อนได้รับอนุญาตจาก ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์

และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

.................................................

7/11/64

brick

 อิฐมอญตันมือ 

อิฐมอญตันมือขนาด 3 * 6 * 14  ซม   อิฐมอญตันมือคุณภาพจากโรงงานจังหวัดอยุธยา   เป็นอิฐมอญที่ทำจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ  จากอำเภอบางปะหัน  จังหวัดอยุธยา  ซึ่งเป็นที่แหล่งผลิตอิฐมอญที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย    ผลิตจากช่างที่มีคุณภาพ  และมีความชำนาญในการปั้นขึ้นรูป มาหลาย 10 ปี  ซึ่งประสบการณ์ ในการขึ้นรูปอิฐมอญตันมือ ได้สืบต่อเรื่องราวการทำอิฐมอญมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย ผ่านมา 4 รุ่น ความชำนาญในการผลิตอิฐมอญก็ยังคง มีคุณภาพที่ดีเหมือนเช่นคนมอญ ยุคเก่าๆ   


     อิฐมอญตันมือ ขนาด 3 * 6 * 14 ซม  เป็นอิฐมอญที่นิยมใช้ในการนำมาใช้ก่อผนัง ของอาคารบ้านเรือนต่างๆ สามารถใช้ อิฐมอญตันมือในการก่อเป็นผนังโชว์เปลือยโดยที่ไม่ต้องฉาบปูน    โชว์ความดิบของอิฐมอญตันมือ  ซึ่งมีเสน่ห์ของความเปลือยดิบๆ ของงานผนัง    หรือนำมาฉาบปูนก็จะได้งานผนังฉาบปูนอิฐมอญตันมือที่แข็งแรง ทนทานทนแดดทนฝนได้เป็นอย่างดี  

อิฐแดง อิฐมอญ
อิฐแดง อิฐมอญ

ความนิยมของอิฐมอญตันมือ 

ความนิยมของอิฐมอญตันมือเมื่อเทียบอิฐมอญกับตัวอื่น ในยุคปัจจุบันนี้นวัตกรรมการทำอิฐมอญหรืออิฐแดง มีนวัตกรรมที่ล้ำหน้าไปมาก มีการใช้เครื่องจักรในการผลิตอิฐมอญหรืออิฐแดง แบบทันสมัยสามารถผลิตอิฐมอญ ในแบบต่างๆเช่นอิฐมอญ 2 รู อิฐมอญ 4 รู  อิฐมอญ 8 รู 

แต่ละขนาดก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันไปซึ่งอาจจะไม่ต้องใช้ความชำนาญในการขึ้นรูปอิฐมอญเหมือนสมัยก่อน ก็สามารถผลิตอิฐมอญขนาดต่างๆที่เป็นรูๆออกมาจำหน่ายทั่วไปได้   ซึ่งผิดกับอิฐมอญตันมือสมัยก่อน ที่ต้องขึ้นรูปแบบปั้นมือโดยไม่ต้องใช้เครื่องจักร  ความเที่ยงตรงเรื่องของขนาดระยะกว้าง ยาว สูง ก็อาจจะมีผิดเพี้ยนแต่ละก้อนก็อาจจะไม่มีความสม่ำเสมอเหมือนอิฐมอญ ที่ทำด้วยเครื่องแต่ก็การันตีถึงเรื่อง ของคุณภาพความแข็งแรงได้เป็นอย่างดี    

           ยังมีลูกค้าที่นิยมที่ใช้อิฐมอญตันมือมาใช้ก่อผนังบ้านเรือนเพราะยังหลงเสน่ห์ความเป็นอิฐมอญที่ไม่ได้ฉาบปูนทำเป็นบ้านปูนเปลือยสไตล์ลอท์ฟหรือร้านกาแฟเก๋เก๋ผนังโชว์เก๋ๆ  จึงทำให้โรงงาน อิฐมอญตันมือ ก็ยังมีเสน่ห์และสามารถผลิตอิฐมอญตันมือออกจำหน่ายให้แก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีโรงงานที่ใช้เครื่องจักรในการทำอิฐมอญขนาดต่างๆก็ตาม


            

อิฐแดง อิฐมอญ
อิฐแดง อิฐมอญ          การใช้งานอิฐมอญตันมือ 

ใช้งานอิฐมอญตันมือ  หนึ่งตารางเมตรใช้อิฐมอนประมาณ 120 ก้อนต่อหนึ่งตารางเมตรโดยฉาบหนา 1.5 เซนติเมตร การก่ออิฐ มอญ  สามารถก่อแบบก่ออิฐมอนแบบครึ่งแผ่นหรือจะพอแบบก่ออิฐมอนแบบเต็มแผ่นก็ได้  เมื่อก่อเสร็จแล้วควรที่จะทิ้งไว้ให้ปูนกออิสเซตตัวแล้วถึงจะฉาบได้   การฉาบสามารถใช้ปูนฉาบอิฐมวลเบาสำเร็จรูปก็ได้หรือจะใช้ปูนฉาบแบบปูนซีเมนต์ผสมผสมทรายละเอียดฉาบก็ได้ได้ทั้งสองชนิดปูนฉาบ


