20/9/65

Red brick chanthaburi (อิฐมอญ อิฐแดงจันทบุรี )

อิฐมอญ อิฐแดงจันทบุรี 

บทความนี้จะกล่าวถึง :  อิฐมอญ อิฐแดงจันทบุรี ในหลายๆแง่มุม  
ก่อนที่เราจะพาเพื่อนๆไปศึกษาและสำรวจเกี่ยวกับการใช้ อิฐมอญหรืออิฐแดงจังหวัดจันทบุรี  ขออนุญาตพาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับ จังหวัดจันทบุรี  ให้มากขึ้นทั้งเรื่องของประชากรและภูมิศาสตร์ภูมิประเทศของ จังหวัดจันทบุรี  กันก่อน 


    จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งเป็นจังหวัดชายทะเลที่มีเขาสูงสุดในภาคตะวันออกคือเขาสอยดาว มีความสูง 1,675 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีเนื้อที่ 6,388 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศประกอบไปด้วยป่าไม้ ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ำ และที่ราบชายฝั่งทะเล ในส่วนของพื้นที่ป่าไม้มีประมาณ 3 ใน 10 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด   เป็นจังหวัดที่มียอดเขาสูงสุดในภาคตะวันออก คือ เขาสอยดาว มีความสูง 1,675 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทราและสระแก้วทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดตราดและประเทศกัมพูชา ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดระยองและชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 238 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดจันทบุรีอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด  โดยอาชีพที่ประชากรในจังหวัดนิยมประกอบอาชีพมากที่สุดคือเกษตรกรรมและประมง  และศาสนาที่มีการนับถือมากที่สุดในจังหวัดคือศาสนาพุทธ

  


ภูมิประเทศจังหวัดจันทบุรี


จังหวัดจันทบุรีมีลักษณะภูมิประเทศอยู่ 3 ลักษณะ คือ ภูเขาและเนินสูง ที่ราบสูงและที่ราบเชิงเขา และที่ราบลุ่มแม่น้ำและชายฝั่งทะเล โดยในบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศเหนือและทิศตะวันออกของจังหวัดจะเป็นเขตภูเขาสูง เช่น ทิวเขาบรรทัด ทิวเขาจันทบุรี เป็นต้น บริเวณนี้เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลำธารหลายสาย รวมถึงเป็นแนวที่กั้นเขตแดนระหว่างจังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว   ในส่วนของที่ราบสูงและที่ราบเชิงเขานั้นจะตั้งอยู่ในเขตอำเภอสอยดาว อำเภอโป่งน้ำร้อน พื้นที่ตอนกลางของอำเภอขลุง รวมไปถึงทางตะวันออกของอำเภอมะขาม อำเภอแก่งหางแมว อำเภอเขาคิชฌกูฏ และทางตอนเหนือของอำเภอท่าใหม่   โดยบริเวณนี้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นที่ราบลูกคลื่น  ในส่วนพื้นที่สุดท้ายของจังหวัดมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำและชายฝั่งทะเล โดยพื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ำไหลผ่าน เช่น ที่ราบลุ่มแม่น้ำคลองโตนด ที่ราบลุ่มแม่น้ำพังราด ที่ราบลุ่มแม่น้ำจันทบุรีและที่ราบลุ่มแม่น้ำเวฬุ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่แล้วพื้นที่เหล่านี้จะอยู่ในเขตอำเภอนายายอาม เมืองจันทบุรีและขลุง รวมถึงพื้นที่บางส่วนของอำเภอแก่งหางแมว เขาคิชฌกูฏและอำเภอท่าใหม่  สำหรับพื้นที่ชายฝั่งทะเลมักมีลักษณะเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลแคบ ๆ มีการทับถมของตะกอนทราย ที่ราบชายฝั่งทะเลบางแห่งอยู่ใกล้ปากแม่น้ำส่งผลให้บริเวณนั้นมีดินโคลนผสมด้วย บริเวณที่พบที่ราบชายฝั่งทะเลได้แก่ พื้นที่ทางตอนใต้ของอำเภอนายายอาม อำเภอท่าใหม่ อำเภอแหลมสิงห์ และอำเภอขลุง  ลักษณะอากาศทั่วไปของจังหวัดจันทบุรี 


สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปจังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ในเขตมรสุมเขตร้อน   โดยได้รับฝนจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  มีฝนตกชุกติดต่อกันประมาณ 6 เดือนต่อปี โดยเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่มีปริมาณน้ำฝนสูงที่สุด ซึ่งอาจมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง 500 มิลลิเมตรต่อเดือน  จังหวัดจันทบุรีมี 3 ฤดูกาลคือฤดูฝน (มิถุนายน–ตุลาคม) ฤดูหนาว (พฤศจิกายน–กุมภาพันธ์) และฤดูร้อน (มีนาคม–พฤษภาคม)  โดยที่ฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นช้ากว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศ   
จังหวัดจันทบุรีมีอุณหภูมิเฉลี่ย 23–31 องศาเซลเซียสในแต่ละปี โดยที่อุณหภูมิในแต่ละฤดูของจังหวัดจะไม่มีความแตกต่างกันมากนัก อันเนื่องมาจากการตั้งอยู่ใกล้กับทะเล สำหรับอุณหภูมิในแต่ละฤดูนั้น ฤดูฝนมีอุณหภูมิระหว่าง 24–30 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 22–31 องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูร้อนมีอุณหภูมิระหว่าง 23–33 องศาเซลเซียส การขนส่งในจังหวัดจันทบุรี 


การเดินทางสู่จังหวัดจันทบุรี มีเส้นทางดังนี้

เส้นทางสายกรุงเทพฯ–ชลบุรี–พัทยา–บ้านฉาง–ระยอง–จันทบุรี โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร

เส้นทางสายกรุงเทพฯ–ชลบุรี–ศรีราชา–บ้านฉาง–ระยอง–จันทบุรี โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 (ถนนเมืองพัทยา-ระยอง) ระยะทางประมาณ 289 กิโลเมตร

เส้นทางสายกรุงเทพฯ–ชลบุรี–แกลง–จันทบุรี โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 (ถนนชลบุรี-แกลง) ระยะทางประมาณ 249 กิโลเมตร

เส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านปราจีนบุรี ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) เข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 (ถนนจันทบุรี-สระแก้ว) ผ่านอำเภอสอยดาว อำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอมะขาม เข้าสู่จังหวัดจันทบุรี

เส้นทางจันทบุรี–ตราด ระยะทาง 69.94 กิโลเมตร

เส้นทางจันทบุรี–ระยอง ระยะทาง 111.67 กิโลเมตร

เส้นทางจันทบุรี–สระแก้ว ระยะทาง 156.4 กิโลเมตร

เส้นทางจันทบุรี–ชลบุรี ระยะทาง 167.03 กิโลเมตร

เส้นทางจันทบุรี–ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 191.09 กิโลเมตร

เส้นทางจันทบุรี–สระบุรี ระยะทาง 327.77 กิโลเมตร

เส้นทางจันทบุรี–นครราชสีมา ระยะทาง 338.05 กิโลเมตร

เส้นทางจันทบุรี–บุรีรัมย์ ระยะทาง 344.32 กิโลเมตร

เส้นทางจันทบุรี–แม่สอด ระยะทาง 697.83 กิโลเมตร

อิฐมอญ อิฐแดงจันทบุรี
อิฐมอญ อิฐแดงจันทบุรี อุตสาหกรรมการก่อสร้างในจังหวัดจันทบุรี 


จังหวัดจันทบุรี จากที่กล่าวมาข้างต้น อุตสาหกรรมส่วนใหญ่นั้น คืออุตสาหกรรมการเกษตร ผลิตภัณฑ์มวลรวม ถึงร้อยละ 55 % ซึ่งอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ในจังหวัดจันทบุรีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมแค่ ร้อยละ 4% เองถึงว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ การก่อสร้างที่เกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรี เกิดขึ้นในชุมชนเมือง ที่การอยู่อาศัยกระจุกตัวอยู่ใน อำเภอเมืองจันทบุรี  อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ในจังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากโครงการของภาครัฐบาล  ถนนหนทาง และการคมนาคม    อุตสาหกรรมก่อสร้างของเอกชน นั้นก็อาจมีประปราย ในพื้นที่ อำเภอเมืองจันทบุรี ในส่วนของตัวอาคาร ที่อยู่อาศัย และโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บ้านที่อยู่อาศัยต่างๆ ที่เริ่มจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา  จึงทำให้จังหวัดจันทบุรี ต้องการวัสดุก่อสร้างที่มาใช้งานในตัวจังหวัดจันทบุรี อิฐก่อผนังก็เป็นอีกวัสดุหนึ่งที่มีความต้องการใช้งานมากที่สุดอีกตัวหนึ่ง 
ความต้องการอิฐมอญ อิฐแดงจังหวัดจันทบุรี 


ความต้องการใช้งานอิฐมอญ อิฐแดงจังหวัดจันทบุรี มี 2  เหตุผลใหญ่ดังนี้ 

1. การเริ่มฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการก่อสร้างในจังหวัดจันทบุรี   

     เหตุผลนี้ทำให้ความต้องการใช้งานอิฐมอญ หรืออิฐแดงอย่างเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  จากอุตสาหกรรมการก่อสร้างเริ่มจะฟื้นตัวหลัง โควิด 19  นั้น  ทำให้อิฐมอญ อิฐแดง ก็เริ่มที่จะนิยมใช้กันในจังหวัดจันทบุรี  มากขึ้น     ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีการก่อสร้างและพัฒนาไปไกล แต่ความต้องการอิฐมอญ อิฐแดงจังหวัดจันทบุรี   มีมากเพราะผู้บริโภคยังหลงไหลในความเป็น ดินดิบๆ เป็นธรรมชาติที่ยังไม่ได้โดยปรุงแต่ง หรือยังหลงไหลในความเป็นธรรมชาติแบบเปลือยๆดิบๆ เป็นโชว์อิฐมอญ หรือโชว์อิฐแดง แบบไม่ต้องฉาบปูนสไตล์ ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของป่าเขาลำเนาไพร และธรรมชาติของท้องทุ่งนา

2.การขาดแคลนอิฐมวลเบาในปัจจุบัน   

ซึ่งในปัจจุบัน มีปัญหาในวางการอิฐมวลเบาซึ่งมีการผลิตอิฐมวลเบา ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของผู้บริโภค มีความต้องการใช้งาน มากเกินไปจนทำให้ขาดแคลนอิฐมวลเบาอย่างหนัก  ผู้บริโภคในจังหวัดจันทบุรี  จึงหันมาใช้อิฐมอญ หรืออิฐแดงกันมากขึ้นจากแต่ก่อน เพราะสามารถหาซื้อได้ง่ายจากจังหวัดใกล้เคียง และผู้ใช้ยังเคยชินกับการก่อสร้างแบบเก่าๆอยู่ๆ  และผู้ออกแบบอาคารต่างๆก็นิยมหันมาออกแบบผนังเป็นอิฐมอญหรืออิฐแดง มากขึ้นเพื่อทดแทนอิฐมวลเบาที่ขาดแคลนลงเรื่อยๆด้วยเหตุผลต่างๆ  
การตลาดของอุตสาหกรรมอิฐมอญ อิฐแดงในจังหวัดจันทบุรี  

จากการเข้าไปสำรวจของทีมงานอิฐมอญราคาถูก ที่ได้เข้าไปทำการตลาดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 
นั้นได้พบว่าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี    ยังไม่มีโรงงานผลิตอิฐมอญ อิฐแดง ในพื้นที่เลย   ผู้บริโภคซื้ออิฐมอญอิฐแดงจาก จังหวัดใกล้เคียง เช่นอิฐมอญอยุธยา   อิฐมอญพานทอง   หรืออิฐมอญโคราช จากปัญหาของการผลิตอิฐมอญ อิฐแดงในจังหวัดจันทบุรี   นั้น ไม่สามารถทำได้ดีเพราะไม่มีดินธรรมชาติที่เหมาะสมในการปั้นหรือขึ้นรูปเป็นอิฐมอญ ที่มีความแข็งแรง และเป็นอิฐที่ดีมีคุณภาพได้ จึงเป็นสาเหตุที่ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี   ไม่มีโรงงานผลิตอิฐมอญ หรืออิฐแดงจันทบุรี เลย 

