9/3/65

brick-factory-red-brick babangkok (โรงงานอิฐแดง อิฐมอญกรุงเทพ)

 โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงในกรุงเทพฯ มีไหม ??

โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ
โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ

เคยสงสัยไหม ว่าไซด์งานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเขา สั่งซื้ออิฐมอญ อิฐ แดงได้จากที่ไหน??  ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 7000 ตารางกิโลเมตร  มีแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน  มีประชากรภูมิลำเนาจดทะเบียนตามหลักฐานทะเบียนราษรวมกันประมาณ 10.6  ล้านคน  เป็นข้อมูลปี 2555 และมีประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นภูมิลำเนาอีกจำนวนมาก  กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นเศรษฐกิจที่มีความเจริญที่สุดของประเทศและเป็นศูนย์กลางการปกครอง  การบริหารราชการพาณิชยกรรมและรวมการเงินของประเทศ  กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหมายความถึงจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร แล้วจังหวัดสมุทรปราการ  

 

โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ
โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ


อุตสาหกรรมการก่อสร้างในกรุงเทพ 

และปริมลฑล  จากการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ทำให้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัย ที่เกิดขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก  ในกรุงเทพมหานครมีการก่อสร้างของภาครัฐภาครัฐ เป็นจำนวนมากมีการก่อสร้าง ระบบสาธารณรณูปโภคพื้นฐาน ขนาดใหญ่ เช่นโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ถนนหนทางสะพาน ส่วนงานก่อสร้างของภาคเอกชนจะกระจุกตัวอยู่ตามที่อยู่อาศัยรองลงมาจะเป็นอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและห้างสรรพสินค้า ซึ่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการขยายอุตสาหกรรมการก่อสร้างของงานอาคารที่หัวใช้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ในตัวกรุงเทพชั้นในก็จะเป็นงานของอาคารสูง ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึงอยู่รอบนอก ขึ้นโครงการก่อสร้างหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการเติบโตเป็นยังมากของอุตสาหกรรมการก่อสร้างของกรุงเทพและปริมณฑลนั้น  จึงทำให้ความต้องการใช้อิฐมอญ หรืออิฐแดง ในกรุงเทพมีความต้องการเป็นจำนวนมาก 

โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ
โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ

โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ
โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ

โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ
โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ

ความต้องการใช้งานอิฐแดงอิฐมอญ ในกรุงเทพ

มหานครและปริมณฑล  จากเหตุผลที่กล่าวมาในข้างต้นเมื่อ อุตสาหกรรมงานก่อสร้าง มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ใหม่ที่จะมาแทนผนังก่ออิฐ  ถึงกระนั้นก็ตาม ผู้บริโภคจำนวนมากที่ยังคงนิยมใช้อิฐแดงอิฐมอญนำมาทำผนัง อาคารพักอาศัย และยังมีความเชื่อว่าอิฐแดงอิฐมอฐ จะมีความคงทนถาวรกว่าอีกประเภทอื่นๆ  จากข้อมูลของสมาคมค้าวัสดุก่อสร้าง ได้ให้ข้อมูลว่าเมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความต้องการใช้อิฐมอญ หรือ อิฐแดง ขนาดต่างๆรวมกัน มากถึง 100 ล้าน ก้อน เลยทีเดียว จะเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความต้องการใช้อิฐมอญ อิฐแดง เป็นจำนวนมาก 

 การผลิตอิฐมอญหรืออิฐแดงในพื้น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล    การผลิตอิฐมอญหรืออิฐแดงนั้น จะต้องผลิตในพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องของดินที่มีความเหมาะสม และมีความแข็งแรง ปั้นขึ้นรูปแล้วง่าย และสามารถรับน้ำหนักได้   ซึ่งดินที่เหมาะสมในการทำอิฐมอญ เป็นดินที่ติดกับแม่น้ำ มีเนื้อละเอียดปนทรายซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษคือ เนื้อไม่เหนียวมากเกินไป  ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา ดินลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นเป็นดินที่เหมาะสมแก่การทำอิฐมอญหรืออิฐแดง เป็นอย่างมาก แต่เนื่องด้วยความไม่คุ้มทุน หรือการไม่คุ้มค่าทั้งด้านเศรษฐกิจ ในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล ไม่นิยมที่จะทำอิฐแดงเพราะไม่คุ้มสามารถนำพื้นที่มาทำธุรกิจอย่างอื่นหรือมาทำอย่างอื่นจะได้ประโยชน์มากกว่าการ นำมาทำอิฐมอญ  และอีกอย่างริมแม่น้ำเจ้าพระยาในฝั่งกรุงเทพและปริมณฑลนั้นมีข้อกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถนำดินดังกล่าวขึ้นมาทำอิฐมอญหรืออิฐแดงได้ ซึ่งอาชีพในการทำอิฐมอญ หรืออิฐแดงนั้น จะค่อยค่อยมานิยมทำกันแถวภาคกลางบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา 