อิฐแดง อิฐมอญ
อิฐแดง อิฐมอญ


ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 094-335-5230, 089 079-5722,081-493-5452

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐมอญราคาถูก,อิฐแดงราคาถูก

https://www.xn--e3cf5c4bc3b.com/

https://web.facebook.com/brickAyutthaya/


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐแดงราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559,094-335-5230,  089 0795722

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา" 

 #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง   #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี

 #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว  

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเมืองปทุมธานี   #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง   #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก

#อิฐแดงอำเภอเมืองสระบุรี   #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอแก่งคอย   #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแค #อิฐมอญอิฐแดง#อำเภอวิหารแดง  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแซง  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอบ้านหมอ  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอดอนพุด  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองโดน  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอพุทธบาท  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเสาไห้ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอมวกเหล็ก #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอวังม่วง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

#อ.บ้านนา  #อ.เมืองนครนายก  #อำเภอองครักษ์  #อำเภอปากพลี     

#อำเภอเมืองชลบุรี  #อำเภอบ้านบึง #อำเภอหนองใหญ่ #อำเภอบางละมุง  #อำเภอพานทอง #อำเภอพนัสนิคม #อำเภอศรีราชา #อำเภอเกาะสีชัง  #อำเภอสัตหีบ #อำเภอบ่อทอง #อำเภอเกาะจันทร์  #อิฐมอญฉะเชิงเรา #อิฐแดงฉะเชิงเทรา #จัดส่งอิฐมอญลาดกระบัง #ราคาอิฐมอญนครปฐม  #อิฐแดงสมุทรสาคร 

จัดส่ง  #อิฐมอญมีนบุรี #อิฐมอญหนองจอก   #อิฐมอญคลองสามวา  #อิฐมอญรามอินทรา  #อิฐมอญลำลูกกา  #อิฐมอญปทุมธานี #อิฐมอญรังสิต #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญ  #อิฐมอญวังน้อย   #อิฐมอญอยุธยา  #อิฐมอญบางประอิน  #อิฐมอญกรุงเทพ  #อิฐมอญสมุทรปราการ  #อิฐมอญสมุทรสาคร  #อิฐมอญพระราม2 #อิฐมอญเสรีไทย #อิฐมอญพระราม3  #อิฐมอญพระราม 4  #อิฐมอญพระราม 5    #อิฐมอญนนทบุรี    #อิฐมอญบางใหญ่   #อิฐมอญบางพลี   #อิฐมอญบางเขน   #อิฐมอญลาดกระบัง  #อิฐมอญฉะเชิงเทรา    #อิฐมอญบางน้ำเปรียว  #อิฐมอญหลองหลวง   #อิฐมอญศรีนครินทร์   #อิฐมอญบางพลี     #อิฐมอญบาง  #อิฐมอญบ้านโพธิ์ 

#อิฐมอญสุขุมวิท   #อิฐมอญคลองเตย   #อิฐมอญสามเสน    #อิฐมอญสายไหม   #อิฐมอญบางเขน   #อิฐมอญคลองสาวา  #อิฐแดงบางบ่อ #อิฐมอญบางบ่อ  #อิฐแดงบางพลี #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญพระประแดง #อิฐแดงพระประแดง  #อิฐมอญพระสมุทรเจดีย์ #อิฐแดงพระสมุทรเจดีย์  #อิฐมอฐบางเสาธง #อิฐแดงบางเสาธง   #อิฐมอญเมืองสมุทรปราการ  #อิฐแดงเมืองสมุทรปราการ #อำเภอเมืองลพบุรี #อำเภอเมืองพัฒนานิคม #อำเภอโคกสำโรง #อำเภอโชคสำโรง #อำเภอชัยบาดาล  #อิฐแดงอำเภอท่าวุ้ง #อิฐมอญอำเภอท่าหมี่  #อิฐมอญอำเภอท่าหลวง   #อิฐมอญอำเภอสระโบสถ์ 

อำเภอโคกเจริญ #อิฐแดงอำเภอลำสานธิ  #อิฐมอญอำเภอหนองม่วง  #อำเภอเมืองสุพรรณบุรี #อิฐมอญอำเภอบางปลาม้า #อิฐมอญอำเภอศรีประจันต์ #อิฐมอญอำเภอดอนเจดีย์ #อิฐมอญอำเภอเดิมบางนางบวช 

#อิฐมอญอำเภออู่ทอง #อิฐมอญอำเภอสามชุก #อิฐมอญอำเภอหนองหญ้าไซ #อิฐมอญอำเภอสองพี่น้อง #อิฐมอญอำเภอด่านช้าง 

  #อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง   #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง 

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ   #อิฐมอญอำเภอสามโก้  

 #อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง   #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง 

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ   #อิฐมอญอำเภอสามโก้  #อิฐมอญอำเภอเมืองระยอง  

 #อิฐมอญอำเภอบ้านฉาง #อิฐมอญอำเภอแกลง #อิฐมอญอำเภอวังจันทร์  #อิฐมอญอำเภอบ้านค่าย #อิฐมอญอำเภอปลวกแดง  #อิฐมอญอำเภอเขาชะเมา

#อิฐมอญอำเภอนิคมพัฒนา

.................................................