ขนาดของอิฐมอญ อิฐแดงที่นิยมใช้งานในจังหวัดจันทบุรี 


ในที่นี้ขอยกตัวอย่างอิฐมอญที่นิยมใช้มากที่สุดมา หนึ่งตัวคือ อิฐมอญตันมือ ขนาด 3 * 6 * 14 ซม เป็นอิฐมอญที่นิยมใช้ในการนำมาใช้ก่อผนัง ของอาคารบ้านเรือนต่างๆ สามารถใช้ อิฐมอญตันมือในการก่อเป็นผนังโชว์เปลือยโดยที่ไม่ต้องฉาบปูน โชว์ความดิบของอิฐมอญตันมือ
ซึ่งมีเสน่ห์ของความเปลือยดิบๆ ของงานผนัง หรือนำมาฉาบปูนก็จะได้งานผนังฉาบปูนอิฐมอญตันมือที่แข็งแรง
ทนทานทนแดดทนฝนได้เป็นอย่างดี ใช้งานอิฐมอญตันมือ หนึ่งตารางเมตรใช้อิฐมอญประมาณ 120 ก้อนต่อหนึ่งตารางเมตรโดยฉาบหนา 1.5 เซนติเมตร การก่ออิฐ มอญ สามารถก่อแบบก่ออิฐมอญแบบครึ่งแผ่นหรือจะพอแบบก่ออิฐมอญแบบเต็มแผ่นก็ได้ เมื่อก่อเสร็จแล้ว
ควรที่จะทิ้งไว้ให้ปูนก่อเซตตัวแล้วถึงจะฉาบได้ การฉาบสามารถใช้ปูนฉาบสำเร็จรูปก็ได้หรือจะ
ใช้ปูนฉาบแบบปูนซีเมนต์ผสมผสมทรายละเอียดฉาบก็ได้ได้ทั้งสองชนิดปูนฉาบการจัดส่งอิฐมวลเบาไปในจังหวัดจันทบุรี    

การจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดงเข้าไปส่งให้ลุกค้า ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 
        การจัดส่งอิฐแดง อิฐมอญเข้าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  นั้น การบรรทุกสินค้า โรงงานของเรามี ทั้งรถ 10 ล้อ รถ6 ล้อ
และรถกระบะ ในการจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดง เข้าไปในจังหวัดจันทบุรี  แล้วแต่ว่าขนาดของอิฐมอญ อิฐแดง ว่าเป็นอิฐประเภทไหน  
เช่นอิฐมอญ ตันมือ จะบรรทุกเต็มคันจำนวน 20,000 ก้อน  ถ้าเป็นอิฐมอญ 2 รูเล็ก  บรรทุกได้ 30,000 ก้อน/เที่ยว  
หรือถ้าเป็นอิฐมอญ โบราณ จะบรรทุก ได้ 5,000 ก้อน/เที่ยว  หรือถ้าใช้งานจำนวนไม่เต็มเที่ยว ก็ต้องดูกันเป็น จำนวน
ครั้งต่อครั้งไป  ทีมงานยังมีรถเล็กไว้คอยบริการลูกค้า ที่ใช้จำนวนน้อยๆกันด้วย 

ราคาอิฐมอญหรืออิฐแดงในจังหวัดจันทบุรี  


อิฐมอญหรืออิฐแดงที่จัดส่งในจังหวัดจันทบุรี 

ก็ขึ้นอยู่กับว่าใช้โรงงานมาจากทางโคราช หรือสั่งมาจากทางฝั่งของอยุธยา  หรือจากโรงงานอิฐมอญพานทอง   ราคาของอิฐมอญหรืออิฐแดงที่ไปในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี   อิฐมอญอิฐ แดง2 รูเล็กขนาด 3 × 6 × 14 เซนติเมตร  ราคา 1.20  บ/ก้อน    จัดส่ง 30,000 ก้อน/เที่ยว อิฐมอญ อิฐแดง  2 รูใหญ่ ขนาด 5x6x15 ซม. ราคา 1.40 บ/ก้อน จัดส่ง20,000 ก้อนต่อเที่ยว   ซึ่งราคา ที่แจ้งเป็นราคา จัดส่งอิฐแดงอิฐมอญ เต็มเที่ยว เท่านั้น ถ้าจำนวนไม่ใช้จำนวนนี้ ต้องตรวจสอบกับพนักงานขายอึกครั้ง 

พื้นที่ที่สามารถจัดส่งอิฐแดงในจังหวัดจันทบุรี    

ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  ราเราสามารถจัดส่งอิฐมอญอิฐแดงเข้าไปได้ทุกอำเภอ  ในจังหวัดจันทบุรี   ไม่ว่าจะเป็น
 อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอมะขาม   อำเภอสอยดาว   อำเภอแหลมสิงห์  อำเภอโป่งน้ำร้อน  อำเภอนายายอาม  อำเภอท่าใหม่  อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอขลุง อำเภอแก่งหางแมว   ได้ทุกอำเภอ ที่กล่าวมา ข้างต้น  

 

อิฐมอญ อิฐแดงจันทบุรี
อิฐมอญ อิฐแดงจันทบุรี 


ยกตัวอย่างโครงการที่ใช้อิฐมอญอิฐแดงในจังหวัดจันทบุรี     

 โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยสามชั้นของคุณ ทีริชนันท์   อิฐมอญส่งเขาใหญ่    ใช้เป็นอิฐมอญ ตันมือขนาด 3× 6 × 14 ทั้งโครงการ  เป็นจำนวน 20,000ก้อน  บรรทุกโดย รถหกล้อ 
ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559,081-549-5666,  081-493-5569,  081-4935452,  081-466-5665


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"
#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี
#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว
#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก
#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเมืองปทุมธานี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก
#อิฐแดงอำเภอเมืองสระบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอแก่งคอย #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแค #อิฐมอญอิฐแดง#อำเภอวิหารแดง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแซง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอบ้านหมอ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอดอนพุด #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองโดน #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอพุทธบาท #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเสาไห้ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอมวกเหล็ก #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอวังม่วง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
#อ.บ้านนา #อ.เมืองนครนายก #อำเภอองครักษ์ #อำเภอปากพลี
#อำเภอเมืองชลบุรี #อำเภอบ้านบึง #อำเภอหนองใหญ่ #อำเภอบางละมุง #อำเภอพานทอง #อำเภอพนัสนิคม #อำเภอศรีราชา #อำเภอเกาะสีชัง #อำเภอสัตหีบ #อำเภอบ่อทอง #อำเภอเกาะจันทร์ #อิฐมอญฉะเชิงเรา #อิฐแดงฉะเชิงเทรา #จัดส่งอิฐมอญลาดกระบัง #ราคาอิฐมอญนครปฐม #อิฐแดงสมุทรสาคร
จัดส่ง #อิฐมอญมีนบุรี #อิฐมอญหนองจอก #อิฐมอญคลองสามวา #อิฐมอญรามอินทรา #อิฐมอญลำลูกกา #อิฐมอญปทุมธานี #อิฐมอญรังสิต #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญ #อิฐมอญวังน้อย #อิฐมอญอยุธยา #อิฐมอญบางประอิน #อิฐมอญกรุงเทพ #อิฐมอญสมุทรปราการ #อิฐมอญสมุทรสาคร #อิฐมอญพระราม2 #อิฐมอญเสรีไทย #อิฐมอญพระราม3 #อิฐมอญพระราม 4 #อิฐมอญพระราม 5 #อิฐมอญนนทบุรี #อิฐมอญบางใหญ่ #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญบางเขน #อิฐมอญลาดกระบัง #อิฐมอญฉะเชิงเทรา #อิฐมอญบางน้ำเปรียว #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญศรีนครินทร์ #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญบาง #อิฐมอญบ้านโพธิ์
#อิฐมอญสุขุมวิท #อิฐมอญคลองเตย #อิฐมอญสามเสน #อิฐมอญสายไหม #อิฐมอญบางเขน #อิฐมอญคลองสาวา #อิฐแดงบางบ่อ #อิฐมอญบางบ่อ #อิฐแดงบางพลี #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญพระประแดง #อิฐแดงพระประแดง #อิฐมอญพระสมุทรเจดีย์ #อิฐแดงพระสมุทรเจดีย์ #อิฐมอฐบางเสาธง #อิฐแดงบางเสาธง #อิฐมอญเมืองสมุทรปราการ #อิฐแดงเมืองสมุทรปราการ #อำเภอเมืองลพบุรี #อำเภอเมืองพัฒนานิคม #อำเภอโคกสำโรง #อำเภอโชคสำโรง #อำเภอชัยบาดาล #อิฐแดงอำเภอท่าวุ้ง #อิฐมอญอำเภอท่าหมี่ #อิฐมอญอำเภอท่าหลวง #อิฐมอญอำเภอสระโบสถ์
อำเภอโคกเจริญ #อิฐแดงอำเภอลำสานธิ #อิฐมอญอำเภอหนองม่วง #อำเภอเมืองสุพรรณบุรี #อิฐมอญอำเภอบางปลาม้า #อิฐมอญอำเภอศรีประจันต์ #อิฐมอญอำเภอดอนเจดีย์ #อิฐมอญอำเภอเดิมบางนางบวช
#อิฐมอญอำเภออู่ทอง #อิฐมอญอำเภอสามชุก #อิฐมอญอำเภอหนองหญ้าไซ #อิฐมอญอำเภอสองพี่น้อง #อิฐมอญอำเภอด่านช้าง
#อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง
#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ #อิฐมอญอำเภอสามโก้
#อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง
#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ #อิฐมอญอำเภอสามโก้ #อิฐมอญอำเภอเมืองระยอง
#อิฐมอญอำเภอบ้านฉาง #อิฐมอญอำเภอแกลง #อิฐมอญอำเภอวังจันทร์ #อิฐมอญอำเภอบ้านค่าย #อิฐมอญอำเภอปลวกแดง #อิฐมอญอำเภอเขาชะเมา #อิฐมอญอำเภอนิคมพัฒนา  #อิฐมอญอำเภอเมืองชัยนาท
#อิฐมอญอำเภอมโนรมย์  #อิฐมอญอำเภอวัดสิงห์  #อิฐมอญอำเภอสรรพยา  #อิฐมอญอำเภอสรรคบุรี  #อิฐมอญอำเภอหันคา  #อิฐมอญอำเภอหนองมะโมง  #อิฐมอญอำเภอเนินขาม   #อิฐมอญอำเภอเมืองจันทบุรี  #อิฐมอญอำเภอมะขาม   #อิฐมอญอำเภอสอยดาว   #อิฐมอญอำเภอแหลมสิงห์  #อิฐมอญอำเภอโป่งน้ำร้อน  #อิฐมอญอำเภอนายายอาม  #อิฐมอญอำเภอท่าใหม่  #อิฐมอญอำเภอเขาคิชฌกูฏ  #อิฐมอญอำเภอขลุง #อิฐมอญ   #อิฐมอญอำเภอแก่งหางแมว

.................................................

ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)
จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม
............................

9/9/65

Red brick Pak Chong (อิฐมอญ อิฐแดงปากช่อง )

อิฐมอญ อิฐแดงปากช่อง

บทความนี้จะกล่าวถึง :  อิฐมอญหรืออิฐแดง ใน อำเภอปากช่อง  ในหลายๆแง่มุม  

ก่อนที่เราจะพาเพื่อนๆไปศึกษาและสำรวจเกี่ยวกับการใช้ อิฐมอญอิฐแดงอำเภอปากช่อง ขออนุญาตพาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับอำเภอปากช่อง ให้มากขึ้นทั้งเรื่องของประชากรและภูมิศาสตร์ภูมิประเทศของ อำเภอปากช่อง กันก่อน 

     อำเภอปากช่อง เป็นอำเภอหนึ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นอำเภอแรกสุดของการเดินทางจากถนนมิตรภาพเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ประมาณ 1,825.2 ตารางกิโลเมตร เป็นอำเภอที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่สุดในจังหวัดนครราชสีมา และมีประชากรมากเป็นอันดับสองรองจากอำเภอเมืองนครราชสีมา อยู่ห่างจากเมืองนครราชสีมาประมาณ 85 กิโลเมตร เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสีคิ้ว 

อิฐมอญ อิฐแดงปากช่อง
อิฐมอญ อิฐแดงปากช่อง

จุดเด่นของอำเภอปากช่องก็คือเขาใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของอำเภอปากช่อง เขาใหญ่คือ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ฮิตมาเนิ่นนาน การได้นั่งรถผ่านเส้นทางของอุทยานฯที่คดเคี้ยวระหว่างทางร่มรื่น อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ ฟังเสียงนก เสียงสัตว์ป่าน้อยใหญ่แข่งกันส่งเสียงทักทาย เป็นอีกหนึ่งวิถีการท่องเที่ยวที่แสนจะสุขสำราญใจแค่ได้ขับรถมองวิวข้างทางก็เพลินมากแล้ว  ในขณะเดียวกันเราสามารถแวะท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิว  น้ำตกเหวนรก น้ำตกเหวสุวัต  ทุ่งหญ้าเขียวขจีระหว่างทาง อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น

อิฐมอญ อิฐแดงปากช่อง 1
อิฐมอญ อิฐแดงปากช่อง 1

ที่ตั้งอาณาเขตอำเภอปากช่อง

 อำเภอปากช่องมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอมวกเหล็ก (จังหวัดสระบุรี) และอำเภอสีคิ้ว

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอวังน้ำเขียว

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอประจันตคาม (จังหวัดปราจีนบุรี) อำเภอปากพลี และอำเภอเมืองนครนายก (จังหวัดนครนายก)

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอมวกเหล็ก (จังหวัดสระบุรี)