แถวจังหวัดอยุธยา อ่างทอง เป็นต้น ที่กล่าวมาก็จะเป็นพื้นที่ภาคกลาง  ส่วนพื้นที่การทำโรงงานอิฐมอญอิสแดงในภาคตะวันออกนั้น ก็จะมีพื้นที่ของอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีที่มีดินเป็นชนิดพิเศษสามารถทำอิฐมอญอิฐ แดงได้เป็นอย่างดี  ส่วนพื้นที่แถวภาคอีสานดินที่เหมาะสมในการทำอิฐมอญอิฐ แดง ที่เห็นมีอุตสาหกรรมการทำอิฐมอญอิฐ แดงขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา ก็คือโรงงานอิฐมอญอิสแดงแถวอำเภอโชคชัย  ตำบลด่านเกรียน จังหวัดนครราชศรีมา  


โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ
โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ

โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ
โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ

โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ
โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพธุรกิจก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร  ซื้ออิฐมอญอิฐ แดงจากที่ไหนเป็นส่วนใหญ่  จากความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ผู้เขียนยังมองว่าใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่น เพราะยิ่งใกล้ก็ยิ่งถูก  สำหรับประชากรหรือผู้บริโภคที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้เขียนคิดว่าส่วนใหญ่จะหันมาซื้ออิฐมอญหรืออิฐแดงจากพื้นที่ภาคกลาง เช่นจังหวัดอยุธยาหรืออ่างทองเป็นต้น   เพราะโรงงานอิฐมอญอิฐแดงที่อยู่ในจังหวัดอยุธยา  ระยะทางจากโรงงานอิฐมอญ อิฐแดง ก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก  

ทำให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องของต้นทุน ค่าขนส่งก็มีน้อยถ้าเทียบกับอิฐแดงพานทอง  หรืออิฐแดง

โคราช จึง จึงทำให้ต้นทุนต่อก้อนโดยรวมมีความถูกกว่า อิฐแดงที่อื่นๆ   ซึ่งจากข้อมูลและเหตุผลที่กล่าวมาในข้างต้น  ผู้เขียนให้ความเห็นว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนใหญ่แล้วจะเลือกซื้ออิฐมอนที่มาจากภาคกลางคืออยุธยาอ่างทอง  ซึ่งเป็นคำตอบของบทความนี้

เยี่ยมชมโรงงานอิฐมอญของเราได้ คลิกเลยย 

ยกตัวอย่างโครงการก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร


 ที่เลือกใช้อิฐมอญอิฐแดงในจังหวัดอยุธยา  
โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย2 ของคุณมานพ ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ที่เลือกใช้ เป็นอิฐมอนตันมือขนาด 3 × 6 × 14 ทั้งโครงการ  เป็นจำนวน หลายหมื่น ก้อน  และโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ของคุณ มุธิตาในเขตมีนบุรี   ใช้อิฐมอญสี่รูใหญ่ขนาด 5 × 6 × 15 จำนวน หลายหมื่น ก้อน เช่นกัน  สามารถขอราคาโครงการหรือราคาพิเศษกับพนักงานขายได้อีกครั้งหากต้องการใช้เป็นจำนวนมาก

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559,081-549-5666,081-493-5569,081-4935452,081-466-5665

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐแดงราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559,081-549-5666

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเมืองปทุมธานี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก

#อิฐแดงอำเภอเมืองสระบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอแก่งคอย #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแค #อิฐมอญอิฐแดง#อำเภอวิหารแดง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแซง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอบ้านหมอ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอดอนพุด #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองโดน #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอพุทธบาท #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเสาไห้ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอมวกเหล็ก #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอวังม่วง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

#อ.บ้านนา #อ.เมืองนครนายก #อำเภอองครักษ์ #อำเภอปากพลี

#อำเภอเมืองชลบุรี #อำเภอบ้านบึง #อำเภอหนองใหญ่ #อำเภอบางละมุง #อำเภอพานทอง #อำเภอพนัสนิคม #อำเภอศรีราชา #อำเภอเกาะสีชัง #อำเภอสัตหีบ #อำเภอบ่อทอง #อำเภอเกาะจันทร์ #อิฐมอญฉะเชิงเรา #อิฐแดงฉะเชิงเทรา #จัดส่งอิฐมอญลาดกระบัง #ราคาอิฐมอญนครปฐม #อิฐแดงสมุทรสาคร