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)

จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม

 สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่

 ก่อนได้รับอนุญาตจาก ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์

 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์

และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

.................................................


10/10/64

Red Brick Factory, Singburi Province ( โรงงานอิฐมอญอิฐแดงจังหวัดสิงห์บุรี)

โรงงานอิฐมอญอิฐแดงจังหวัดสิงห์บุรี
Red Brick Factory, Singburi Province 

บทความนี้จะกล่าวถึง:  โรงงานผลิตอิฐมอญหรืออิฐแดงในจังหวัดสิงห์บุรี 

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และบริเวณปากแม่น้ำ สถานการณ์ในปัจจุบันก็หวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายและเข้าสู่สภาวะปกติ ภาคธุรกิจห้างร้านและประชาชนทั่วไปก็ใช้ชีวิตกันปกติ  ส่วนไหนเสียหายก็ต้องฟื้นฟูกันไปขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะครับ 

ธุรกิจผลิตอิฐมอญหรืออิฐแดงในจังหวัดสิงห์บุรี ตอนนี้ก็กลับเข้าสู่สภาวะในโหมดปกติ หลังจากที่มีโรงงานอิฐมอญอิฐแดงในจังหวัดสิงห์บุรี โดนน้ำท่วม  หลายๆโรงงานยังคงไม่สามารถทำการผลิตอิฐมอญหรืออิฐแดงกันเหมือนเดิม ตอนนี้หลายๆโรงก็กำลังปรับ แก้ไข เครื่องจักรแรงงาน  และสถานที่ให้เหมาะสมหลังสถานการณ์น้ำลด 


โรงงานอิฐมอญอิฐแดงจังหวัดสิงห์บุรี
 โรงงานอิฐมอญอิฐแดงจังหวัดสิงห์บุรี

อัตราการผลิตอิฐมอญหรืออิฐแดงในจังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรีเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอิฐมอญหรืออิฐแดงตั้งอยู่เยอะพอสมควร  ในจังหวัดสิงห์บุรีมีโรงงานผลิตอิฐมอญหรืออิฐแดงในจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ไม่ต่ำกว่า 10 โรงงาน 10 โรงงานนี้เป็นข้อมูลที่ได้รับ จากสมาคมค้าปลีกอิฐมอญจังหวัดสิงห์บุรี 10 โรงงานในจังหวัดสิงห์บุรีที่กล่าวมานั้นเป็นโรงงานอิฐมอญหรืออิฐแดงที่เป็นสมาชิกกับสมาคม  แล้วนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้กับสมาคมอีกหลายโรงคาดกันว่าคาดการณ์ว่ามีโรงงานผลิตอิฐมอญอิฐแดงในจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ไม่ต่ำกว่า 20 โรงงาน  มีอัตราการผลิตอิฐมอญอิฐแดงหลายๆขนาดรวมกันไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อวัน 


แต่สถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาล่าสุดทำให้กระบวนการผลิตอิฐแดงหรืออิฐมอญในจังหวัดสิงห์บุรีลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง  โรงงานผลิตอิฐมอญอิฐแดงบางโรงก็ต้องหยุดการผลิตชั่วคราวเพราะน้ำท่วมขังบางโรงงานน้ำท่วมไม่ขังแต่ฝนตกทั้งวันทั้งคืนมีความชื้นมากก็ไม่สามารถที่จะเผาได้  ที่เตรียมจะเผาก็มีความชื้นจุดไฟไม่ไหม้บางโรงน้ำท่วมไลน์ผลิตไม่สามารถทำอะไรได้เลยส่งผลให้การผลิตอิฐมอญอิฐแดงในจังหวัดสิงห์บุรี หยุดชะงักทำให้อิฐมอญอิฐแดงในจังหวัดสิงห์บุรีขาดแคลนไม่พอต่อการใช้งานในจังหวัดสิงห์บุรีทำให้ต้องมองหาอิฐมอญอิฐแดงที่มาจากจังหวัดใกล้เคียง 