ภูมิประเทศของอำเภอปากช่อง


ภูมิประเทศปากช่องเป็นแอ่งกระทะ มีดงพญาเย็นและภูเขาล้อมรอบ อากาศร้อนกลางวัน

กลางคืนจะเย็น ส่วนอุณหภูมิตํ่าสุดหน้าหนาวเดือนธันวาคม ประมาณ 11องศาเซลเซียส บนภูเขาในป่า ประมาณ 9องศา อากาศเมืองปากช่องดีอันดับ 7ของโลก สภาพภูมิอากาศของอําเภอปากช่องจัดอยูใน่ พื้นที่ประเภททุ่งหญ้าเขตร้อน (Tropical Savanna) โดยมีลมมรสุมหลักพัดผานคือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยพัดจากทิศตะวันออกหรือ  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจาก ทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือทิศใต้ ทําให้มีอากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกโดยทัวไปสามารถแบ่งงฤดูกาลออก ได้เป็ น 3 ฤดูกาล ดังนี้

ฤดูฝน เริ่มตั้ง แต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ของทุกปีเริ่มมีฝนตกชุก ตั้งแต่ เดือนเมษายน จนถึงเดือนตุลาคม โดยมีปริมาณนํ้าฝนสูงสุดในเดือนตุลาคม ฤดูหนาว สภาพอากาศจะเริ่มเปลี่ยนจาก

อิฐมอญ อิฐแดงปากช่อง 2
อิฐมอญ อิฐแดงปากช่อง 2

อุตสาหกรรมก่อสร้างในอำเภอปากช่อง

อำเภอปากช่อง ในอดีตส่วนใหญ่เป็นพื้นทำการเกษตร แต่ปัจจุบันกลับปรับเปลี่ยนเป็นสถานที่ ท่องเที่ยงตากอากาศ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว ธรรมชาติที่นักเที่ยวต่างให้ความสำคัญ และหันมาเที่ยวเขาใหญ่ ในอำเภอปากช่องเป็นจำนวนมากในแต่ละปี จึงทำให้เกิดการก่อสร้างโรงแรม บ้านพักต่างอากาศ บังกะโล รีสอร์ท และบ้านเรือน อาคารสมัยใหม่ ที่ยังคงอำนวยความสะดวกให้แก่คนเมือง และยังคงให้กลมกลืนกับธรรมชาติของป่าเขา      ในอำเภอปากช่อง ยังมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อย่างต่อเนื่อง ปี 2565 หลังจากสถาณการโควิดคลี่คลายลง มีการคาดการณ์ ว่าอุตสาหกรรมการก่อสร้างในปากช่องจะขยายตัวขึ้นจากเดิมมาก จึงมีความต้องการวัสดุก่อสร้างเป็นจำนวนมาก


อิฐมอญ อิฐแดงปากช่อง 3

ความต้องการอิฐมอญ อิฐแดงอำเภอปากช่อง 

ความต้องการใช้งานอิฐมอญ อิฐแดงอำเภอปากช่อง   มี 2  เหตุผลใหญ่ดังนี้ 

1. การเริ่มฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการก่อสร้างในอำเภอปากช่อง   

     เหตุผลนี้ทำให้ความต้องการใช้งานอิฐมอญ หรืออิฐแดงอย่างเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  จากอุตสาหกรรมการก่อสร้างเริ่มจะฟื้นตัวหลัง โควิด 19  นั้น  ทำให้อิฐมอญ อิฐแดง ก็เริ่มที่จะนิยมใช้กันในอำเภอปากช่อง  มากขึ้น     ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีการก่อสร้างและพัฒนาไปไกล แต่ความต้องการอิฐมอญ อิฐแดงอำเภอปากช่อง   มีมากเพราะผู้บริโภคยังหลงไหลในความเป็น ดินดิบๆ เป็นธรรมชาติที่ยังไม่ได้โดยปรุงแต่ง หรือยังหลงไหลในความเป็นธรรมชาติแบบเปลือยๆดิบๆ เป็นโชว์อิฐมอญ หรือโชว์อิฐแดง แบบไม่ต้องฉาบปูนสไตล์ ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของป่าเขาลำเนาไพร 


2.การขาดแคลนอิฐมวลเบาในปัจจุบัน  

ซึ่งในปัจจุบัน มีปัญหาในวางการอิฐมวลเบาซึ่งมีการผลิตอิฐมวลเบา ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของผู้บริโภค มีความต้องการใช้งาน มากเกินไปจนทำให้ขาดแคลนอิฐมวลเบาอย่างหนัก  ผู้บริโภคในอำเภอปากช่อง   จึงหันมาใช้อิฐมอญ หรืออิฐแดงกันมากขึ้นจากแต่ก่อน เพราะสามารถหาซื้อได้ง่ายจากจังหวัดใกล้เคียง และผู้ใช้ยังเคยชินกับการก่อสร้างแบบเก่าๆอยู่ๆ  และผู้ออกแบบอาคารต่างๆก็นิยมหันมาออกแบบผนังเป็นอิฐมอญหรืออิฐแดง มากขึ้นเพื่อทดแทนอิฐมวลเบาที่ขาดแคลนลงเรื่อยๆด้วยเหตุผลต่างๆ  

อิฐมอญ อิฐแดงปากช่อง 4
อิฐมอญ อิฐแดงปากช่อง 3


การตลาดของอุตสาหกรรมอิฐมอญ อิฐแดงในอำเภอปากช่อง  

จากการเข้าไปสำรวจของทีมงานอิฐมอญราคาถูก ที่ได้เข้าไปทำการตลาดในพื้นที่อำเภอปากช่อง  นั้นได้พบว่าในพื้นที่อำเภอปากช่อง  ยังไม่มีโรงงานผลิตอิฐมอญ อิฐแดง ในพื้นที่เลย   ผู้บริโภคซื้ออิฐมอญอิฐแดงจาก จังหวัดใกล้เคียง เช่นอิฐมอญอยุธยา หรืออิฐมอญโคราช จากปัญหาของการผลิตอิฐมอญ อิฐแดงในอำเภอปากช่องนั้น ไม่สามารถทำได้ดีเพราะไม่มีดินธรรมชาติที่เหมาะสมในการปั้นหรือขึ้นรูปเป็นอิฐมอญ ที่มีความแข็งแรง และเป็นอิฐที่ดีมีคุณภาพได้ จึงเป็นสาเหตุที่ ในพื้นที่อำเภอปากช่อง ไม่มีโรงงานผลิตอิฐมอญ หรืออิฐแดงปากช่องเลย 


ขนาดของอิฐมอญ อิฐแดงที่นิยมใช้งานในอำเภอปากช่อง 


ในที่นี้ขอยกตัวอย่างอิฐมอญที่นิยมใช้มากที่สุดมา หนึ่งตัวคือ อิฐมอญตันมือ ขนาด 3 * 6 * 14 ซม เป็นอิฐมอญที่นิยมใช้ในการนำมาใช้ก่อผนัง ของอาคารบ้านเรือนต่างๆ สามารถใช้ อิฐมอญตันมือในการก่อเป็นผนังโชว์เปลือยโดยที่ไม่ต้องฉาบปูน โชว์ความดิบของอิฐมอญตันมือ ซึ่งมีเสน่ห์ของความเปลือยดิบๆ ของงานผนัง หรือนำมาฉาบปูนก็จะได้งานผนังฉาบปูนอิฐมอญตันมือที่แข็งแรง ทนทานทนแดดทนฝนได้เป็นอย่างดี ใช้งานอิฐมอญตันมือ หนึ่งตารางเมตรใช้อิฐมอญประมาณ 120 ก้อนต่อหนึ่งตารางเมตรโดยฉาบหนา 1.5 เซนติเมตร การก่ออิฐ มอญ สามารถก่อแบบก่ออิฐมอญแบบครึ่งแผ่นหรือจะพอแบบก่ออิฐมอญแบบเต็มแผ่นก็ได้ เมื่อก่อเสร็จแล้ว ควรที่จะทิ้งไว้ให้ปูนก่อเซตตัวแล้วถึงจะฉาบได้ การฉาบสามารถใช้ปูนฉาบสำเร็จรูปก็ได้หรือจะ ใช้ปูนฉาบแบบปูนซีเมนต์ผสมผสมทรายละเอียดฉาบก็ได้ได้ทั้งสองชนิดปูนฉาบ


อิฐมอญ อิฐแดงปากช่อง 5
อิฐมอญ อิฐแดงปากช่อง 4


การจัดส่งอิฐมวลเบาไปในอำเภอปากช่อง   

การจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดงเข้าไปส่งให้ลุกค้า ในพื้นที่อำเภอปากช่อง  การจัดส่งอิฐแดง อิฐมอญเข้าในพื้นที่อำเภอปากช่อง นั้น การบรรทุกสินค้า โรงงานของเรามี ทั้งรถ 10 ล้อ รถ6 ล้อ

และรถกระบะ ในการจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดง เข้าไปในอำเภอปากช่อง   แล้วแต่ว่าขนาดของอิฐมอญ อิฐแดง ว่าเป็นอิฐประเภทไหน   เช่นอิฐมอญ ตันมือ จะบรรทุกเต็มคันจำนวน 20,000 ก้อน  ถ้าเป็นอิฐมอญ 2 รูเล็ก  บรรทุกได้ 30,000 ก้อน/เที่ยว   หรือถ้าเป็นอิฐมอญ โบราณ จะบรรทุก ได้ 5,000 ก้อน/เที่ยว  หรือถ้าใช้งานจำนวนไม่เต็มเที่ยว ก็ต้องดูกันเป็น จำนวน ครั้งต่อครั้งไป  ทีมงานยังมีรถเล็กไว้คอยบริการลูกค้า ที่ใช้จำนวนน้อยๆกันด้วย 


ราคาอิฐมอญหรืออิฐแดงในอำเภอปากช่อง 

อิฐมอญหรืออิฐแดงที่จัดส่งในอำเภอปากช่อง 

ก็ขึ้นอยู่กับว่าใช้โรงงานมาจากทางโคราช หรือสั่งมาจากทางฝั่งของอยุธยา   ราคาของอิฐมอญหรืออิฐแดงที่ไปในพื้นที่อำเภอปากช่อง  อิฐมอญอิฐ แดง2 รูเล็กขนาด 3 × 6 × 14 เซนติเมตร  ราคา 0.90 บ/ก้อน    จัดส่ง 30,000 ก้อน/เที่ยว อิฐมอญ อิฐแดง  2 รูใหญ่ ขนาด 5x6x15 ซม. ราคา 1.30 บ/ก้อน จัดส่ง20,000 ก้อนต่อเที่ยว   ซึ่งราคา ที่แจ้งเป็นราคา จัดส่งอิฐแดงอิฐมอญ เต็มเที่ยว เท่านั้น ถ้าจำนวนไม่ใช้จำนวนนี้ ต้องตรวจสอบกับพนักงานขายอึกครั้ง 


อิฐมอญ อิฐแดงปากช่อง 6
อิฐมอญ อิฐแดงปากช่อง 5
พื้นที่ที่สามารถจัดส่งอิฐแดงในอำเภอปากช่อง  

ในพื้นที่อำเภอปากช่อง  ราเราสามารถจัดส่งอิฐมอญอิฐแดงเข้าไปได้ทุกตำบล ในอำเภอปากช่อง   ไม่ว่าจะเป็น ทุกๆตำบล ที่กล่าวมาเราสามารถจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดง  ไปในพื้นที่ต่างๆในทุกตำบท ของอำเภอปากช่อง  ได้อย่างคล่องตัว ซึ่งเป็นการจัดด้วยรถ 6 ล้อและรถ 10 ล้อเช่น   เทศบาลเมืองปากช่อง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลปากช่องและบางส่วนของตำบลหนองสาหร่าย

เทศบาลตำบลกลางดง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกลางดงและบางส่วนของตำบลพญาเย็น

เทศบาลตำบลสีมามงคล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกลางดง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลกลางดง)

เทศบาลตำบลหมูสี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหมูสีทั้งตำบล

เทศบาลตำบลวังไทร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังไทรทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากช่อง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองปากช่อง)

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจันทึกทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังกะทะทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองปากช่อง)

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ  ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขนงพระทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโป่งตาลองทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองม่วงทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองน้ำแดงทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพญาเย็น (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลกลางดง)

 

ยกตัวอย่างโครงการที่ใช้อิฐมอญอิฐแดงในอำเภอปากช่อง   

 โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยสามชั้นของคุณ มาลิน    อิฐมอญส่งเขาใหญ่    ใช้เป็นอิฐมอญ ตัยมือขนาด 3× 6 × 14 ทั้งโครงการ  เป็นจำนวน 20,000ก้อน  บรรทุกโดย รถหกล้อ 

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559,081-549-5666,  081-493-5569,  081-4935452,  081-466-5665

เยี่ยมชมโรงงานของเราได้ที่นี่  คลิกเลย!!!!!  


เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่  คลิกเลย!!!!!!