จัดส่ง #อิฐมอญมีนบุรี #อิฐมอญหนองจอก #อิฐมอญคลองสามวา #อิฐมอญรามอินทรา #อิฐมอญลำลูกกา #อิฐมอญปทุมธานี #อิฐมอญรังสิต #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญ #อิฐมอญวังน้อย #อิฐมอญอยุธยา #อิฐมอญบางประอิน #อิฐมอญกรุงเทพ #อิฐมอญสมุทรปราการ #อิฐมอญสมุทรสาคร #อิฐมอญพระราม2 #อิฐมอญเสรีไทย #อิฐมอญพระราม3 #อิฐมอญพระราม 4 #อิฐมอญพระราม 5 #อิฐมอญนนทบุรี #อิฐมอญบางใหญ่ #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญบางเขน #อิฐมอญลาดกระบัง #อิฐมอญฉะเชิงเทรา #อิฐมอญบางน้ำเปรียว #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญศรีนครินทร์ #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญบาง #อิฐมอญบ้านโพธิ์

#อิฐมอญสุขุมวิท #อิฐมอญคลองเตย #อิฐมอญสามเสน #อิฐมอญสายไหม #อิฐมอญบางเขน #อิฐมอญคลองสาวา #อิฐแดงบางบ่อ #อิฐมอญบางบ่อ #อิฐแดงบางพลี #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญพระประแดง #อิฐแดงพระประแดง #อิฐมอญพระสมุทรเจดีย์ #อิฐแดงพระสมุทรเจดีย์ #อิฐมอฐบางเสาธง #อิฐแดงบางเสาธง #อิฐมอญเมืองสมุทรปราการ #อิฐแดงเมืองสมุทรปราการ #อำเภอเมืองลพบุรี #อำเภอเมืองพัฒนานิคม #อำเภอโคกสำโรง #อำเภอโชคสำโรง #อำเภอชัยบาดาล #อิฐแดงอำเภอท่าวุ้ง #อิฐมอญอำเภอท่าหมี่ #อิฐมอญอำเภอท่าหลวง #อิฐมอญอำเภอสระโบสถ์

อำเภอโคกเจริญ #อิฐแดงอำเภอลำสานธิ #อิฐมอญอำเภอหนองม่วง #อำเภอเมืองสุพรรณบุรี #อิฐมอญอำเภอบางปลาม้า #อิฐมอญอำเภอศรีประจันต์ #อิฐมอญอำเภอดอนเจดีย์ #อิฐมอญอำเภอเดิมบางนางบวช

#อิฐมอญอำเภออู่ทอง #อิฐมอญอำเภอสามชุก #อิฐมอญอำเภอหนองหญ้าไซ #อิฐมอญอำเภอสองพี่น้อง #อิฐมอญอำเภอด่านช้าง

#อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ #อิฐมอญอำเภอสามโก้

#อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ #อิฐมอญอำเภอสามโก้ #อิฐมอญอำเภอเมืองระยอง

#อิฐมอญอำเภอบ้านฉาง #อิฐมอญอำเภอแกลง #อิฐมอญอำเภอวังจันทร์ #อิฐมอญอำเภอบ้านค่าย #อิฐมอญอำเภอปลวกแดง #อิฐมอญอำเภอเขาชะเมา

#อิฐมอญอำเภอนิคมพัฒนา


.................................................


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)

จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม

สงวนลิขสิทธิ์บทความ ห้ามนำไปเผยแพร่

ก่อนได้รับอนุญาตจาก ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์

และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

.................................................

2/2/65

Red brick Chachoengsao (อิฐมอญ อิฐแดง จังหวัดฉะเชิงเทรา)

โรงงานอิฐแดง อิฐมอญ จังหวัดฉะเชิงเทรา

บทความนี้จะกล่าวถึงอุตสาหกรรมของ อิฐแดงหรืออิฐมอญที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนอื่นจะพาเพื่อนเพื่อนไปรู้จักกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย  ภูมิประเทศของจังหวัดจะเชิงเทราแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ส่วนตะวันตกของจังหวัดตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกง   ส่วนตะวันออกของจังหวัดมีลักษณะเป็นเนินเขาดึกความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 100 เมตรจังหวัดฉะเชิงเทรามีเกาะจำนวนหนึ่งเกาะคือเกาะกลางที่บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง   จังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 93 ตำบล 859 หมู่บ้าน   มีประชากรประมาณ 700,000 กว่าคน  สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในจังหวัดฉะเชิงเทราก็คือวัดหลวงพ่อโสธร  

อิฐมอญ อิฐแดง ฉะเชิงเทรา
อิฐมอญ อิฐแดง ฉะเชิงเทรา


ความต้องการใช้อิฐแดงหรืออิฐมอญ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

เดิมจังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นฐานทางด้านการเกษตรเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันสังคมเมืองก็เข้าไปมีบทบาทเป็นอย่างมากในจังหวัดฉะเชิงเทราเพราะคนในกรุงเทพมหานครเริ่มทยอยหันไปหาพื้นที่อยู่อาศัยนอกชานเมืองพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ติดกับกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก  ฉะนั้นจึงทำให้เกิดการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ขึ้นในจังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างรวดเร็ว  อิฐแดง อิฐมอญ เป็นอีกที่คนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ใช้ ลำดับต้นๆ และนิยมในการนำมาก่อผนังบ้าน  อาคาร หมู่บ้านต่างๆ  ในจังหวัดฉะเชิงเทรามีความต้องการใช้ อิฐแดง  อิฐมอญ แต่ละเดือนจำนวนกว่า 10 ล้านก้อน   อัตราการใช้งานโดยเฉลี่ยที่มากที่สุดก็คือโครงการหมู่บ้าน สมัยใหม่    


อิฐมอญ อิฐแดง ฉะเชิงเทรา
อิฐมอญ อิฐแดง ฉะเชิงเทรา


การผลิตอิฐมอญหรืออิฐแดงในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จาก ข้อมูลไม่มีโรงงานที่ผลิต อิฐมอญแดง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เลย ผลก็เป็นเพราะว่าในจังหวัดฉะเชิงเทราไม่มีทรัพยากรในเรื่องของวัตถุดิบที่เหมาะสมต่อการทำอิฐแดง อิฐมอญเลย  จึงจำเป็นต้องสั่งซื้อหรือจัดหาอิฐมอญ อิฐแดง  มาจากจังหวัดอื่นเช่นจังหวัดอยุธยาหรือจังหวัดชลบุรีเป็นต้น   ซึ่งดินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราไม่เหมาะสมต่อการปั้นหรือขึ้นรูปอิฐมอญ อิฐแดง

อิฐมอญ อิฐแดง ฉะเชิงเทรา
อิฐมอญ อิฐแดง ฉะเชิงเทรา ราคาอิฐมอญหรืออิฐแดงในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

อิฐมอญหรืออิฐแดงที่จัดส่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา   ก็ขึ้นอยู่กับว่าใช้โรงงานมาจากทางชลบุรีฝั่งภาคตะวันออกหรือสั่งมาจากทางฝั่งของอยุธยา   ราคาของอิฐมอญหรืออิฐแดงที่ไปในพื้นที่ฉะเชิงเทรามอิฐมอญอิฐ แดง2 รูเล็กขนาด 3 × 6 × 14 เซนติเมตร  ราคา 0.80 บ/ก้อน    จัดส่ง 30,000 ก้อน/เที่ยว อิฐมอญ อิฐแดง  2 รูใหญ่ ขนาด 5x6x15 ซม. ราคา 0.98 บ/ก้อน จัดส่ง20,000 ก้อนต่อเที่ยว   ซึ่งราคา ที่แจ้งเป็นราคา จัดส่งอิฐแดงอิฐมอญ เต็มเที่ยว เท่านั้น ถ้าจำนวนไม่ใช้จำนวนนี้ ต้องตรวจสอบกับพนักงานขายอึกครั้ง 


อิฐมอญ อิฐแดง ฉะเชิงเทรา
อิฐมอญ อิฐแดง ฉะเชิงเทรา


 พื้นที่ที่สามารถจัดส่งอิฐแดงในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเราสามารถจัดส่งอิฐมอญอิฐแดงเข้าไปได้ทุกอำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  อำเภอบางค้า  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  อำเภอบางปะกง อำเภอบ้านโพธิ์ 

อำเภอพนมสารคาม อำเภอราชสาส์น อำเภอสนามชัยเขต  อำเภอแปลงยาว  อำเภอท่าตะเกียบ และอำเภอคลองเขื่อน  ทุกๆอำเภอที่กล่าวมาเราสามารถจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดง  ไปในพื้นที่ต่างๆได้อย่างคล่องตัว ซึ่งเป็นการจัดสวนด้วยรถ 6 ล้อและรถ 10 ล้อ อิฐมอญ อิฐแดง ฉะเชิงเทรา
อิฐมอญ อิฐแดง ฉะเชิงเทรา


ยกตัวอย่างโครงการที่ใช้อิฐมอญอิฐแดงในจังหวัดฉะเชิงเทรา


โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยสามชั้นของคุณ รุ่ง เมือง ฉะเชิงเทรา ใช้เป็นอิฐมอนตันมือขนาด 3 × 6 × 14 ทั้งโครงการ  เป็นจำนวน 100,000 ก้อน 

และโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ของคุณวาที อ. บางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้อิฐมอนสี่รูใหญ่ขนาด 5 × 6 × 15 จำนวน 60,000 ก้อน  สามารถขอราคาโครงการหรือราคาพิเศษกับพนักงานขายได้อีกครั้งหากต้องการใช้เป็นจำนวนมาก

ราคาอิฐมอญ  ราคาอิฐแดง 2 รูใหญ่

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559,081-549-5666,081-493-5569,081-4935452,081-466-5665


เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐแดงราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559,094-335-5230, 089 0795722

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)


"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเมืองปทุมธานี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก

#อิฐแดงอำเภอเมืองสระบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอแก่งคอย #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแค #อิฐมอญอิฐแดง#อำเภอวิหารแดง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแซง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอบ้านหมอ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอดอนพุด #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองโดน #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอพุทธบาท #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเสาไห้ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอมวกเหล็ก #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอวังม่วง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

#อ.บ้านนา #อ.เมืองนครนายก #อำเภอองครักษ์ #อำเภอปากพลี

#อำเภอเมืองชลบุรี #อำเภอบ้านบึง #อำเภอหนองใหญ่ #อำเภอบางละมุง #อำเภอพานทอง #อำเภอพนัสนิคม #อำเภอศรีราชา #อำเภอเกาะสีชัง #อำเภอสัตหีบ #อำเภอบ่อทอง #อำเภอเกาะจันทร์ #อิฐมอญฉะเชิงเรา #อิฐแดงฉะเชิงเทรา #จัดส่งอิฐมอญลาดกระบัง #ราคาอิฐมอญนครปฐม #อิฐแดงสมุทรสาคร

จัดส่ง #อิฐมอญมีนบุรี #อิฐมอญหนองจอก #อิฐมอญคลองสามวา #อิฐมอญรามอินทรา #อิฐมอญลำลูกกา #อิฐมอญปทุมธานี #อิฐมอญรังสิต #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญ #อิฐมอญวังน้อย #อิฐมอญอยุธยา #อิฐมอญบางประอิน #อิฐมอญกรุงเทพ #อิฐมอญสมุทรปราการ #อิฐมอญสมุทรสาคร #อิฐมอญพระราม2 #อิฐมอญเสรีไทย #อิฐมอญพระราม3 #อิฐมอญพระราม 4 #อิฐมอญพระราม 5 #อิฐมอญนนทบุรี #อิฐมอญบางใหญ่ #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญบางเขน #อิฐมอญลาดกระบัง #อิฐมอญฉะเชิงเทรา #อิฐมอญบางน้ำเปรียว #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญศรีนครินทร์ #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญบาง #อิฐมอญบ้านโพธิ์

#อิฐมอญสุขุมวิท #อิฐมอญคลองเตย #อิฐมอญสามเสน #อิฐมอญสายไหม #อิฐมอญบางเขน #อิฐมอญคลองสาวา #อิฐแดงบางบ่อ #อิฐมอญบางบ่อ #อิฐแดงบางพลี #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญพระประแดง #อิฐแดงพระประแดง #อิฐมอญพระสมุทรเจดีย์ #อิฐแดงพระสมุทรเจดีย์ #อิฐมอฐบางเสาธง #อิฐแดงบางเสาธง #อิฐมอญเมืองสมุทรปราการ #อิฐแดงเมืองสมุทรปราการ #อำเภอเมืองลพบุรี #อำเภอเมืองพัฒนานิคม #อำเภอโคกสำโรง #อำเภอโชคสำโรง #อำเภอชัยบาดาล #อิฐแดงอำเภอท่าวุ้ง #อิฐมอญอำเภอท่าหมี่ #อิฐมอญอำเภอท่าหลวง #อิฐมอญอำเภอสระโบสถ์

อำเภอโคกเจริญ #อิฐแดงอำเภอลำสานธิ #อิฐมอญอำเภอหนองม่วง #อำเภอเมืองสุพรรณบุรี #อิฐมอญอำเภอบางปลาม้า #อิฐมอญอำเภอศรีประจันต์ #อิฐมอญอำเภอดอนเจดีย์ #อิฐมอญอำเภอเดิมบางนางบวช

#อิฐมอญอำเภออู่ทอง #อิฐมอญอำเภอสามชุก #อิฐมอญอำเภอหนองหญ้าไซ #อิฐมอญอำเภอสองพี่น้อง #อิฐมอญอำเภอด่านช้าง

#อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ #อิฐมอญอำเภอสามโก้

#อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ #อิฐมอญอำเภอสามโก้ #อิฐมอญอำเภอเมืองระยอง

#อิฐมอญอำเภอบ้านฉาง #อิฐมอญอำเภอแกลง #อิฐมอญอำเภอวังจันทร์ #อิฐมอญอำเภอบ้านค่าย #อิฐมอญอำเภอปลวกแดง #อิฐมอญอำเภอเขาชะเมา

#อิฐมอญอำเภอนิคมพัฒนา


.................................................


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)

จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม

สงวนลิขสิทธิ์บทความ ห้ามนำไปเผยแพร่

ก่อนได้รับอนุญาตจาก ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์

และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

..............................................