ราคาอิฐมอญหรืออิฐแดงในจังหวัดสิงห์บุรี

จากสถานการณ์ขาดแคลน อิฐมอญหรืออิฐแดงในจังหวัดสิงห์บุรีในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาทำให้ราคาของอิฐมอญอิฐแดงในจังหวัดสิงห์บุรีปรับตัวสูงขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ จนทำให้ลูกค้าที่ใช้อิฐมอญหรืออิฐแดงในจังหวัดสิงห์บุรีหันไปให้ความสนใจโรงงานอิฐมอญ อิฐแดงจากจังหวัดใกล้เคียง ที่สามารถจัดส่งอิฐมอญหรืออิฐแดงเข้ามาใช้งานในจังหวัดสิงห์บุรีเป็นการทดแทน  ก็หวังว่าหลังจากนั้นอาการน้ำท่วมแล้วกระบวนการผลิตต่างๆของโรงงานอิฐมอญอิฐแดงในสิงห์บุรีจะคลี่คลายจะทำให้ราคาของอิฐมอญหรืออิฐแดงในจังหวัดสิงห์บุรีลดลงหรือปรับตัวเท่ากับอย่างเดิมที่ผ่านมาก่อนน้ำท่วม 


โรงงานอิฐมอญอิฐแดงจังหวัดสิงห์บุรี
 โรงงานอิฐมอญอิฐแดงจังหวัดสิงห์บุรี

  การตลาดของอิฐมอญหรืออิฐแดงในจังหวัดสิงห์บุรี

การตลาดของอิฐมอญอิฐแดงในจังหวัดสิงห์บุรีในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม 3 ตุลาคม 2564 สถานการณ์น้ำท่วมยังไม่ดีขึ้น  อิฐมอญอิฐแดงขาดตลาดเป็นอย่างมากลูกค้า ต้องรอสินค้ากันเป็น 2-3 อาทิตย์ ทำให้งานมีปัญหาขอแนะนำว่า ในช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้อยากให้ลูกค้าที่สนใจจะใช้อิฐมอญอิฐแดง เผื่อไว้ล่วงหน้า หลายๆวันหน่อย  หรือไม่ก็มองหาอิฐมอญหรืออิฐแดงที่มาจากจังหวัดอื่นๆ เช่นอิฐมอญอิฐแดงพานทองชลบุรี  หรืออิฐมอญอิฐแดงที่นำมาจากโคราช  น่าจะเป็นทางเลือกอีกครั้งหนึ่ง  โรงงานอิฐมอญอิฐแดงจังหวัดสิงห์บุรี
 โรงงานอิฐมอญอิฐแดงจังหวัดสิงห์บุรี

พื้นที่ในการจัดส่งอิฐมอญหรืออิฐแดงเข้าไปในจังหวัดสิงห์บุรี 

    การขนส่งอิฐมอญ อิฐแดงเข้าไปในพื้นที่ จังหวัดสิงห์บุรีนั้น โดยปกติจะจัดส่งเป็นรถ 6 ล้อบรรจุอิฐมอญ หรืออิฐแดง เที่ยวละประมาณ 20,000 ก้อน  แต่ในสถานการณ์โควิด และน้ำท่วมแบบนี้ เราสามารถจัดส่งอิฐมอญ หรืออิฐแดงได้ทึกขนาดรถ  ขนส่งอิฐมอญ อิฐแดงโดยรถกระบะ  ขนส่งอิฐมอญ อิฐแดงรถ 6 ล้อ   ขนส่งอิฐมอญอิฐแดงโดยรถ 10  ล้อ  ก็สามารถจัดส่งได้ทุกขนาดที่เข้าไปในจังหวัด  สิงห์บุรี  ที่เคยไปส่งมี อำเภอเมืองสิงห์บุรี  อำเภอเมืองสิงห์บุรี อำเภอบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน   อำเภอพรหมบุรี  อำเภอท่าช้าง  อำเภออินทร์บุรี  ทุกๆอำเภอที่กล่ววมา สามารถจัดส่งอิฐมอญ หรืออิฐแดง ในจังหวัดสิงห์บุรีหมดทุกอำเภอแล้วครับ 


ขอขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุน

อิฐมอญอิฐแดงจากโรงงานจังหวัดสิงห์บุรี

ขอขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนและสั่งซื้ออิฐมอญแดงจากโรงงานของเรามาโดยตลอด  เราก็เป็นหนึ่งโรง ขอเป็นตัวแทนในการขอบคุณลูกค้าต่างๆที่สนับสนุน   ของเรามาโดยตลอดนะตอนนี้ ขอภาวนาให้สถานการณ์น้ำลดและกลับเป็นปกติ   สามารถผลิต อิฐมอญอิฐแดง ให้ลูกค้าได้ใช้งานกันอย่างเต็มที่และราคาไม่แพง  

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 094-335-5230, 089 079-5722,081-493-5452

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐมอญราคาถูก,อิฐแดงราคาถูก

https://www.xn--e3cf5c4bc3b.com/

https://web.facebook.com/brickAyutthaya/


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐแดงราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559,094-335-5230,  089 0795722