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)

"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเมืองปทุมธานี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก

#อิฐแดงอำเภอเมืองสระบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอแก่งคอย #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแค #อิฐมอญอิฐแดง#อำเภอวิหารแดง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแซง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอบ้านหมอ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอดอนพุด #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองโดน #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอพุทธบาท #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเสาไห้ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอมวกเหล็ก #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอวังม่วง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

#อ.บ้านนา #อ.เมืองนครนายก #อำเภอองครักษ์ #อำเภอปากพลี

#อำเภอเมืองชลบุรี #อำเภอบ้านบึง #อำเภอหนองใหญ่ #อำเภอบางละมุง #อำเภอพานทอง #อำเภอพนัสนิคม #อำเภอศรีราชา #อำเภอเกาะสีชัง #อำเภอสัตหีบ #อำเภอบ่อทอง #อำเภอเกาะจันทร์ #อิฐมอญฉะเชิงเรา #อิฐแดงฉะเชิงเทรา #จัดส่งอิฐมอญลาดกระบัง #ราคาอิฐมอญนครปฐม #อิฐแดงสมุทรสาคร

จัดส่ง #อิฐมอญมีนบุรี #อิฐมอญหนองจอก #อิฐมอญคลองสามวา #อิฐมอญรามอินทรา #อิฐมอญลำลูกกา #อิฐมอญปทุมธานี #อิฐมอญรังสิต #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญ #อิฐมอญวังน้อย #อิฐมอญอยุธยา #อิฐมอญบางประอิน #อิฐมอญกรุงเทพ #อิฐมอญสมุทรปราการ #อิฐมอญสมุทรสาคร #อิฐมอญพระราม2 #อิฐมอญเสรีไทย #อิฐมอญพระราม3 #อิฐมอญพระราม 4 #อิฐมอญพระราม 5 #อิฐมอญนนทบุรี #อิฐมอญบางใหญ่ #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญบางเขน #อิฐมอญลาดกระบัง #อิฐมอญฉะเชิงเทรา #อิฐมอญบางน้ำเปรียว #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญศรีนครินทร์ #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญบาง #อิฐมอญบ้านโพธิ์

#อิฐมอญสุขุมวิท #อิฐมอญคลองเตย #อิฐมอญสามเสน #อิฐมอญสายไหม #อิฐมอญบางเขน #อิฐมอญคลองสาวา #อิฐแดงบางบ่อ #อิฐมอญบางบ่อ #อิฐแดงบางพลี #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญพระประแดง #อิฐแดงพระประแดง #อิฐมอญพระสมุทรเจดีย์ #อิฐแดงพระสมุทรเจดีย์ #อิฐมอฐบางเสาธง #อิฐแดงบางเสาธง #อิฐมอญเมืองสมุทรปราการ #อิฐแดงเมืองสมุทรปราการ #อำเภอเมืองลพบุรี #อำเภอเมืองพัฒนานิคม #อำเภอโคกสำโรง #อำเภอโชคสำโรง #อำเภอชัยบาดาล #อิฐแดงอำเภอท่าวุ้ง #อิฐมอญอำเภอท่าหมี่ #อิฐมอญอำเภอท่าหลวง #อิฐมอญอำเภอสระโบสถ์

อำเภอโคกเจริญ #อิฐแดงอำเภอลำสานธิ #อิฐมอญอำเภอหนองม่วง #อำเภอเมืองสุพรรณบุรี #อิฐมอญอำเภอบางปลาม้า #อิฐมอญอำเภอศรีประจันต์ #อิฐมอญอำเภอดอนเจดีย์ #อิฐมอญอำเภอเดิมบางนางบวช

#อิฐมอญอำเภออู่ทอง #อิฐมอญอำเภอสามชุก #อิฐมอญอำเภอหนองหญ้าไซ #อิฐมอญอำเภอสองพี่น้อง #อิฐมอญอำเภอด่านช้าง

#อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ #อิฐมอญอำเภอสามโก้

#อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ #อิฐมอญอำเภอสามโก้ #อิฐมอญอำเภอเมืองระยอง

#อิฐมอญอำเภอบ้านฉาง #อิฐมอญอำเภอแกลง #อิฐมอญอำเภอวังจันทร์ #อิฐมอญอำเภอบ้านค่าย #อิฐมอญอำเภอปลวกแดง #อิฐมอญอำเภอเขาชะเมา #อิฐมอญอำเภอนิคมพัฒนา  #อิฐมอญอำเภอเมืองชัยนาท

#อิฐมอญอำเภอมโนรมย์  #อิฐมอญอำเภอวัดสิงห์  #อิฐมอญอำเภอสรรพยา  #อิฐมอญอำเภอสรรคบุรี  #อิฐมอญอำเภอหันคา  #อิฐมอญอำเภอหนองมะโมง  #อิฐมอญอำเภอเนินขาม


.................................................


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)

จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม

............................

Red brick Kanchanaburi (อิฐมอญ อิฐแดงกาญจนบุรี )

อิฐมอญ อิฐแดงกาญจนบุรี  

บทความนี้จะกล่าวถึง :  อิฐมอญหรืออิฐแดง จังหวัดกาญจนบุรี ในหลายๆแง่มุม  

ก่อนที่เราจะพาเพื่อนๆไปศึกษาและสำรวจเกี่ยวกับการใช้ อิฐมอญหรืออิฐแดงจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุญาตพาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับจังหวัดกาญจนบุรี ให้มากขึ้นทั้งเรื่องของประชากรและภูมิศาสตร์ภูมิประเทศของ จังหวัดกาญจนบุรี กันก่อน 


อิฐมอญ อิฐแดงกาญจนบุรี
อิฐมอญ อิฐแดงกาญจนบุรี

     จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทย  มีพื้นที่ทั้งหมด 19,473  ตารางกิโลเมตร  มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่และมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก  มีระยะห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 129 กิโลเมตร มีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงได้แก่จังหวัดตาก จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดราชบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม  

     จังหวัดกาญจนบุรีมีมีชื่อเสียงมาก  เหตุการณ์ที่ทำให้จังหวัดกาญจนบุรีมีชื่อเสียงดังไปทั่วโลกคือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2   เมื่อญี่ปุ่นได้ตัดสินใจสร้างทางรถไฟยุทธศาสตร์  จากชุมทางหนองปลาดุกในประเทศไทยไปยังเมืองทันบูซายัด ในประเทศพม่า  

โดยเกณฑ์เชลยศึกและแรงงานจำนวนมากมาเร่งสร้างทางรถไฟอย่างหามรุ่งหามค่ำ  จนทำให้มีผู้ล้มตายเป็นจำนวนมาก  2 ปรากฏ ปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์หลาย 

อิฐมอญ อิฐแดงกาญจนบุรี
อิฐมอญ อิฐแดงกาญจนบุรี

ภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรี  

จังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่จะเป็นป่าไม้และภูเขาสูงโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านเหนือและตะวันตกของจังหวัด ถึงแม้ว่าจังหวัดกาญจนบุรีจะมีพื้นที่ติดกับจังหวัดตากทางด้านทิศเหนือแต่ก็ไม่มีถนนเชื่อมต่อกันเนื่องจากในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งเป็นมรดกโลกและมีป่าที่อุดมสมบูรณ์มีภูเขาอันสลับซับซ้อนหากจะเดินทางติดต่อต้องอ้อมไปทางจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชรแล้วจึงเข้าจังหวัดตากซึ่งมีระยะทาง 490 กิโลเมตร

ภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรี  

แบ่งใหญ่ๆได้ 3 ลักษณะดังนี้

 1 เขตภูเขาและที่ราบที่สูง

 2 เขตที่ราบลูกฟูกได้แก่อำเภอเลาขวัญอำเภอบ่อพลอยอำเภอพนมทวน

 3 เขตที่ราบลุ่มน้ำได้แก่พื้นที่ทางด้านใต้ของจังหวัดได้แก่อำเภอท่ามะกาอำเภอท่าม่วงและบางส่วนของอำเภอพนมทวนหาอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดกาญจนบุรีก็จะมีฤดูร้อน     ฤดูฝนและฤดูหนาวในจังหวัดกาญจนบุรีมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.7 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 36.0 องศาเซลเซียส


อุตสาหกรรมก่อสร้างในจังหวัดกาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรีอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่ามีประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 

พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขาป่าไม้  นั่นคือ นั่นคือภาพของสมัยก่อนเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้ว  แต่ตอนนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปคนต้องปรับตัว และเรียนรู้ ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์บ้าน เพื่อ   พื้นที่ธรรมชาติให้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของคนกาญจนบุรี

  บ้านที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยหนึ่งในสี่ที่สำคัญของคนทุกจังหวัดทุกที่ทุกประเทศที่จำเป็นจะต้องมี   กาญจนบุรี พศ 2565 นี้ไม่ใช่เป็นเหมือนยุคก่อนๆ  ในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมการก่อสร้างและพัฒนาทำให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างๆ   มีการสร้างหมู่บ้าน  สร้างคอนโดมิเนียม สร้างอาคารพักอาศัยเพื่อรองรับ นักท่องเที่ยว  บ้างรองรับนักศึกษาที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยบ้าง  

กาญจนบุรีวันนี้ มีชุมชนเมืองสมัยใหม่ เกิดขึ้นอย่างมากมาย หมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นกันเป็นดอกเห็ด  ถึงแม้ว่าวันนี้สถานการณ์ระบาดของโควิด 19 จะ ลดน้อยลงไป คาดหวังว่าอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ในจังหวัดกาญจนบุรีจะฟื้นตัวและกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง 


อิฐมอญ อิฐแดงกาญจนบุรี
อิฐมอญ อิฐแดงกาญจนบุรี

ความต้องการอิฐมอญ อิฐแดงกาญจนบุรี  

ความต้องการใช้งานอิฐมอญ อิฐแดงในกาญจนบุรี  มี 2 เหตุผลใหญ่ดังนี้ 

1. การเริ่มฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการก่อสร้างในจังหวัดกาญจนบุรี  

     เหตุผลนี้ทำให้ความต้องการใช้งานอิฐมอญ หรืออิฐแดงอย่างเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  จากอุตสาหกรรมการก่อสร้างเริ่มจะฟื้นตัวหลัง โควิด 19  นั้น  ทำให้อิฐมอญ อิฐแดง ก็เริ่มที่จะนิยมใช้กันในจังหวัดกาญจนบุรีมากขึ้น     ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีการก่อสร้างและพัฒนาไปไกล แต่ความต้องการอิฐมอญ อิฐแดงในกาญจนบุรี มีมากเพราะผู้บริโภคยังหลงไหลในความเป็น ดินดิบๆ เป็นธรรมชาติที่ยังไม่ได้โดยปรุงแต่ง หรือยังหลงไหลในความเป็นเมืองเก่า และความเชื่อเรื่องความแข็งแรงของผนังอาคารบ้านเรือน ที่ใช้อิฐแดง หรืออิฐมอญ 

2.การขาดแคลนอิฐมวลเบาในปัจจุบัน   

ซึ่งในปัจจุบัน มีปัญหาในวางการอิฐมวลเบาซึ่งมีการผลิตอิฐมวลเบา ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของผู้บริโภค มีความต้องการใช้งาน มากเกินไปจนทำให้ขาดแคลนอิฐมวลเบาอย่างหนัก  ผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี จึงหันมาใช้อิฐมอญ หรืออิฐแดงกันมากขึ้น เพราะสามารถหาซื้อได้ง่ายจากจังหวัดใกล้เคียง และผู้ใช้ยังเคยชินกับการก่อสร้างแบบเก่าๆอยู่ๆ  และผู้ออกแบบอาคารต่างๆก็นิยมหันมาออกแบบผนังเป็นอิฐมอญมากขึ้นเพื่อทดแทนอิฐมวลเบาที่ขาดแคลนลงเรื่อยๆด้วยเหตุผลต่างๆ 


การตลาดของอุตสาหกรรมอิฐมอญ  อิฐแดงในจังหวัดกาญจนบุรี 

จากการเข้าไปสำรวจของทีมงานอิฐมอญราคาถูก ที่ได้เข้าไปทำการตลาดในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี นั้นได้พบ จากหลายเหตุผล เริ่มมีโรงงานผลิตอิฐมอญ หรืออิฐแดงเกิดใหม่ ในพื้นที่ แต่กำลังการผลิตก็มีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี  ผู้บริโภคต้องหันไปซื้ออิฐมอญอิฐแดงจาก จังหวัดใกล้เคียง เช่นอิฐมอญอยุธยา  หรืออิฐมอญชัยนาท เป็นต้น 


อิฐมอญ อิฐแดงกาญจนบุรี
อิฐมอญ อิฐแดงกาญจนบุรี


ขนาดของอิฐมอญ อิฐแดงที่นิยมใช้งานในจังหวัดกาญจนบุรี 

ในที่นี้ขอยกตัวอย่างอิฐมอญที่นิยมใชมากที่สุดมา หนึ่งตัวคือ อิฐมอญตันมือ ขนาด 3 * 6 * 14 ซม เป็นอิฐมอญที่นิยมใช้ในการนำมาใช้ก่อผนัง ของอาคารบ้านเรือนต่างๆ สามารถใช้ อิฐมอญตันมือในการก่อเป็นผนังโชว์เปลือยโดยที่ไม่ต้องฉาบปูน โชว์ความดิบของอิฐมอญตันมือ