10/1/65

brick price (ราคาอิฐมอญ อิฐแดง 2565)

 ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง 2565

            ก่อนอื่น ขอสวัสดีปีใหม่ ทุกท่าน  ปี 2565 นี้ขอให้ลูกค้า ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญทำ  ทำการอันใดขอให้ประสบความสำเร็จกันทุกท่าน นะครับ  ต้นปี 2565 นี้สถานการณ์โควิดกลับมาเริ่มที่จะรุนแรงอีกครั้งสำหรับโควิด โอเมครอน ปีนี้หลายหลายท่านคงได้รับข่าวสารเกี่ยวกับราคาสินค้า   ค่าวัตถุดิบต่างๆ  ราคาน้ำมัน  ซึ่งต่างก็ปรับราคาขึ้นกันอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้วัสดุก่อสร้าง ได้หลายตัวก็ปรับราคาขึ้นตามต้นทุนของวัสดุเช่นกัน   อิฐมอญหรืออิฐแดง ของเรานั้นจำเป็นที่จะขยับตามต้นทุนในเรื่องของค่าน้ำมันที่ต้องใช้ในการขนส่ง   ต้องขอกราบขออภัย ลูกค้าทุกๆท่านซึ่งราคาดังกล่าวถ้าเราไม่ขยับขึ้นโรงงานของเราก็จะไม่ สามารถผลิตอิฐแดง   อิฐมอญ ที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการใช้งานของท่านท่านได้

ราคาอิฐมอญ อิฐแดงปี 2565 นี้การปรับราคาขึ้นจากปี 2564 ประมาณ 2-5 % บทความนี้จะกล่าวถึงราคาของอิฐมอญ อิฐแดง ตัวหลักๆเพราะอิฐมอญ หรืออิฐแดงที่นำมาใช้ในการก่อสร้างมีเยอะมากมายหลายขนาดหลายชนิดหลายแบบ

  ในบทความนี้จะกล่าวถึงราคาอิฐมอญตัวหลักๆที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างทั่วๆไป   เรามาดู ราคาอิฐมอญ 2 รูเล็ก  

ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง  2 รูเล็ก

ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง 2565
ราคาอิฐมอญ อิฐแดง 2565


    อิฐมอญหรืออิฐแดง สองรูเล็กเป็นอิฐมอญ อิฐแดงที่ทำด้วยเครื่อง  เครื่องในการผลิตอิฐมอญสองรูเล็กจะมีแกนสองแกนซึ่งอิฐมอญ อิฐแดงตัวนี้ จะมีลักษณะเป็นรูสองรู  จะมีขนาด 3 × 6 × 14 เซนติเมตร  อิฐมอญ อิฐแดงตัวนี้  ใช้ก่อผนังหนึ่งตารางเมตรใช้อิฐประมาณ 140 ก้อน  ก้อนประมาณ 0.31 กิโลกรัม   ในการขนส่งถ้าสงด้วยรถหกล้อจากบรรทุก 25,000 ถึง 30,000 ก้อนต่อเที่ยว   ราคาอิฐมอญก่อผนังตัวนี้ เมื่อปีที่ผ่านมา  ราคาที่จัดส่งในกรุงเทพและปริมณฑลอยู่ที่ 75 สตางค์ต่อก้อน   แต่ตอนนี้ราคาอิฐมอญอิฐแดง สองรูเล็กอยู่ที่ 90 สตางค์ต่อก่อน ราคาอิฐมอญ อิฐแดง ดังกล่าว  หาที่จัดส่งในกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งจำนวนอยู่ที่ 25,000 ถึง 30,000 ก้อน ต่อเที่ยวถ้าไม่ใช่พื้นที่ดังกล่าวและจำนวนไม่ได้เท่านี้ ก็ขอให้ลูกค้าเช็คเป็นกรณีๆไป  

   ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง ตันมือ

                อิฐมอญ อิฐแดง ตัวต่อมา เป็นอิฐแดงตันมือ ซึ่งชื่อก็บอกว่าเป็นอิฐแดงตันมือ  หมายความว่าอิฐแดงไม่มีรูเป็นตัวซึ่งอิฐมอญ ตัวนี้ใช้มือในการผลิตไม่ได้ใช้เครื่องจักรในการปั้นขึ้นรูป 


ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง 2565
ราคาอิฐมอญ อิฐแดง 2565


ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง 2565
ราคาอิฐมอญ อิฐแดง 2565