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา" 

 #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง   #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี

 #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว  

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเมืองปทุมธานี   #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง   #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก

#อิฐแดงอำเภอเมืองสระบุรี   #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอแก่งคอย   #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแค #อิฐมอญอิฐแดง#อำเภอวิหารแดง  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแซง  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอบ้านหมอ  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอดอนพุด  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองโดน  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอพุทธบาท  #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเสาไห้ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอมวกเหล็ก #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอวังม่วง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

#อ.บ้านนา  #อ.เมืองนครนายก  #อำเภอองครักษ์  #อำเภอปากพลี     

#อำเภอเมืองชลบุรี  #อำเภอบ้านบึง #อำเภอหนองใหญ่ #อำเภอบางละมุง  #อำเภอพานทอง #อำเภอพนัสนิคม #อำเภอศรีราชา #อำเภอเกาะสีชัง  #อำเภอสัตหีบ #อำเภอบ่อทอง #อำเภอเกาะจันทร์  #อิฐมอญฉะเชิงเรา #อิฐแดงฉะเชิงเทรา #จัดส่งอิฐมอญลาดกระบัง #ราคาอิฐมอญนครปฐม  #อิฐแดงสมุทรสาคร 

จัดส่ง  #อิฐมอญมีนบุรี #อิฐมอญหนองจอก   #อิฐมอญคลองสามวา  #อิฐมอญรามอินทรา  #อิฐมอญลำลูกกา  #อิฐมอญปทุมธานี #อิฐมอญรังสิต #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญ  #อิฐมอญวังน้อย   #อิฐมอญอยุธยา  #อิฐมอญบางประอิน  #อิฐมอญกรุงเทพ  #อิฐมอญสมุทรปราการ  #อิฐมอญสมุทรสาคร  #อิฐมอญพระราม2 #อิฐมอญเสรีไทย #อิฐมอญพระราม3  #อิฐมอญพระราม 4  #อิฐมอญพระราม 5    #อิฐมอญนนทบุรี    #อิฐมอญบางใหญ่   #อิฐมอญบางพลี   #อิฐมอญบางเขน   #อิฐมอญลาดกระบัง  #อิฐมอญฉะเชิงเทรา    #อิฐมอญบางน้ำเปรียว  #อิฐมอญหลองหลวง   #อิฐมอญศรีนครินทร์   #อิฐมอญบางพลี     #อิฐมอญบาง  #อิฐมอญบ้านโพธิ์ 

#อิฐมอญสุขุมวิท   #อิฐมอญคลองเตย   #อิฐมอญสามเสน    #อิฐมอญสายไหม   #อิฐมอญบางเขน   #อิฐมอญคลองสาวา  #อิฐแดงบางบ่อ #อิฐมอญบางบ่อ  #อิฐแดงบางพลี #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญพระประแดง #อิฐแดงพระประแดง  #อิฐมอญพระสมุทรเจดีย์ #อิฐแดงพระสมุทรเจดีย์  #อิฐมอฐบางเสาธง #อิฐแดงบางเสาธง   #อิฐมอญเมืองสมุทรปราการ  #อิฐแดงเมืองสมุทรปราการ #อำเภอเมืองลพบุรี #อำเภอเมืองพัฒนานิคม #อำเภอโคกสำโรง #อำเภอโชคสำโรง #อำเภอชัยบาดาล  #อิฐแดงอำเภอท่าวุ้ง #อิฐมอญอำเภอท่าหมี่  #อิฐมอญอำเภอท่าหลวง   #อิฐมอญอำเภอสระโบสถ์ 

อำเภอโคกเจริญ #อิฐแดงอำเภอลำสานธิ  #อิฐมอญอำเภอหนองม่วง  #อำเภอเมืองสุพรรณบุรี #อิฐมอญอำเภอบางปลาม้า #อิฐมอญอำเภอศรีประจันต์ #อิฐมอญอำเภอดอนเจดีย์ #อิฐมอญอำเภอเดิมบางนางบวช 

#อิฐมอญอำเภออู่ทอง #อิฐมอญอำเภอสามชุก #อิฐมอญอำเภอหนองหญ้าไซ #อิฐมอญอำเภอสองพี่น้อง #อิฐมอญอำเภอด่านช้าง 

  #อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง   #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง 

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ   #อิฐมอญอำเภอสามโก้  

 #อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง   #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง 

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ   #อิฐมอญอำเภอสามโก้  #อิฐมอญอำเภอเมืองระยอง  

 #อิฐมอญอำเภอบ้านฉาง #อิฐมอญอำเภอแกลง #อิฐมอญอำเภอวังจันทร์  #อิฐมอญอำเภอบ้านค่าย #อิฐมอญอำเภอปลวกแดง  #อิฐมอญอำเภอเขาชะเมา

#อิฐมอญอำเภอนิคมพัฒนา

.................................................