ซึ่งมีเสน่ห์ของความเปลือยดิบๆ ของงานผนัง หรือนำมาฉาบปูนก็จะได้งานผนังฉาบปูนอิฐมอญตันมือที่แข็งแรง ทนทานทนแดดทนฝนได้เป็นอย่างดี ใช้งานอิฐมอญตันมือ หนึ่งตารางเมตรใช้อิฐมอญประมาณ 120 ก้อนต่อหนึ่งตารางเมตรโดยฉาบหนา 1.5 เซนติเมตร การก่ออิฐ มอญ สามารถก่อแบบก่ออิฐมอญแบบครึ่งแผ่นหรือจะพอแบบก่ออิฐมอญแบบเต็มแผ่นก็ได้ เมื่อก่อเสร็จแล้ว ควรที่จะทิ้งไว้ให้ปูนก่อเซตตัวแล้วถึงจะฉาบได้ การฉาบสามารถใช้ปูนฉาบสำเร็จรูปก็ได้หรือจะ ใช้ปูนฉาบแบบปูนซีเมนต์ผสมผสมทรายละเอียดฉาบก็ได้ได้ทั้งสองชนิดปูนฉาบ


การจัดส่งอิฐมวลเบาไปในจังหวัดกาญจนบุรี  

การจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดงเข้าไปส่งให้ลุกค้า ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

        การจัดส่งอิฐแดง อิฐมอญเข้าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี นั้น การบรรทุกสินค้า โรงงานของเรามี ทั้งรถ 10 ล้อ รถ6 ล้อ และรถกระบะ ในการจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดง เข้าไปในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วแต่ว่าขนาดของอิฐมอญ อิฐแดง ว่าเป็นอิฐประเภทไหน   เช่นอิฐมอญ ตันมือ จะบรรทุกเต็มคันจำนวน 20,000 ก้อน  ถ้าเป็นอิฐมอญ 2 รูเล็ก  บรรทุกได้ 30,000 ก้อน/เที่ยว  

หรือถ้าเป็นอิฐมอญ โบราณ จะบรรทุก ได้ 5,000 ก้อน/เที่ยว  หรือถ้าใช้งานจำนวนไม่เต็มเที่ยว ก็ต้องดูกันเป็น จำนวน ครั้งต่อครั้งไป  ทีมงานยังมีรถเล็กไว้คอยบริการลูกค้า ที่ใช้จำนวนน้อยๆกันด้วย 


อิฐมอญ อิฐแดงกาญจนบุรี


ราคาอิฐมอญหรืออิฐแดงในจังหวัดกาญจนบุรี  

อิฐมอญหรืออิฐแดงที่จัดส่งในจังหวัดกาญจนบุรี 

ก็ขึ้นอยู่กับว่าใช้โรงงานมาจากทางชลบุรีฝั่งภาคตะวันออกหรือสั่งมาจากทางฝั่งของอยุธยา   ราคาของอิฐมอญหรืออิฐแดงที่ไปในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี อิฐมอญอิฐ แดง2 รูเล็กขนาด 3 × 6 × 14 เซนติเมตร  ราคา 0.90 บ/ก้อน    จัดส่ง 30,000 ก้อน/เที่ยว อิฐมอญ อิฐแดง  2 รูใหญ่ ขนาด 5x6x15 ซม. ราคา 1.30 บ/ก้อน จัดส่ง20,000 ก้อนต่อเที่ยว   ซึ่งราคา ที่แจ้งเป็นราคา จัดส่งอิฐแดงอิฐมอญ เต็มเที่ยว เท่านั้น ถ้าจำนวนไม่ใช้จำนวนนี้ ต้องตรวจสอบกับพนักงานขายอึกครั้ง 

พื้นที่ที่สามารถจัดส่งอิฐแดงในจังหวัดกาญจนบุรี  

ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราเราสามารถจัดส่งอิฐมอญอิฐแดงเข้าไปได้ทุกอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี  ไม่ว่าจะเป็น  ทุกๆอำเภอที่กล่าวมาเราสามารถจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดง  ไปในพื้นที่ต่างๆในทุกอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี  ได้อย่างคล่องตัว ซึ่งเป็นการจัดด้วยรถ 6 ล้อและรถ 10 ล้อเช่นอำเภอเมืองกาญจนบุรี  อำเภอท่าม่วง  อำเภอท่ามะกา  อำเภอพนมทวน อำเภอไทรโยค อำเภอด่านมะขามเตี้ย   อำเภอบ่อพลอย อำเภอทองผาภูมิ อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอสังขละบุรี  อำเภอหนองปรือ  อำเภอเลาขวัญ


ยกตัวอย่างโครงการที่ใช้อิฐมอญอิฐแดงในจังหวัดกาญจนบุรี  

 โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยสามชั้นของคุณ ไวโอลิน   อิฐมอญส่งเลาขวัญ   ใช้เป็นอิฐมอญ 4 รูใหญ่ ขนาด 5× 6 × 15 ทั้งโครงการ  เป็นจำนวน 14,000 ก้อน  บรรทุกโดย รถกระบะ 

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559,081-549-5666,  081-493-5569,  081-4935452,  081-466-5665

เยี่ยมชมโรงงานของเราได้ที่นี่ คลิกเลย!!!!!

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่


ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐแดงราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559,094-335-5230, 089 0795722

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)


"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเมืองปทุมธานี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก

#อิฐแดงอำเภอเมืองสระบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอแก่งคอย #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแค #อิฐมอญอิฐแดง#อำเภอวิหารแดง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแซง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอบ้านหมอ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอดอนพุด #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองโดน #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอพุทธบาท #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเสาไห้ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอมวกเหล็ก #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอวังม่วง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

#อ.บ้านนา #อ.เมืองนครนายก #อำเภอองครักษ์ #อำเภอปากพลี

#อำเภอเมืองชลบุรี #อำเภอบ้านบึง #อำเภอหนองใหญ่ #อำเภอบางละมุง #อำเภอพานทอง #อำเภอพนัสนิคม #อำเภอศรีราชา #อำเภอเกาะสีชัง #อำเภอสัตหีบ #อำเภอบ่อทอง #อำเภอเกาะจันทร์ #อิฐมอญฉะเชิงเรา #อิฐแดงฉะเชิงเทรา #จัดส่งอิฐมอญลาดกระบัง #ราคาอิฐมอญนครปฐม #อิฐแดงสมุทรสาคร

จัดส่ง #อิฐมอญมีนบุรี #อิฐมอญหนองจอก #อิฐมอญคลองสามวา #อิฐมอญรามอินทรา #อิฐมอญลำลูกกา #อิฐมอญปทุมธานี #อิฐมอญรังสิต #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญ #อิฐมอญวังน้อย #อิฐมอญอยุธยา #อิฐมอญบางประอิน #อิฐมอญกรุงเทพ #อิฐมอญสมุทรปราการ #อิฐมอญสมุทรสาคร #อิฐมอญพระราม2 #อิฐมอญเสรีไทย #อิฐมอญพระราม3 #อิฐมอญพระราม 4 #อิฐมอญพระราม 5 #อิฐมอญนนทบุรี #อิฐมอญบางใหญ่ #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญบางเขน #อิฐมอญลาดกระบัง #อิฐมอญฉะเชิงเทรา #อิฐมอญบางน้ำเปรียว #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญศรีนครินทร์ #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญบาง #อิฐมอญบ้านโพธิ์

#อิฐมอญสุขุมวิท #อิฐมอญคลองเตย #อิฐมอญสามเสน #อิฐมอญสายไหม #อิฐมอญบางเขน #อิฐมอญคลองสาวา #อิฐแดงบางบ่อ #อิฐมอญบางบ่อ #อิฐแดงบางพลี #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญพระประแดง #อิฐแดงพระประแดง #อิฐมอญพระสมุทรเจดีย์ #อิฐแดงพระสมุทรเจดีย์ #อิฐมอฐบางเสาธง #อิฐแดงบางเสาธง #อิฐมอญเมืองสมุทรปราการ #อิฐแดงเมืองสมุทรปราการ #อำเภอเมืองลพบุรี #อำเภอเมืองพัฒนานิคม #อำเภอโคกสำโรง #อำเภอโชคสำโรง #อำเภอชัยบาดาล #อิฐแดงอำเภอท่าวุ้ง #อิฐมอญอำเภอท่าหมี่ #อิฐมอญอำเภอท่าหลวง #อิฐมอญอำเภอสระโบสถ์

อำเภอโคกเจริญ #อิฐแดงอำเภอลำสานธิ #อิฐมอญอำเภอหนองม่วง #อำเภอเมืองสุพรรณบุรี #อิฐมอญอำเภอบางปลาม้า #อิฐมอญอำเภอศรีประจันต์ #อิฐมอญอำเภอดอนเจดีย์ #อิฐมอญอำเภอเดิมบางนางบวช

#อิฐมอญอำเภออู่ทอง #อิฐมอญอำเภอสามชุก #อิฐมอญอำเภอหนองหญ้าไซ #อิฐมอญอำเภอสองพี่น้อง #อิฐมอญอำเภอด่านช้าง

#อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ #อิฐมอญอำเภอสามโก้

#อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ #อิฐมอญอำเภอสามโก้ #อิฐมอญอำเภอเมืองระยอง

#อิฐมอญอำเภอบ้านฉาง #อิฐมอญอำเภอแกลง #อิฐมอญอำเภอวังจันทร์ #อิฐมอญอำเภอบ้านค่าย #อิฐมอญอำเภอปลวกแดง #อิฐมอญอำเภอเขาชะเมา #อิฐมอญอำเภอนิคมพัฒนา  #อิฐมอญอำเภอเมืองชัยนาท

#อิฐมอญอำเภอมโนรมย์  #อิฐมอญอำเภอวัดสิงห์  #อิฐมอญอำเภอสรรพยา  #อิฐมอญอำเภอสรรคบุรี  #อิฐมอญอำเภอหันคา  #อิฐมอญอำเภอหนองมะโมง  #อิฐมอญอำเภอเนินขาม


.................................................


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)

จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม

............................

8/9/65

ฺBrick- Chai Nat (โรงงานอิฐแดง อิฐมอญชัยนาท)

โรงงานอิฐแดง อิฐมอญชัยนาท

ความนี้จะกล่าวถึงอุตาสาหกรรมของอิฐแดงหรืออิฐมอญที่อยู่ในจังหวัดชัยนาท
โรงงานอิฐแดง อิฐมอญชัยนาท  ก่อนอื่นจะพาเพื่อนเพื่อนไปรู้จักกับจังหวัดชัยนาท   ชัยนาท เดิมสะกดว่า ไชยนาท  เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ตามเข็มนาฬิกาจากทิศเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี  จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคกลางตอนบน ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี และชัยนาท ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาและเป็นตอนเหนือสุดของภาคกลาง บนเส้นรุ้งที่ 15 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 16.854 เมตร มีพื้นที่ประมาณ 2,469.746 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,543,591 ไร่หรือเท่ากับร้อยละ 15.5 ของพื้นที่ในภาคกลางตอนบนเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 1,219,669 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 79.02 ของพื้นที่ทั้งหมด ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 195 กิโลเมตร 

ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดชัยนาท 

จังหวัดชัยนาทมีลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีพื้นที่ประมาณ 99.06 ของพื้นที่ทั้งหมด ได้แก่ พื้นที่ตอนกลางตอนใต้และตะวันออกของจังหวัดมีลักษณะเป็นที่ราบจนถึงพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดมีแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำน้อย ไหลผ่านพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทุกอำเภอ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา ไหลผ่านอำเภอมโนรมย์ วัดสิงห์ เมืองชัยนาท และสรรพยา แม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำมะขามเฒ่า ไหลผ่านอำเภอวัดสิงห์ และหันคา แม่น้ำน้อย ไหลผ่านอำเภอสรรคบุรี คลองชลประทาน ซึ่งมีหลายสายไหลผ่านพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ คลองอนุศาสนนันท์ คลองมหาราช คลองพลเทพ เป็นต้น ล้วนเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการเกษตรกรรมตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วไป นอกจากลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบแล้ว ยังมีเนินเขาเล็ก ๆ ขนาดประมาณ 1 – 3 กิโลเมตร กระจ่ายอยู่ทั่วไปที่สำคัญได้แก่ เขาธรรมามูล ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดชัยนาท เขาพลอง เขาขยาย เขากระดี่ เขาใหญ่เขารัก เขาดิน เขาหลัก เขาไก่ห้อย เขาสารพัดดี เขาราวเทียน เขาสรรพยา และเขาแก้ว เป็นต้น