อิฐแดงตันมือ มีขนาดทั่วไปคือ 3 × 6 × 14 เซนติเมตร  ใช้ก่อผนังหนึ่งตารางเมตรอยู่ที่ 140 ก้อนต่อตารางเมตร  มีน้ำหนักโดยเฉลี่ย 0.40กิโลกรัม/ก้อน การจัดส่งอิฐมอญตันมือ ส่งโดยรถหกล้อสามารถจัดส่งได้ 18,000-20,000 ก้อน   ราคากรุงเทพและปริมณฑลเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ 85 - 90 สตางค์  แต่ราคาอิฐมอญตันมืออิฐแดงตันมือปี 2565 นี้อยู่ที่ 1.05-1.10 บาท/ก้อน     แต่ถ้าหากอิฐมอญตันมือดังกล่าวไม่ได้ส่งในกรุงเทพและปริมณฑลและจำนวนไม่ได้อยู่ในอัตราดังกล่าวลูกค้าสามารถตรวจสอบเป็นกรณีกรณีไป  


ราคาอิฐมอญ  ราคาอิฐแดง 2 รูใหญ่

ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง 2565
ราคาอิฐมอญ อิฐแดง 2565

      อิฐมอญดังกล่าวจะมีขนาด 6 × 5 × 15 เซนติเมตร อิฐมอญ สองรูใหญ่ใช้ก่อผนังหนึ่งตารางเมตรใช้ 95 ก้อน  ของอิฐมอญสองรูใหญ่น้ำหนัก 0.55 กิโลกรัมต่อก้อน   จัดส่งอิฐมอญ 2 รูใหญ่จัดส่งด้วยรถหกล้อบรรทุกจำนวน 18,000 - 20,000 ก้อนต่อเที่ยว  ราคาของอิฐมอญสองรูใหญ่หรือ อิฐแดงสองรูใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลราคาจะอยู่ที่ 1.05 - 1.10 บาทต่อก้อน  หากอิฐมอญ สองรูใหญ่ดังกล่าวไม่ได้ส่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือจำนวนต่อก้อนไม่ใช่จำนวนดังกล่าว ลูกค้าสามารถเช็คราคาได้เพิ่มเติมจากเพื่อนพนักงานขาย


ราคาอิฐมอญ  ราคาอิฐแดง 4 รูใหญ่


ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง 2565
ราคาอิฐมอญ อิฐแดง 2565

        ราคาอิฐมอญ ตัวต่อไปเป็นราคาอิฐมอญ 4 รูใหญ่ อิฐมอญ 4 ใหญ่จะมีขนาดเท่ากับอิฐมอญสองรูใหญ่ซึ่งจะแตกต่างกันที่จำนวนรู  ส่วนคุณสมบัติอื่นๆก็คล้ายๆกัน ดังกล่าวจะมีขนาด 6 × 5 × 15 เซนติเมตร  อิฐมอญ 4 รูใหญ่นี้ใช้ก่อผนังหนึ่งตารางเมตรใช้อิฐมอญ 4 รูใหญ่ประมาณ95 ก้อน /ตรม.  น้ำหนักของอิฐมอญ4 รู ใหญ่อยู่ที่ 0.55 กิโลกรั/ก้อน  การจัดส่งอิฐมอญ 4 รูใหญ่นี้จัดส่งด้วยรถหกล้อจำนวนที่สามารถจัดส่งได้ในกรุงเทพและปริมณฑลอยู่ที่ 18,000 - 20,000 ก้อนต่อเที่ยว  ราคาของอิฐมอญหรืออิฐแดง 4 รูใหญ่ จะอยู่ที่ราคา 1.05 ถึง 1.10 บาท/ก้อน ถ้าพื้นที่ในการจัดส่งไม่ได้อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลหรือจำนวนไม่ใช่จำนวนที่แจ้งไว้ในข้างต้นลูกค้าสามารถเช็คราคากับพนักงานขายได้อีกครั้ง   


ในเบื้องต้นบทความนี้จะขอกล่าวถึงราคาของอิฐมอญแดงไว้เพียงแค่นี้ก่อนคราวหน้ายังจะมาพูดถึงราคาของอิฐมอญอิฐแดงประเภทต่างๆและขนาดต่างๆอีกมากมาย

    วันนี้ขอขอบคุณ ลูกค้าในกรุงเทพและปริมณฑล ที่ใช้บริการอิฐมอญของเราสินค้าจัดส่งเรียบร้อยแล้วขอบพระคุณอย่างสูง  โครงการนี้ลูกค้าใช้อิฐมอญ ตันมือ  ขนาด 3*6*14 ราคาอิฐมอญตันมือดังกล่าวลูกค้าใช้จำนวนที่เยอะหลาย หมื่นก้อน สามารถ ขอราคา โครงการได้จากพนักงานขาย ซึ่งจะเป็นราคาที่ถูกกว่าที่แจ้งในเบื้องต้น

ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง 2565
ราคาอิฐมอญ อิฐแดง 2565ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง 2565
ราคาอิฐมอญ อิฐแดง 2565


ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559,081-549-5666,081-493-5569,081-4935452,081-466-5665

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเมืองปทุมธานี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก

#อิฐแดงอำเภอเมืองสระบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอแก่งคอย #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแค #อิฐมอญอิฐแดง#อำเภอวิหารแดง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแซง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอบ้านหมอ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอดอนพุด #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองโดน #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอพุทธบาท #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเสาไห้ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอมวกเหล็ก #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอวังม่วง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

#อ.บ้านนา #อ.เมืองนครนายก #อำเภอองครักษ์ #อำเภอปากพลี

#อำเภอเมืองชลบุรี #อำเภอบ้านบึง #อำเภอหนองใหญ่ #อำเภอบางละมุง #อำเภอพานทอง #อำเภอพนัสนิคม #อำเภอศรีราชา #อำเภอเกาะสีชัง #อำเภอสัตหีบ #อำเภอบ่อทอง #อำเภอเกาะจันทร์ #อิฐมอญฉะเชิงเรา #อิฐแดงฉะเชิงเทรา #จัดส่งอิฐมอญลาดกระบัง #ราคาอิฐมอญนครปฐม #อิฐแดงสมุทรสาคร

จัดส่ง #อิฐมอญมีนบุรี #อิฐมอญหนองจอก #อิฐมอญคลองสามวา #อิฐมอญรามอินทรา #อิฐมอญลำลูกกา #อิฐมอญปทุมธานี #อิฐมอญรังสิต #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญ #อิฐมอญวังน้อย #อิฐมอญอยุธยา #อิฐมอญบางประอิน #อิฐมอญกรุงเทพ #อิฐมอญสมุทรปราการ #อิฐมอญสมุทรสาคร #อิฐมอญพระราม2 #อิฐมอญเสรีไทย #อิฐมอญพระราม3 #อิฐมอญพระราม 4 #อิฐมอญพระราม 5 #อิฐมอญนนทบุรี #อิฐมอญบางใหญ่ #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญบางเขน #อิฐมอญลาดกระบัง #อิฐมอญฉะเชิงเทรา #อิฐมอญบางน้ำเปรียว #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญศรีนครินทร์ #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญบาง #อิฐมอญบ้านโพธิ์

#อิฐมอญสุขุมวิท #อิฐมอญคลองเตย #อิฐมอญสามเสน #อิฐมอญสายไหม #อิฐมอญบางเขน #อิฐมอญคลองสาวา #อิฐแดงบางบ่อ #อิฐมอญบางบ่อ #อิฐแดงบางพลี #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญพระประแดง #อิฐแดงพระประแดง #อิฐมอญพระสมุทรเจดีย์ #อิฐแดงพระสมุทรเจดีย์ #อิฐมอฐบางเสาธง #อิฐแดงบางเสาธง #อิฐมอญเมืองสมุทรปราการ #อิฐแดงเมืองสมุทรปราการ #อำเภอเมืองลพบุรี #อำเภอเมืองพัฒนานิคม #อำเภอโคกสำโรง #อำเภอโชคสำโรง #อำเภอชัยบาดาล #อิฐแดงอำเภอท่าวุ้ง #อิฐมอญอำเภอท่าหมี่ #อิฐมอญอำเภอท่าหลวง #อิฐมอญอำเภอสระโบสถ์

อำเภอโคกเจริญ #อิฐแดงอำเภอลำสานธิ #อิฐมอญอำเภอหนองม่วง #อำเภอเมืองสุพรรณบุรี #อิฐมอญอำเภอบางปลาม้า #อิฐมอญอำเภอศรีประจันต์ #อิฐมอญอำเภอดอนเจดีย์ #อิฐมอญอำเภอเดิมบางนางบวช

#อิฐมอญอำเภออู่ทอง #อิฐมอญอำเภอสามชุก #อิฐมอญอำเภอหนองหญ้าไซ #อิฐมอญอำเภอสองพี่น้อง #อิฐมอญอำเภอด่านช้าง

#อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ #อิฐมอญอำเภอสามโก้

#อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ #อิฐมอญอำเภอสามโก้ #อิฐมอญอำเภอเมืองระยอง

#อิฐมอญอำเภอบ้านฉาง #อิฐมอญอำเภอแกลง #อิฐมอญอำเภอวังจันทร์ #อิฐมอญอำเภอบ้านค่าย #อิฐมอญอำเภอปลวกแดง #อิฐมอญอำเภอเขาชะเมา

#อิฐมอญอำเภอนิคมพัฒนา


.................................................


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)

จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม

สงวนลิขสิทธิ์บทความ ห้ามนำไปเผยแพร่

ก่อนได้รับอนุญาตจาก ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์

และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

.................................................

brick-factory-red-brick babangkok (โรงงานอิฐแดง อิฐมอญกรุงเทพ)

  โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงในกรุงเทพฯ มีไหม ?? โรงงานอิฐมอญ อิฐแดงกรุงเทพ เคยสงสัยไหม ว่าไซด์งานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเขา สั่งซื้ออิฐมอ...