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)

จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม

 สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่

 ก่อนได้รับอนุญาตจาก ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์

 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์

และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

.................................................


3/10/64

Mon brick, Red brick, Ayutthaya (โรงงานอิฐมอญ อิฐแดง อยุธยา)

 โรงงานอิฐมอญ อิฐแดง อยุธยา 

บทความนี้จะกล่าวถึง :  โรงงานผลิตอิฐมอญหรืออิฐแดง  ในจังหวัดอยุธยา  

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และบริเวณปากแม่น้ำ  สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงในตอนนี้น้ำล้นตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาไหลท่วมหลายๆพื้นที่ในจังหวัดอยุธยา    ส่งผลให้ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งบ้านเรือนต่างๆ รวมถึงภาคธุรกิจ ห้างร้าน ก็ได้รับผลกระทบไปตามๆกัน 

อัตราการผลิตอิฐแดงหรืออิฐมอญในจังหวัดอยุธยา

จังหวัดอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอิฐมอญหรืออิฐแดงตั้งอยู่เยอะที่สุดในประเทศไทยจังหวัดอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีวัตถุดิบทางธรรมชาติที่เหมาะสมในการผลิตอิฐมอญหรืออิฐแดง  ไม่ว่าจะเป็นดินที่สามารถขึ้นรูปและมีคุณสมบัติที่เหนียวเฉพาะเหมาะกับการปั้นหรือขึ้นรูปเป็นอิฐแดง  อิฐมอญ มาตั้งแต่โบราณ  

อัตราในการผลิตอิฐแดงหรืออิฐมอญในจังหวัดอยุธยา ยังไม่รวมจังหวัดใกล้เคียงสามารถผลิตอิฐมอญอิฐแดง ได้ 1,000,000 ก้อน/วัน  (ข้อมูลจาก:  รัฐวิสาหกิจชุมชม บางประหัน จ.อยุธยา )  จำนวนดังกล่าวเป็นจำนวนการผลิตเต็มอัตรา  สำรวจเดือนกันยายน  2564   


โรงงานอิฐมอญ อิฐแดง อยุธยา
โรงงานอิฐมอญ อิฐแดง อยุธยา


แต่สถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันทำให้กระบวนการผลิตอิฐแดงอิฐมอญในจังหวัดอยุธยาลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง ครึ่ง โรงงานอิฐแดงหรืออิฐมอญบางโรงก็ต้องหยุดการผลิตชั่วคราวเพราะน้ำท่วมขังบางโรงน้ำไม่ท่วมขังแต่ฝนตกทั้งวันทั้งคืนมีความชื้นมากก็ไม่สามารถที่จะเผาได้  แจกที่เตรียมจะเผาก็มีความชื้นจุดไฟไม่ติด   บางโรงน้ำท่วมไลน์ผลิตไม่สามารถทำอะไรได้เลยต้องปิดกิจการไปก็มี    โรงงานอิฐมอญ อิฐแดง อยุธยา
โรงงานอิฐมอญ อิฐแดง อยุธยาราคาอิฐมอญอิฐแดงในจังหวัดอยุธยา  

เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน 3 ตุลาคม 2564  อิฐมอญอิฐแดง ขาดตลาดเป็นอย่างมาก ไม่สามารถจัดส่งอิฐมอญอิฐแดงไปให้ลูกค้าทำที่ต้องการได้  เพราะไม่มีสินค้า หรือบางโรงงานมีสินค้าแต่ก็น้อยมาก บางโรงงานมีสินค้าเพียงพอแต่ไม่สามารถจัดส่งได้เพราะน้ำท่วมปิดทางเข้าออกของหมู่บ้าน     จึงทำให้สถานการณ์ราคาของอิฐมอญหรืออิฐแดงในจังหวัดอยุธยาต้องเพิ่มราคาที่สูงขึ้นกว่าปกติ  ราคาอิฐมอญอิฐแดงปรับตัวขึ้นมากกว่าเก่าถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ลูกค้าที่รอใช้อิฐมอญอิฐแดงเสียหายไปตามๆกัน 


โรงงานอิฐมอญ อิฐแดง อยุธยา
โรงงานอิฐมอญ อิฐแดง อยุธยา


การตลาดของอิฐมอญอิฐแดงในจังหวัดอยุธยา

ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม 3 ตุลาคม 2564 สถานการณ์น้ำท่วมยังไม่ดีขึ้น อิฐมอญอิฐแดงขาดตลาดเป็นอย่างมากลูกค้า ต้องรอสินค้ากันเป็น 2-3 อาทิตย์ทำให้งานก่อสร้างลูกค้ามีปัญหา  ขอแนะนำว่า ในช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้อยากให้ลูกค้าที่สนใจจะใช้อิฐมอญอิฐแดงเนี่ยเผื่อไว้ล่วงหน้า หลายๆวันหน่อย  หรือไม่ก็มองหาอิฐมอญหรืออิฐแดงที่มาจากจังหวัดอื่นๆเช่นอิฐมอญอิฐแดงพานทองชลบุรี  หรืออิฐมอญอิฐแดงที่นำมาจากโคราช  น่าจะเป็นทางเลือกอีกครั้งหนึ่ง  โรงงานอิฐมอญ อิฐแดง อยุธยา
โรงงานอิฐมอญ อิฐแดง อยุธยา


ขอขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนอิฐมอญอิฐแดงจากโรงงานอยุธยา

ขอขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนและสั่งซื้ออิฐมอญ อิฐแดงจากโรงงานอยุธยา  มาโดยตลอด  เราก็เป็นหนึ่งโรงงานหนึ่งที่ ขอเป็นตัวแทนในการขอบคุณลูกค้าต่างๆที่สนับสนุน อิฐมอญ อิฐแดง ของเรามาโดยตลอดนะตอนนี้ ขอภาวนาให้สถานการณ์น้ำลดและกลับเป็นปกติ  สามารถผลิต อิฐมอญ อิฐแดง ให้ลูกค้าได้ใช้งานกันอย่างเต็มที่และราคาไม่แพง  

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 094-335-5230, 089 079-5722,081-493-5452


เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐมอญราคาถูก,อิฐแดงราคาถูก

https://www.xn--e3cf5c4bc3b.com/

https://web.facebook.com/brickAyutthaya/


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐแดงราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559,094-335-5230,  089 0795722

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)


22/9/64

Brick Factory, Red Brick, Korat (โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช)

 โรงงานอิฐมอญโคราช  โรงงานอิฐแดงโคราช  

เรื่องราวเกี่ยวกับ : โรงงานอิฐแดง โรงงานอิฐมอญในเมืองโคราช 

                        บทความนี้ จะกล่าวถึงโรงงานอิฐมอญหรืออิฐแดง ในจังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา หรือรู้จักในชื่อ โคราช เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยและมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ  อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่บนที่ราบสูงโคราช  ห่างจากกรุงเทพ 259 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 20,493.964 ตารางกิโลเมตร (12,808,728 ไร่)  เป็นพื้นที่ป่าไม้ 2,297,735 ไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทับลานร้อยละ 61.4  และเป็นแหล่งน้ำ 280,313 ไร่  ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ และขอนแก่น ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์  และทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสระบุรี ชัยภูมิ และลพบุรี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง 150-300 เมตร  มีเทือกเขาสันกำแพง และเทือกเขาพนมดงรัก เป็นแนวยาวทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก ส่วนบริเวณตอนล่างค่อนไปทางเหนือและ ตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม โดยมีลำตะคองและลำน้ำสาขาอื่น ๆ ไหลหล่อเลี้ยงบริเวณด้านเหนือของเมือง และ เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำสำคัญคือแม่น้ำมูลซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

       อุตสาหกรรมการก่อสร้างก็ มีการเจริญเติบโตตามความเจริญของชุมชนเมืองโคราช อิฐแดง อิฐมอญก็เป็นอีก 1 ทางเลือก ที่ดีในการเลือกใช้เป็นอิฐก่อผนัง   ในเมืองโคราชนั้น อุตสาหกรรม อิฐแดง อิฐมอญ ก็มีการแข่งขันกันสูง ทั่งจากโรงงานอิฐมอญ อิฐแดง ในพื้นที่โคราช เอง และก็มีการเข้ามาแข่งขันการตลาดสำหรับ อิฐแดงที่มาจากท้องถิ่นอื่นๆ เช่น อิฐแดงหรืออิฐมอญที่จัดส่งมาจากอยุธยา หรือแถวโรงงานอิฐแดง  อิฐมอญแถวทางภาคกลาง อ่างทอง เป็นต้น ที่เอามาส่งให้ลูกค้าในเมืองโคราช ทำให้โรงงานอิฐมอญ หรืออิฐแดงในเมองโคราชต้องมีคู่แข่งทางการตลาดจากต่างถิ่น   และเจ้าของกิจการ โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงในโคราช ต้องปรับกลยุทธในการทำการตลาดและการวางแผนเรื่องต้นทุนการผลิต เพื่อจะให้สู้กับ โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงที่มาจากต่างถิ่น


โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช
โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช

การแข่งขันทางการตลาดของโรงงานอิฐมอญ โรงงานอิฐแดงในเมืองโคราช  

            จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ว่าในปัจจุบันตลาดการแข็งขันในเมืองโคราชนั้น มีค่อนข้างสูงเพราะในหลายๆปีที่มา ในจังหวัดนครราชสีมามีการใช้อิฐมอญ อิฐแดง จากโรงงานในตัวจังหวัดนคราชสีมา ซะส่วนใหญ่  ในในปัจจุบันนี้ มีโรงงานอิฐมอญ อิฐแดงที่มาจากจังหวัดอื่น แล้วมาส่งให้ชาวโคราชได้ใช้กัน ทำให้โรงงานอิฐมอญ อิฐแดง ในเมืองโคราชต้องปรับแผนการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของคุณภาพ และต้นทุนการผลิตโดยรวม ให้สามารถสู้กับโรงงานอิฐมอฐ อิฐแดงที่มาจากต่างถิ่นได้


โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช
โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช


อุตสาหกรรมอิฐมอญ อิฐแดง ในเมืองโคราช 

การเจริญเติบโตของการท่องเทียว ในเมืองโคราช นั้น ทำให้อุตสากรรมการผลิต  อิฐแดง อิฐมอญ ในพื้นที่โคราช และพื้นที่ไกล้เคียงกันมีการแข่งขันขยายฐานผลิต เพื่อสนองความต้องการใช้งาน ของอิฐมอญ อิฐแดงในพื้นที่จังหวัด โคราช      พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่ ใช้อิฐมอญดิฐแดง   จากโรงงานผลิตจังหวัดนครราชสีมา  หรือไม่ก็โรงงานผลิตอิฐมอญ  อิฐแดงในจังหวัดใกล้เคียง โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช
โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช


ความต้องการงานใช้งานอิฐมอญ อิฐแดงในจังหวัดระยอง  

    ความต้องการใช้งานอิฐมอญ อิฐแดง ในจังหวัดโคราช นั้น มีความต้องการต้องใช้งานมากไม่น้อยกว่าจังหวัดอื่นในภูมิภาคตะวันออก เฉียงเหนือ  เพราะมีการสร้าง ขยายโรงงานในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัดโคราช   อิฐมอญ และอิฐแดง ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าต้องการใช้ มีทั้งอิฐมอญตันมือ  อิฐมอญแบบ 2 รูใหญ่  อิฐมอญ 4 รูใหญ่  เพื่อใช้เป็นอิฐก่อผนังเพื่อ ฉาบปูน  และก็แบบต้องการโชว์เปลือยเป็นอิฐมอญ อิฐแดงโชว์เปลือย เช่นพวกร้านกาแฟ งานโชว์ความดิบ ของอิฐแดง    ความต้องการใช้งานอิฐแดง อิฐมอญในจังหวัด โคราช ไม่แพ้ อิฐมวลเบาและอิฐบล็อกเลย


โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช
โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราชการจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดงเข้าไปส่งให้ลุกค้า ในพื้นที่เมืองโคราช 

        การจัดส่งอิฐแดง อิฐมอญเข้าในพื้นที่เมืองโคราช นั้น การบรรทุกสินค้า โรงงานของเรามี ทั้งรถ 10 ล้อ รถ6 ล้อ และรถกระบะ ในการจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดง เข้าไปในเมืองโคราช  แล้วแต่ว่าขนาดของอิฐมอญ อิฐแดง ว่าเป็นอิฐประเภทไหน   เช่นอิฐมอญ ตันมือ จะบรรทุกเต็มคันจำนวน 20,000 ก้อน  ถ้าเป็นอิฐมอญ 2 รูเล็ก  บรรทุกได้ 30,000 ก้อน/เที่ยว   หรือถ้าเป็นอิฐมอญ โบราณ จะบรรทุก ได้ 5,000 ก้อน/เที่ยว  หรือถ้าใช้งานจำนวนไม่เต็มเที่ยว ก็ต้องดูกันเป็น จำนวนครั้งต่อครั้งไป  


โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช

โรงงานอิฐมอญโคราช,โรงงานอิฐแดงโคราช


โครงการเลือกที่เลือกใช้อิฐมอญ อิฐแดง ในเมืองโคราช 

ขอขอบคุณ คุณมิลิลา  โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน เมืองโคราช ที่เลือกใช้อิฐมอญ  4 รูใหญ่  ขนาด 5*6*15    จำนวน   1 คันรถ  20,000 ก้อน   นอกจากนี้ โครงการในเมืองโคราช ในอำเภอ ต่างๆเราก็สามารถจัดส่งอิฐแดง อิฐได้ทุกอำเภอ 

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559, 094-335-5230, 089 079-5722,081-493-5452

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ อิฐมอญราคาถูก,อิฐแดงราคาถูก

https://www.xn--e3cf5c4bc3b.com/

https://web.facebook.com/brickAyutthaya/


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐแดงราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559,094-335-5230,  089 0795722

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)

brick-factory-red-brick babangkok (โรงงานอิฐแดง อิฐมอญกรุงเทพ)

  โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงในกรุงเทพฯ มีไหม ?? โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ เคยสงสัยไหม ว่าไซด์งานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเขา สั่งซื้ออิฐมอ...