โรงงานอิฐแดง อิฐมอญชัยนาท
โรงงานอิฐแดง อิฐมอญชัยนาท

ความต้องการใช้อิฐแดงหรืออิฐมอญ ในจังหวัดชัยนาท 

เดิมจังหวัดชัยนาท  มีพื้นฐานทางด้านการเกษตรเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันสังคมเมืองก็เข้าไปมีบทบาทเป็นอย่างมากในจังหวัดชัยนาท  เพราะคนในกรุงเทพมหานครเริ่มทยอยหันไปหาพื้นที่อยู่อาศัยนอกชานเมืองพื้นที่จังหวัดชัยนาท อยู่ติดกับกรุงเทพมหานครไม่มากนัก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชั่วโมง    ฉะนั้นจึงทำให้เกิดการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ขึ้นในจังหวัดชัยนาท   อย่างรวดเร็ว  อิฐแดง อิฐมอญ เป็นอีกที่คนในจังหวัดชัยนาท  ผู้ใช้ ลำดับต้นๆ และนิยมในการนำมาก่อผนังบ้าน  อาคาร หมู่บ้านต่างๆ  ในจังหวัดชัยนาท มีความต้องการใช้อิฐแดง  อิฐมอญ แต่ละเดือนจำนวนกว่า 10  ล้านก้อน   อัตราการใช้งานโดยเฉลี่ยที่มากที่สุดก็คือโครงการหมู่บ้านจัดสรร  สร้างอาคารสมัยใหม่ และสร้างสถานที่ราชการ  และในปัจุจุบัน ปี 2565 อุตสาหกรรมอิฐมวลเบาขาดแคลนเป็นอย่างมาก จนทำให้ผู้บริโภคหันมาใช้ อิฐมอญ หรืออิฐแดงกันมากขึ้น  โดยเฉพาะคนในจังหวัดชัยนาทส่วนใหญ่แล้วจะเลือกใช้อิฐมอญ อิฐแดง นำมาใช้ในการก่ออิฐผนัง  และผู้ออกแบบอาคารต่างๆก็นิยมหันมาออกแบบผนังเป็นอิฐมอญมากขึ้นเพื่อทดแทนอิฐมวลเบาที่ขาดแคลนลงเรื่อยๆด้วยเหตุผลต่างๆ 

การผลิตอิฐมอญหรืออิฐแดงในจังหวัดชัยนาท 

ในจังหวัดชัยนาท  จาก ข้อมูลมีโรงงานที่ผลิตอิฐมอนแดงในจังหวัดชัยนาท  ประมาณ 2 โรงงาน ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบจากการต้องการใช้งาน  ผลก็เป็นเพราะว่าในจังหวัดฉะเชิงเทราไม่มีทรัพยากรในเรื่องของวัตถุดิบที่เหมาะสมต่อการทำอิฐแดง อิฐมอญ    จึงจำเป็นต้องสั่งซื้อหรือจัดหาอิฐ มาจากจังหวัดอื่นเช่นจังหวัดอยุธยา หรือสามารถหาซื้ออิฐมอญ อิฐแดงจากตัวแทนจำหน่ายได้ในหลายพื้นที่ในจังหวัดชัยนาท เป็นต้น   


โรงงานอิฐแดง อิฐมอญชัยนาท
โรงงานอิฐแดง อิฐมอญชัยนาท


ราคาอิฐมอญหรืออิฐแดงในจังหวัดชัยนาท 

อิฐมอญหรืออิฐแดงที่จัดส่งในจังหวัดชัยนาท

ก็ขึ้นอยู่กับว่าใช้โรงงานมาจากทางชลบุรีฝั่งภาคตะวันออกหรือสั่งมาจากทางฝั่งของอยุธยา   ราคาของอิฐมอญหรืออิฐแดงที่ไปในพื้นที่จังหวัดชัยนาท อิฐมอญอิฐ แดง2 รูเล็กขนาด 3 × 6 × 14 เซนติเมตร  ราคา 0.90 บ/ก้อน    จัดส่ง 30,000 ก้อน/เที่ยว อิฐมอญ อิฐแดง  2 รูใหญ่ ขนาด 5x6x15 ซม. ราคา 1.30 บ/ก้อน จัดส่ง20,000 ก้อนต่อเที่ยว   ซึ่งราคา ที่แจ้งเป็นราคา จัดส่งอิฐแดงอิฐมอญ เต็มเที่ยว เท่านั้น ถ้าจำนวนไม่ใช้จำนวนนี้ ต้องตรวจสอบกับพนักงานขายอึกครั้ง 

พื้นที่ที่สามารถจัดส่งอิฐแดงในจังหวัดชัยนาท 

ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท  ราเราสามารถจัดส่งอิฐมอญอิฐแดงเข้าไปได้ทุกอำเภอในจังหวัดชัยนาท  ไม่ว่าจะเป็น ทุกๆอำเภอที่กล่าวมาเราสามารถจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดง  ไปในพื้นที่ต่างๆในทุกอำเภอของจังหวัดชัยนท ได้อย่างคล่องตัว ซึ่งเป็นการจัดสวนด้วยรถ 6 ล้อและรถ 10 ล้อ โรงงานอิฐแดง อิฐมอญชัยนาท
โรงงานอิฐแดง อิฐมอญชัยนาท


ยกตัวอย่างโครงการที่ใช้อิฐมอญอิฐแดงในจังหวัดชัยนาท

 โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยสามชั้นของคุณ ทีนันท์  อำเภอมโนรมย์  ใช้เป็นอิฐมอญ 4 รูใหญ่ ขนาด 5× 6 × 15 ทั้งโครงการ  เป็นจำนวน 20,000ก้อน 

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559,081-549-5666,  081-493-5569,  081-4935452,  081-466-5665


เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐแดงราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559,094-335-5230, 089 0795722

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)


"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเมืองปทุมธานี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก

#อิฐแดงอำเภอเมืองสระบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอแก่งคอย #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแค #อิฐมอญอิฐแดง#อำเภอวิหารแดง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแซง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอบ้านหมอ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอดอนพุด #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองโดน #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอพุทธบาท #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเสาไห้ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอมวกเหล็ก #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอวังม่วง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

#อ.บ้านนา #อ.เมืองนครนายก #อำเภอองครักษ์ #อำเภอปากพลี

#อำเภอเมืองชลบุรี #อำเภอบ้านบึง #อำเภอหนองใหญ่ #อำเภอบางละมุง #อำเภอพานทอง #อำเภอพนัสนิคม #อำเภอศรีราชา #อำเภอเกาะสีชัง #อำเภอสัตหีบ #อำเภอบ่อทอง #อำเภอเกาะจันทร์ #อิฐมอญฉะเชิงเรา #อิฐแดงฉะเชิงเทรา #จัดส่งอิฐมอญลาดกระบัง #ราคาอิฐมอญนครปฐม #อิฐแดงสมุทรสาคร

จัดส่ง #อิฐมอญมีนบุรี #อิฐมอญหนองจอก #อิฐมอญคลองสามวา #อิฐมอญรามอินทรา #อิฐมอญลำลูกกา #อิฐมอญปทุมธานี #อิฐมอญรังสิต #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญ #อิฐมอญวังน้อย #อิฐมอญอยุธยา #อิฐมอญบางประอิน #อิฐมอญกรุงเทพ #อิฐมอญสมุทรปราการ #อิฐมอญสมุทรสาคร #อิฐมอญพระราม2 #อิฐมอญเสรีไทย #อิฐมอญพระราม3 #อิฐมอญพระราม 4 #อิฐมอญพระราม 5 #อิฐมอญนนทบุรี #อิฐมอญบางใหญ่ #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญบางเขน #อิฐมอญลาดกระบัง #อิฐมอญฉะเชิงเทรา #อิฐมอญบางน้ำเปรียว #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญศรีนครินทร์ #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญบาง #อิฐมอญบ้านโพธิ์

#อิฐมอญสุขุมวิท #อิฐมอญคลองเตย #อิฐมอญสามเสน #อิฐมอญสายไหม #อิฐมอญบางเขน #อิฐมอญคลองสาวา #อิฐแดงบางบ่อ #อิฐมอญบางบ่อ #อิฐแดงบางพลี #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญพระประแดง #อิฐแดงพระประแดง #อิฐมอญพระสมุทรเจดีย์ #อิฐแดงพระสมุทรเจดีย์ #อิฐมอฐบางเสาธง #อิฐแดงบางเสาธง #อิฐมอญเมืองสมุทรปราการ #อิฐแดงเมืองสมุทรปราการ #อำเภอเมืองลพบุรี #อำเภอเมืองพัฒนานิคม #อำเภอโคกสำโรง #อำเภอโชคสำโรง #อำเภอชัยบาดาล #อิฐแดงอำเภอท่าวุ้ง #อิฐมอญอำเภอท่าหมี่ #อิฐมอญอำเภอท่าหลวง #อิฐมอญอำเภอสระโบสถ์

อำเภอโคกเจริญ #อิฐแดงอำเภอลำสานธิ #อิฐมอญอำเภอหนองม่วง #อำเภอเมืองสุพรรณบุรี #อิฐมอญอำเภอบางปลาม้า #อิฐมอญอำเภอศรีประจันต์ #อิฐมอญอำเภอดอนเจดีย์ #อิฐมอญอำเภอเดิมบางนางบวช

#อิฐมอญอำเภออู่ทอง #อิฐมอญอำเภอสามชุก #อิฐมอญอำเภอหนองหญ้าไซ #อิฐมอญอำเภอสองพี่น้อง #อิฐมอญอำเภอด่านช้าง

#อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ #อิฐมอญอำเภอสามโก้

#อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ #อิฐมอญอำเภอสามโก้ #อิฐมอญอำเภอเมืองระยอง

#อิฐมอญอำเภอบ้านฉาง #อิฐมอญอำเภอแกลง #อิฐมอญอำเภอวังจันทร์ #อิฐมอญอำเภอบ้านค่าย #อิฐมอญอำเภอปลวกแดง #อิฐมอญอำเภอเขาชะเมา #อิฐมอญอำเภอนิคมพัฒนา  #อิฐมอญอำเภอเมืองชัยนาท

#อิฐมอญอำเภอมโนรมย์  #อิฐมอญอำเภอวัดสิงห์  #อิฐมอญอำเภอสรรพยา  #อิฐมอญอำเภอสรรคบุรี  #อิฐมอญอำเภอหันคา  #อิฐมอญอำเภอหนองมะโมง  #อิฐมอญอำเภอเนินขาม


.................................................


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)

จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม

............................

31/8/65

(brick-price ) ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง 2566

 ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง 2566

แนวโน้มราคาอิฐมอญหรืออิฐแดง ปี2566 

ราคาอิฐมอญ หรือราคาอิฐแดงในปี 2566 นี้ สภาวะเศษฐกิจ โดยรวมแล้วไม่ค่อยดีเลย ทั้งที่สถานการณ์การระบาดของ โควิด 19 ที่รัฐบาลก็ประกาศเป็นโรคท้องถิ่นไปเสียแล้วแต่โดยส่วนใหญ่เรายังใส่หน้ากากอนามัยไปในที่ชุมชน   และผลกระทบของสงคราม รัฐเซีย กับยูเครน ก็ยังคงอยู่ เลยทำให้ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่องจากกลางปี2565 ที่ผ่านมา คาดการณ์ว่าจะ ส่งผลให้ราคาอิฐมอญ หรืออิฐแดงปรับราคาขึ้นอย่าง ต่อเนื่องด้วยเช่นกัน  ก่อนอิฐที่เราจะไปประเมิน และวิเคราะห์ ราคาอิฐมอญ หรืออิฐแดงในต้นปี 2566 ที่จะถึงนี้ เรามาทำความรู้จักอิฐมอญ หรืออิฐแดงในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้เข้าใจ บริบทและแนวโน้ม สาเหตุและผลกระทบ ที่ทำให้ราคาอิฐมอญจะปรับตัวขึ้นไปอีกในไตรมาส แรกของปี 2566 

ราคาอิฐมอญ 2566

อิฐมอญหรืออิฐแดงคืออะไร    อิฐมอญหรืออิฐแดง คือ อิฐประเภทหนึ่งที่มีสี ออกไปในโทนแดงๆ หรือสีน้ำตาลแดง  ซึ่งเป็นอิฐก่อผนัง ประเภทหนึ่ง ที่นิยมใช้ก่อผนังมายาวนาน สำหรับในประเทศไทย จากการศึกษา ทางประวัติศาสตร์ มีสถานที่และ เมือง โบราณ เมืองเก่า สมัยก่อน ที่ยังคง หลงเหลือ ไว้ให้ดูต่างหน้า ก็จะเห็นได้ ว่าผนังของอาคาร บ้านเก่า เมืองเก่า ทำมาจากอิฐมอญ อิฐแดง นั่นเอง  ในสมัยก่อนอิฐแดง  หรืออิฐมอญ  มีต้นกำเนิดมาจากชาวมอนที่ย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมีฝีมือในการทำอิฐที่ใช้ดินเหนียวมา ปั้นขึ้นรูป แล้วนำไปเผาไฟ อิสก็จะสูก ออกเป็นสีเหลืองๆแดง ๆ เค้าก็เลยเรียกว่าอิฐแดง  ส่วนคำว่าอิฐมอญนั้น สันนิษฐานได้ว่า  ชาวมอนได้อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้มีฝีมือในการทำอิฐ ประเภทนี้จึงใช้ทำการสร้างบ้านเรือนด้วยอิฐมอญประเภทนี้เป็นส่วนใหญ่ ดังจะเห็นได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากโบราณสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์    ชุมชนชาวมอนในประเทศไทยประกอบอาชีพการทำอิฐมอญ มีหลายแห่ง  ได้แก่สามโคกปทุมธานีเมืองนครสวรรค์ และหลายๆ อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อก่อนนี้การทำอิฐมอญ ทำมาจากดินจากแม่น้ำ มีเนื้อละเอียดปนทรายซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษไม่เหนียวมากจนเกินไป  แต่ปัจจุบันดินแม่น้ำต้องเสียค่าใช้จ่ายมากจึงหันไปใช้ดินจากพื้นที่ลุ่มมีคุณสมบัติเหมือนดินแม่น้ำ  เป็นดินสองชั้นชั้นบนเป็นดินเหนียวปนทรายส่วนชั้นล่างเป็นดินเหนียวล้วนเมื่อขุดมารวมกันก็จะได้ดินเหนียวปนทรายเนื้อดีดี  นอกจากเรียนแล้วยังประกอบด้วยแกรบและขี้เถ้าเป็นส่วนประกอบสำคัญก่อนจะมาผสมให้เข้ากันตากแห้งแล้วก็เข้าเตาอบเพื่อที่จะเผา  อิสมอนที่ดีจะมีสีส้มสดทั่วทั้งก้อนแต่งมีคุณภาพสามารถนำไปใช้งานได้ทันที  อาชีพการทำอิสมอนและเครื่องปั้นดินเผาถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวมอนมาตั้งแต่โบราณและมีการสืบทอดมาสู่ลูกหลานกระทั่งปัจจุบันนี้   


ราคาอิฐมอญ 2566

         แม้คนมอญ ที่ประกอบอาชีพนี้จากค่อยค่อยหายไป  แต่ชื่อของอิฐมอญ ก็ยังคงอยู่ตลอดไป  ถึงแม้ว่าในปัจจุบันลูกหลานคนมอญแท้ๆ ที่สืบทอดต้นตำรับในการทำอิฐมอญ แบบดั้งเดิมมีเหลืออยู่ให้เห็นไม่มากนัก  ส่วนคนรุ่นใหม่ ที่หันมาประกอบอาชีพทำอิฐแดงอิฐมอญขาย ก็มีเทคนิคหรือการทำอิฐมอญที่ยังยึดแบบต้นตำรับคนมอญแท้ๆ ทำให้อาชีพอิฐมอญยังไม่หายไปจากประเทศไทย  ทำให้ผู้ที่ก่อสร้างสมัยใหม่ก็ยังสามารถใช้อิฐที่มีคุณภาพเหมือนสมัยก่อนๆ ได้

      วิวัฒนาการของราคาอิฐมอญ   

ปัจจุบันอิฐแดงหรือ อิฐมอญถูกพัฒนาให้มีความหลากหลาย และมีขนาดที่แตกต่างจากอิฐมอญแบบดั้งเดิม จากเมื่อก่อนนี้อิฐมอญแบบปั้นมือ  คือใช้มือในการขึ้นรูป  แต่ในปัจจุบันนี้การทำอิฐมอญ มีเครื่องจักรเข้ามาช่วย ทำให้รูปทรงของอิฐมอญ หรือจำนวนรูของอิฐมอญก็มีหลากหลายและแตกต่างกันออกไป  ตามเครื่องจักรที่ใช้ในการทำอิฐมอญ   เมื่อก่อนนี้ขนาดอิฐมอญโดยทั่วไปมีขนาด เล็ก เป็นอิฐมอญแบบตัน  หรือที่เราเรียกว่าอิฐมอญตันมือ  มีขนาดื 3*6*14  ซม  หรือใหญ่ขึ้นมาอีก ก็ขนาด อิฐมอญตันมือ 5*10 *20 ซม.  หรือ ใหญ่จึ้นมากว่านั้น เป็นอิฐมอญ ตัน ขนาด 5*15*30

ซม. แต่ในปัจจุบันมีเครื่องจักรในการมาใช้ช่วยผลิตอิฐมอญ จึงเกิดเป็นอิฐมอญ 2 รู  ขนาด 3*6*14 ซม อิฐมอญ 2 รูใหญ่ ขนาด 5*6*15 ซม.  อิฐมอญ 4 รู ขนาด 5*6*15 ซม   และมีอิฐมอญ ที่เกิดขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นหลายหลายรู  เช่น อิฐมอญ 3 รู  อิฐมอญ 8 รูเป็นต้น 

ราคาอิฐแดง2566


ข้อจำกัดของ ราคาอิฐมอญหรืออิฐแดง

     อิฐมอญมีข้อจำกัดเรื่องของน้ำหนัก น้ำหนักของอิสมอนจะอยู่ที่ 180 กิโลกรัมต่อตารางเมตร  และการเก็บกักความร้อนจึงไม่เหมาะสมกับอาคารสูงมากๆ ทำให้ค่อนข้างเปลืองงบประมาณในเรื่องของงานโครงสร้างหลังคาเรื่องการก่อสร้างอีกทั้งยังเป็นวัสดุที่ระบายความร้อนไม่ดีไม่ได้ดีมากนัก  อิฐมอญทน แดดทนฝนได้ดีเหมาะเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราในประเทศไทยอิสมอนสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ 30 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรความแข็งแรงและความหนาแน่นสูงเจาะแขวนของที่ผนังได้ง่ายใช้พวกที่หาซื้อทั่วไปในง่ายใช้ได้ดีสำหรับบริเวณเล็กๆ จะได้ไม่ต้องตัดอิฐมากเป็นวัสดุที่ยึดเกาะได้ดีเหมาะกับเป็นอิฐตกแต่งโชว์ ก็สวยงาม เพราะมีลวดลายให้เลือกหลากหลายผลิตได้เองในประเทศไทยจึงทำให้ช่างผู้รับเหมาทั่วไปมีความชำนาญในการก่อ และการฉาบ เป็นอย่างดี   อิฐมอญเป็นอีกที่มีน้ำหนักมากกว่าอิฐชนิดอื่นเป็นอิฐที่มีมวลที่อัดแน่นจึงทำให้อิฐมอญ สะสมความร้อนมากกว่าระบายความร้อนไม่ค่อยมีขนาดมาตรฐานตายตัวเนื่องจากอิฐมอญ ที่ขนาดก้อนข้างข้างเล็กจึงทำให้ใช้เวลาก็นานการขนส่งอาจจะแตกหักได้ง่าย

ขั้นตอนการก่อผนังอิฐมอญหรืออิฐแดง

โดยทั่วไปก่อนจะเริ่มงานก่ออิฐ ช่างจะต้องใช้เวลาในการเตรียมงานซึ่งได้แก่ การเตรียมวัสดุ เครื่องมือ และสถานที่ก่อสร้างให้พร้อมก่อนลงมือก่ออิฐ

งานเตรียมปูนทราย

การผสมปูนทราย หรือปูนก่อออาจจะผสมด้วยมือ หรือใช้เครื่องผสมปูนช่วยก็ได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณงานและทีมงาน โดยการผสมจะใช้วัสดุและอัตราส่วนของวัสดุประกอบเหมือนกัน ทั้งนี้เพื่อให้วัสดุประกอบผสมเป็นเนื้อเดียวกัน 

ขั้นตอนที่1 เติมทราย ปูนซีเมนต์ผสมและปูนขาวตามปริมาณที่กำหนดลงในกระบะ

ขั้นตอนที่2 คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน

ขั้นตอนที่3 เริ่มเติมน้ำที่ด้านหนึ่ง แล้วค่อยๆคลุกเคล้าไป

ขั้นตอนที่4ระหว่างการคลุกเคล้า ค่อยๆเติมน้ำเพิ่มไปด้วย

ขั้นตอนที่5 เมือ่ได้ความข้นเหลวที่พอเหมาะ ก็สามารถค่อยๆตักไปใช้ โดยควรตักจากด้านหนึ่งบของกระบะไปอีกด้าน

งานเตรียมอิฐมอญ

อิฐที่จะนำมาใช้ก่อ จะต้องแช่น้ำให้ชุ่มก่อนการใช้ ซึ่งเป็นการทำความสะอาดก้อนอิฐไปในตัวด้วย โดยก่อนการก่อจะนำขึ้นมาผึ่งชั่วคราวให้หมาดๆทั้งนี้เพื่อป้องกันการดูดซึมน้ำจากปูนก่อนั่นเอง

งานก่ออิฐมอญ

ขั้นตอนการก่ออิฐมอญจะเริ่มจากกการทำความสะอาดพื้นที่ก่ออิฐโดยการกวาดและล้างให้ปราศจากฝุ่น จากนั้นจึงเริ่มงานก่ออิฐ โดยมี่ขั้นตอนดังนี้

1.ทำความสะอาดพื้นที่ สกัดเสาหรือคาน ปัดเศษปูนและราดน้ำให้สะอาด

2.ทำการแช่อิฐในน้ำ เพื่อให้อิฐอิ่มน้ำและเป็นการทำความสะอาดอิฐ

3.เตรียมปูนก่อโดยส่วนผสมโดยปริมาตร ปูนซีเมนต์(ก่อ) ต่อ ทรายหยาบเท่ากับ 1:3-4 หรืออาจใช้ปูนก่อสำเร็จรูป

4.หาแนวระยะและดิ่ง ของผนังตามแบบที่กำหนด

5.ก่ออิฐแถวแรกโดยมีการขึงเอ็นเพื่อตรวจสอบแนวและระดับ

6.ก่ออิฐแถวถัดๆไป ต้องตรวจสอบแนว และระดับควบคู่ไปด้วย โดยใช้วิธีก่อบริเวณริมสองด้านสูงขึ้นก่อน และการขึงเอ็นเป็นแนวช่วยตรวจสอบ

7.ทำการตรวจระดับทุกๆ5ชั้น โดยใช้ระดับน้ำ ความสูงในการก่อไม่ควรเกิน 1.2 ม. เพื่อป้องกันไม่ให้ผนังอิฐที่ก่อไว้ล้ม โดยควรทิ้งไว้ให้ปูนแข็งตัวก่อน จึงก่อต่อหรือทำคานทับหลังตามข้อกำหนด ก่อนก่ออิฐต่อไป

8.คานทับหลังและเสาเอ็นควรหล่อเป็นกรอบทุกๆ9 ตรม. รอบวงกบประตู หน้าจ่างและมุมชนของผนัง

9.กรณีก่อชนท้องคานคอนกรีต ควรก่อแล้วเว้นระยะไว้ประมาณ10ซม. ทิ้งให้ผนังก่ออิฐแข็งและหดตัวแน่นก่อน จึงก่อปิดส่วนนี้

10.กรณีก่อไม่ชนคานคอนกรีต ให้ทำคานทับหลังด้านบนอีกแนวหนึ่ง

11.แนวผนังก่อชนกับเสาคอนกรีต จะต้องเสียบเหล็กหนวดกุ้ง (ขนาด6 มม.) ทุกระยะ 0.0-0.4 ม. เพื่อความแข็งแรงของผนังก่อ

12. การเสริมเหล็กเส้นเพื่อเตรียมไว้ยึดกับเสาเอ็นทับหลังยึดวงกบประตู หน้าต่างที่จะติดตั้งต่อไป

13.คานทับหลัง และเสาเอ็นควรหล่อรอบวงกบประตูหน้าต่าง

เมื่อเราได้ทำความรู้จักอิฐมอญในแง่มุมต่างๆ แล้ว เดียวเรามาดูกันว่า แนวโน้มราคาอิฐมอญ หรืออิฐแดงในปี 2566 เป็นอย่างไรกันบ้าง  ราคาอิฐมอญ หรือราคาอิฐแดงในปี 2566 นี้ สภาวะเศษฐกิจ โดยรวมแล้วไม่ค่อยดีเลย ทั้งที่สถานการณ์การระบาดของ โควิด 19 ที่รัฐบาลก็ประกาศเป็นโรคท้องถิ่นไปเสียแล้วแต่โดยส่วนใหญ่เรายังใส่หน้ากากอนามัยไปในที่ชุมชน   และผลกระทบของสงคราม รัฐเซีย กับยูเครน ก็ยังคงอยู่ เลยทำให้ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่องจากกลางปี2565 ที่ผ่านมา คาดการณ์ว่าจะ ส่งผลให้ราคาอิฐมอญคาดจะปรับตัวขึ้นอีก  5-10 % จากปลายปี 2565 ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาวัสดุในหมวดงานอื่น ถือว่าราคาอิฐมอญ หรืออิฐแดงในปี2566 ยังปรับตัวขึ้นน้อย  ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัววัสดุก่อสร้างหลัก เช่นปูนซีเมนต์ และงานพวกคอนกรีต  หรือวัสดุที่มีวัสดุต้นทางมาจากปูนซีเมนต์  คาดการณ์ว่าจะขยับขึ้นไปถึง 15-20 % เลยทีเดียว  เดียวเราลองมาประเมินราคาอิฐมอญ หรืออิฐแดงในแต่ละตัวกันว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 


ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง

ราคาอิฐมอญ 2รูเล็ก 

ราคาอิฐมอญ 2รูเล็ก

อิฐมอญหรืออิฐแดง สองรูเล็กเป็นอิฐมอญ อิฐแดงที่ทำด้วยเครื่อง  เครื่องในการผลิตอิฐมอญสองรูเล็กจะมีแกนสองแกนซึ่งอิฐมอญ อิฐแดงตัวนี้ จะมีลักษณะเป็นรูสองรู  จะมีขนาด 3 × 6 × 14 เซนติเมตร  อิฐมอญ อิฐแดงตัวนี้  ใช้ก่อผนังหนึ่งตารางเมตรใช้อิฐประมาณ 140 ก้อน  ก้อนประมาณ 0.31 กิโลกรัม   ในการขนส่งถ้าสงด้วยรถหกล้อจากบรรทุก 25,000 ถึง 30,000 ก้อนต่อเที่ยว   ราคาอิฐมอญก่อผนังตัวนี้ เมื่อปีที่ผ่านมา 2565   ราคาที่จัดส่งในกรุงเทพและปริมณฑลอยู่ที่  80-90  สตางค์ต่อก้อน   แต่ตอนนี้ราคาอิฐมอญอิฐแดง สองรูเล็กอยู่ที่ 1.00-1.10 บาทต่อก่อน ราคาอิฐมอญ อิฐแดง ดังกล่าว  หาที่จัดส่งในกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งจำนวนอยู่ที่ 25,000 ถึง 30,000 ก้อน ต่อเที่ยวถ้าไม่ใช่พื้นที่ดังกล่าวและจำนวนไม่ได้เท่านี้ ก็ขอให้ลูกค้าเช็คเป็นกรณีๆไป

ราคาอิฐมอญอิฐแดงตันมือ

ราคาอิฐมอญตันมือ

 สำหรับอิฐมอญตันมือ ซึ่งชื่อก็บอกว่าเป็นอิฐแดงตันมือ  หมายความว่าอิฐแดงไม่มีรูเป็นตัวซึ่งอิฐมอญ ตัวนี้ใช้มือในการผลิตไม่ได้ใช้เครื่องจักรในการปั้นขึ้นรูป  อิฐแดงตันมือ มีขนาดทั่วไปคือ 3 × 6 × 14 เซนติเมตร  ใช้ก่อผนังหนึ่งตารางเมตรอยู่ที่ 140 ก้อนต่อตารางเมตร  มีน้ำหนักโดยเฉลี่ย 0.40กิโลกรัม/ก้อน การจัดส่งอิฐมอญตันมือ ส่งโดยรถหกล้อสามารถจัดส่งได้ 18,000-20,000 ก้อน   ราคากรุงเทพและปริมณฑลเมื่อปี2565อยู่ที่ 1.05 - 1.15  สตางค์  แต่คาดการณ์ ราคาอิฐมอญตันมืออิฐแดงตันมือปี 2566 นี้อยู่ที่ 1.20-1.30 บาท/ก้อน     แต่ถ้าหากอิฐมอญตันมือดังกล่าวไม่ได้ส่งในกรุงเทพและปริมณฑลและจำนวนไม่ได้อยู่ในอัตราดังกล่าวลูกค้าสามารถตรวจสอบเป็นกรณีกรณีไป  

ราคอิฐมอญ 2 รูใหญ่ 

ราคาอิฐมอญ 2รูใหญ่

   อิฐมอญดังกล่าวจะมีขนาด 6 × 5 × 15 เซนติเมตร อิฐมอญ สองรูใหญ่ใช้ก่อผนังหนึ่งตารางเมตรใช้ 95 ก้อน  ของอิฐมอญสองรูใหญ่น้ำหนัก 0.55 กิโลกรัมต่อก้อน   จัดส่งอิฐมอญ 2 รูใหญ่จัดส่งด้วยรถหกล้อบรรทุกจำนวน 18,000 - 20,000 ก้อนต่อเที่ยว  ราคาของอิฐมอญสองรูใหญ่หรือ อิฐแดงสองรูใหญ่ในปลายปี 2565 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลราคาจะอยู่ที่ 1.20 - 1.30บาทต่อก้อน  หากอิฐมอญ สองรูใหญ่ดังกล่าวไม่ได้ส่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือจำนวนต่อก้อนไม่ใช่จำนวนดังกล่าว ลูกค้าสามารถเช็คราคาได้เพิ่มเติมจากเพื่อนพนักงานขาย

ราคาอิฐมอญ 4 รูใหญ่
ราคาอิฐมอญ 4 รูใหญ่

 

ราคาอิฐมอญ ตัวต่อไปเป็นราคาอิฐมอญ 4 รูใหญ่ อิฐมอญ 4 ใหญ่จะมีขนาดเท่ากับอิฐมอญสองรูใหญ่ซึ่งจะแตกต่างกันที่จำนวนรู  ส่วนคุณสมบัติอื่นๆก็คล้ายๆกัน ดังกล่าวจะมีขนาด 6 × 5 × 15 เซนติเมตร  อิฐมอญ 4 รูใหญ่นี้ใช้ก่อผนังหนึ่งตารางเมตรใช้อิฐมอญ 4 รูใหญ่ประมาณ95 ก้อน /ตรม.  น้ำหนักของอิฐมอญ4 รู ใหญ่อยู่ที่ 0.55 กิโลกรั/ก้อน  การจัดส่งอิฐมอญ 4 รูใหญ่นี้จัดส่งด้วยรถหกล้อจำนวนที่สามารถจัดส่งได้ในกรุงเทพและปริมณฑลอยู่ที่ 18,000 - 20,000 ก้อนต่อเที่ยว  คาดการร์ว่าราคาของอิฐมอญหรืออิฐแดง 4 รูใหญ่ในต้นปี2566 จะอยู่ที่ราคา 1.20 ถึง 1.40บาท/ก้อน ถ้าพื้นที่ในการจัดส่งไม่ได้อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลหรือจำนวนไม่ใช่จำนวนที่แจ้งไว้ในข้างต้นลูกค้าสามารถเช็คราคากับพนักงานขายได้อีกครั้ง   


ราคาอิฐมอญ จะสูงต่ำขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง

อิฐมอญ หรืออิ ฐแดง ทำมาจากดินเผา ซึ่งดินดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติพิเศษ และมีเฉพาะบางพื้นที่ เท่านั้น ซึ่ง ราคาอิฐมอญ นั้นก็ขึ้นอยู่กับ

ปัจจัย ที่มีผลต่อราคาอิฐมอญ อิฐแดง

1. สถานที่ผลิต ว่าบริเวณนั้นๆมีดินดังกล่าวหรือไม่ต้องขนย้ายดินไกลไหม

2. ฤดูกาล ส่งผลต่อ ราคาอิฐมอญ หน้าแล้งจะถูก หน้าฝนจะแพง เพราะต้องตากดินให้แห้ง แล้วเผาไฟ

3. ระยะทางการจัด ส่งก็มีผลต่อ ราคาอิฐมอญ เป็นปัจจัยสำคัญ

คุณสมบัติอิฐมอญที่ดี 

คุณสมบัติของอิฐแดงหรืออิฐมอญที่ดี

- รูปร่างของอิฐมอญจะเรียบ ตรง ไม่แอ่นได้มุมฉากเสนอมกัน

-อิฐมอญจะมีการเผ่าที่สุกกันสม่ำเสนอตลอดทั้งก้อน

-ไม่แตกง่ายๆ มีความเหนียวและความแกร่งในตัว

-มีขนาดของอิฐมอญที่เท่ากันทุกๆก้อน

-สังเกตุได้จากการที่อิฐมอญแตกหัก เนื้อภายในจะคล้ายหินและแน่นมาก

- สีของอิฐมอญจะสม่ำเสมอทั้งก้อน

-ไม่ดูดน้ำเกิน7-8% ของน้ำหนักอิฐแดง/อิฐมอญเมื่อแช่น้ำไว้ 24 ชม.

-เคาะฟังเสียงอิฐมอญ/อิฐแดงคล้ายกับเคาะโลหะ 

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559,081-549-5666,081-493-5569,081-4935452,081-466-5665

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่
ราคาอิฐมอญ ราคาอิฐแดง
ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ

ติดต่อสั่งซื้ออิฐแดงราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559,081-549-5666

หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)


"ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา"

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก

#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเมืองปทุมธานี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก

#อิฐแดงอำเภอเมืองสระบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอแก่งคอย #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแค #อิฐมอญอิฐแดง#อำเภอวิหารแดง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแซง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอบ้านหมอ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอดอนพุด #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองโดน #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอพุทธบาท #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเสาไห้ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอมวกเหล็ก #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอวังม่วง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

#อ.บ้านนา #อ.เมืองนครนายก #อำเภอองครักษ์ #อำเภอปากพลี

#อำเภอเมืองชลบุรี #อำเภอบ้านบึง #อำเภอหนองใหญ่ #อำเภอบางละมุง #อำเภอพานทอง #อำเภอพนัสนิคม #อำเภอศรีราชา #อำเภอเกาะสีชัง #อำเภอสัตหีบ #อำเภอบ่อทอง #อำเภอเกาะจันทร์ #อิฐมอญฉะเชิงเรา #อิฐแดงฉะเชิงเทรา #จัดส่งอิฐมอญลาดกระบัง #ราคาอิฐมอญนครปฐม #อิฐแดงสมุทรสาคร

จัดส่ง #อิฐมอญมีนบุรี #อิฐมอญหนองจอก #อิฐมอญคลองสามวา #อิฐมอญรามอินทรา #อิฐมอญลำลูกกา #อิฐมอญปทุมธานี #อิฐมอญรังสิต #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญ #อิฐมอญวังน้อย #อิฐมอญอยุธยา #อิฐมอญบางประอิน #อิฐมอญกรุงเทพ #อิฐมอญสมุทรปราการ #อิฐมอญสมุทรสาคร #อิฐมอญพระราม2 #อิฐมอญเสรีไทย #อิฐมอญพระราม3 #อิฐมอญพระราม 4 #อิฐมอญพระราม 5 #อิฐมอญนนทบุรี #อิฐมอญบางใหญ่ #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญบางเขน #อิฐมอญลาดกระบัง #อิฐมอญฉะเชิงเทรา #อิฐมอญบางน้ำเปรียว #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญศรีนครินทร์ #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญบาง #อิฐมอญบ้านโพธิ์

#อิฐมอญสุขุมวิท #อิฐมอญคลองเตย #อิฐมอญสามเสน #อิฐมอญสายไหม #อิฐมอญบางเขน #อิฐมอญคลองสาวา #อิฐแดงบางบ่อ #อิฐมอญบางบ่อ #อิฐแดงบางพลี #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญพระประแดง #อิฐแดงพระประแดง #อิฐมอญพระสมุทรเจดีย์ #อิฐแดงพระสมุทรเจดีย์ #อิฐมอฐบางเสาธง #อิฐแดงบางเสาธง #อิฐมอญเมืองสมุทรปราการ #อิฐแดงเมืองสมุทรปราการ #อำเภอเมืองลพบุรี #อำเภอเมืองพัฒนานิคม #อำเภอโคกสำโรง #อำเภอโชคสำโรง #อำเภอชัยบาดาล #อิฐแดงอำเภอท่าวุ้ง #อิฐมอญอำเภอท่าหมี่ #อิฐมอญอำเภอท่าหลวง #อิฐมอญอำเภอสระโบสถ์

อำเภอโคกเจริญ #อิฐแดงอำเภอลำสานธิ #อิฐมอญอำเภอหนองม่วง #อำเภอเมืองสุพรรณบุรี #อิฐมอญอำเภอบางปลาม้า #อิฐมอญอำเภอศรีประจันต์ #อิฐมอญอำเภอดอนเจดีย์ #อิฐมอญอำเภอเดิมบางนางบวช

#อิฐมอญอำเภออู่ทอง #อิฐมอญอำเภอสามชุก #อิฐมอญอำเภอหนองหญ้าไซ #อิฐมอญอำเภอสองพี่น้อง #อิฐมอญอำเภอด่านช้าง

#อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ #อิฐมอญอำเภอสามโก้

#อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง

#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ #อิฐมอญอำเภอสามโก้ #อิฐมอญอำเภอเมืองระยอง

#อิฐมอญอำเภอบ้านฉาง #อิฐมอญอำเภอแกลง #อิฐมอญอำเภอวังจันทร์ #อิฐมอญอำเภอบ้านค่าย #อิฐมอญอำเภอปลวกแดง #อิฐมอญอำเภอเขาชะเมา

#อิฐมอญอำเภอนิคมพัฒนา


.................................................


ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)

จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม

สงวนลิขสิทธิ์บทความ ห้ามนำไปเผยแพร่

ก่อนได้รับอนุญาตจาก ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์

และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

.................................................

Red brick chanthaburi (อิฐมอญ อิฐแดงจันทบุรี )

อิฐมอญ อิฐแดงจันทบุรี  บทความนี้จะกล่าวถึง :   อิฐมอญ อิฐแดงจันทบุรี ในหลายๆแง่มุม   ก่อนที่เราจะพาเพื่อนๆไปศึกษาและสำรวจเกี่ยวกับการใช้ อิฐ...